Εκδοθέντα μέλη κατ' απαγγελίαν Αθανασίου Παναγιωτίδη

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Επειδή πολλοί έχουν ασχοληθεί κατα καιρούς με τη μελέτη και απομαγνητοφώνηση των ολίγων διαθεσίμων εκτελέσεων του Αθανασίου Παναγιωτίδη, σκέφτηκα να κάνω το θέμα αυτό ώστε να παραπέμψω στα λιγοστά που γνωρίζω και να συμπληρώσουν και άλλοι φίλοι με άλλες καταγραφές που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους.

Κατ' αρχάς, πρέπει να μνημονεύσουμε τα επίσημα έργα του Αθανασίου Παναγιωτίδη. Αυτά είναι δύο φυλλάδια που εκδόθηκαν το 1955 σε καταγραφή και επιμέλεια Αστερίου Δεβρελή, καθώς ο ίδιος ο Αθανάσιος Παναγιωτίδης δεν είχε ασχοληθεί με την ορθογραφία της μουσικής μας. Αυτά είναι τα εξής:
- Επίτομον Αναστασιματάριον
- Βυζαντινή Συμφωνία

Συνεχίζω με τις καταγραφές του έργου του Παναγιωτίδη σε βιβλία τρίτων. Όπου είναι δυνατόν, αναφέρω την αντίστοιχη ηχογράφηση απ' όπου έγινε η καταγραφή. Κάποια μέλη, βέβαια, γράφηκαν καθ' υπαγόρευσιν του δασκάλου διά ζώσης.

Στη σειρά «ΠΗΔΑΛΙΟΝ» του κ. Αστερίου Δεβρελή συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα μέλη:

- ΜΟΝΩΔΙΚΟΝ (1987)
 • Δύναμις, το συνειθισμένον, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 5
 • Δύναμις, Ξένου του Κορώνη, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη (στο γραφείο του Δεβρελή), σελ. 10
 • Χερουβικόν, Ήχος β', κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη (το α' μισό στην οικία του Φραγκ. Μανιάτη), σελ. 53
 • Χερουβικόν, Ήχος πλ. β', κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη (Κυρ. Αγ. Πατέρων 1959), σελ. 81
 • Χερουβικόν, Ήχος πλ. δ', κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη (Πανήγυρις Γενεθλίου Τ. Προδρόμου, αλλαγή κατάληξης «προσάδοντες» από Βου σε κάτω Νη), σελ. 93
 • «Πάτερ ημών», Ήχ. α', κατά μίμησιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 111
 • Λειτουργικά, Ήχος βαρύς 7φωνος, Κ. Πρίγγου, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 141
 • «Άξιον εστίν», Ήχος βαρύς 7φωνος, Κ. Πρίγγου, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 146
 • Λειτουργικά, Ήχος πλ. δ', Κ. Πρίγγου, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 151
 • «Σε υμνούμεν», Ήχος πλ. δ' χρωματικός, Τρ. Γεωργιάδου, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη (Κυρ. Αγ. Πατέρων 1959), σελ. 172
 • «Άξιον εστίν», Ήχος πλ. δ' χρωματικός, Τρ. Γεωργιάδου, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 173
 • «Την γαρ σην μήτραν», Ήχ. α' 4φωνος, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 198

- ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ (1990)
 • Χερουβικόν, Ήχος βαρύς, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη (Κυρ. Πεντηκοστής 1960), σελ. 278
 • Άλλη κατάληξη Χερουβικού Ήχ. πλ. δ' από σελ. 93 Μονωδικού (κατάληξη «προσάδοντες» στο Βου, όπως στην ηχογράφηση, και μετά ανάβαση στο Νη' αντί του Βου'), σελ. 281

- ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ (1998)
 • «Πάτερ ημών», Ήχ. α', κατά μίμησιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 153
 • «Επί των ποταμών», Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη (ηχογράφηση Φρ. Μανιάτη), σελ. 186
 • «Μαρία», Πέτρου Μπερεκέτου, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη (από Βυζ. Συμφωνία), σελ. 190
 • «Και ευλογημένος», Πέτρου Μπερεκέτου, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη (4η κασέτα), σελ. 190
 • Κοινωνικόν «Εις μνημόσυνον» μετά κρατήματος, Ήχος α', κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη (Πανήγυρις Γενεθλίου Τ. Προδρόμου), σελ. 197
 • Κοινωνικόν «Αινείτε», Ήχος α', κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη (προσαρμογή απ' το παραπάνω), σελ. 201

- ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ Α' (2009)
 • Κυριακής της Πεντηκοστής, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη (Πεντηκοστή 1960), σελ. 61
 • Κυριακής Αγ. Πάντων, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 79
 • Όρθρου Μεγάλου Σαββάτου, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη (οικία Φρ. Μανιάτη), σελ. 295

- ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ Β' (2009)
 • Εις το Γενέθλιον του Προδρόμου, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη (Πανήγυρις Γενεθλίου Τ. Προδρόμου), σελ. 191

- ΤΡΙΩΔΙΟΝ (1991)
(Τα περισσότερα μέλη είναι από παρτιτούρες του χορού του Παναγιωτίδη για ραδιοφωνικές εκπομπές, όλες σε παρασημαντική Αστερίου Δεβρελή).
 • Ιδιόμελον «Μη προσευξώμεθα», κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 2
 • Δοξαστικόν «Προκαθάρωμεν», Κ. Πρίγγου, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 60
 • Δοξαστικόν «Έφθασε καιρός», Κ. Πρίγγου, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 77
 • «Πάντων προστατεύεις», κατά μίμησιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 95
 • «Ψυχή μου, ψυχή μου», κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 110
 • Δοξαστικόν «Μωσύς τω καιρώ της εγκρατείας», Κ. Πρίγγου, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 141
 • Δοξαστικόν «Τοις εν σκότει αμαρτημάτων», Κ. Πρίγγου, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 159
 • Δοξαστικόν «Την υψηλόφρονα γνώμην», Κ. Πρίγγου, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 180
 • Δοξαστικόν «Δεύτε εργασώμεθα», Κ. Πρίγγου, κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη, σελ. 224

- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ανεπίσημη έκδοση του κ. Δεβρελή με τον Εσπερινό συμπληρωμένο (επισήμως έχει εκδώσει μόνο Εσπερινό - Όρθρο με αρκετά λιγότερα μέλη) στο παράρτημα του οποίου έχει εντάξει τα παρακάτω μέλη κατά την απαγγελία του Αθανασίου Παναγιωτίδη:
 • «Τη Υπερμάχω», Αργόν - δίχορον - αναλελυμένον, σελ. 160
 • Μέγα Δοξαστικόν Κασσιανής, Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, σελ. 171 και στη σελίδα 170 το ιστορικό της καταγραφής.

- ΜΟΡΦΕΣ (2014)
 • Τραγούδι «Η Βοσκοπούλα», σελ. 47
 • Τραγούδι «Απόψι δεν κοιμήθηκα», σελ. 49
 • «Τα πλήθη των πεπραγμένων μοι δεινών» (πολλές εναλλακτικές θέσεις), σελ. 77

Στα παραπάνω, το «κατά μίμησιν» υποδηλώνει καταγραφή από μνήμης. Πλην αυτών, έχει συμπεριλάβει κάποια άλλα μέλη σε συμπληρώματα βιβλίων του, τα οποία δεν έχει κυκλοφορήσει επισήμως. Φυσικά, δε γίνεται λόγος για τα πάμπολλα χειρόγραφα με καταγραφές καθ' υπαγόρευσιν, από ηχογραφήσεις ή από μνήμης που διαθέτει στους φιλομούσους, εν οις και η εργασία με τα Εξαποστειλάρια και τα Προσόμοια κατά Παναγιωτίδη, οι καταγραφές πολλών Δοξαστικών, της Κασσιανής του 1965, του «Τη υπερμάχω», του Ν' Ψαλμού κλπ.

Άλλα βιβλία με μέλη του Αθανασίου Παναγιωτίδη που έχω υπ' όψιν μου είναι:

- Θεία Λειτουργία, Γεωργίου Καραγιάννη (Αθήναι 2006)
Στο βιβλίο αυτό ξέρω ότι εμπεριέχονται Χερουβικά του Αθανασίου Παναγιωτίδη, τα οποία έχω από αντίγραφα. Συνεπώς, δε γνωρίζω αν υπάρχουν και άλλα μέλη του Παναγιωτίδη. Επειδή ταυτοποίησα τα περισσότερα Χερουβικά, σας παραθέτω τη λίστα με την προέλευσή τους.
 • Χερουβικόν, Ήχ. α', Αγ. Φιλοθέη 1961, σελ. 127
 • Χερουβικόν, Ήχ. α', σελ. 129
 • Χερουβικόν, Ήχ. β', Οικία Φραγκίσκου Μανιάτη 1961, σελ. 131
 • Χερουβικόν, Ήχ. γ' (καταγραφή εν Θεσσαλονίκη μαθητών του), σελ. 134
 • Χερουβικόν, Ήχ. δ' (καταγραφή εν Θεσσαλονίκη μαθητών του), σελ. 136
 • Χερουβικόν, Ήχ. πλ. α', Κυριακή του Τυφλού, σελ. 139
 • Χερουβικόν, Ήχ. πλ. α', 1960. Σύμφωνα με τον κ. Φραγκίσκο Μανιάτη η ηχογράφηση προέρχεται από αρχείο του Κώστα Λαντίκα, 141
 • Χερουβικόν, Ήχ. πλ. β', Άγιος Νικόλαος Νίκαιας, Κυριακή των Αγίων Πατέρων 1959, 144
 • Χερουβικόν, Ήχ. πλ. β', Αγρίνιο 1960, Αρχείο μάλλον Κωνσταντίνου Λαντίκα, σελ. 146
 • Χερουβικόν, Ήχ. βαρύς, Κυριακής της Πεντηκοστής 1960, σελ. 148
 • Χερουβικόν, Ήχ. πλ. δ', Πανήγυρις Γενεθλίου Τ. Προδρόμου στο Βαρθολομιό Ηλείας, σελ. 151

- Ακολουθία της Θείας Λειτουργίας, Θρασυβούλου Παπανικολάου (2014)
Στο έργο αυτό πολλά μέλη είναι βασισμένα σε εκτελέσεις Παναγιωτίδη, όπως το «Δύναμις» του Κορώνη, κάποια Χερουβικά, το «Σε υμνούμεν» του πλ. δ' χρωματικού ή τα Λειτουργικά του Μεγάλου Βασιλείου. Εντούτοις, δεν παρατίθενται ατόφιες οι εκτελέσεις του Παναγιωτίδη αλλά συντετμημένες ή με λίγο διαφορετικές αναλύσεις, γι' αυτό και δε χρησιμοποιείται το όνομά του από τον εκδότη. Τα μέλη που καταχωρούνται με το όνομα του Παναγιωτίδη είναι:
 • Κοινωνικόν «Εις μνημόσυνον» μετά κρατήματος, Ήχος α', κατ' εκτέλεσιν Αθ. Παναγιωτίδη (Πανήγυρις Γενεθλίου Τ. Προδρόμου, με ενωμένο το κείμενο και μετά το κράτημα), σελ. 457
 • Κράτημα, Ήχος γ' (Αγ. Φιλοθέη 1961, επεξεργασία του εκδότου με διπλασιασμό φράσεων και προσαρμογή για επιστροφή στον ήχο), σελ. 580

- Ακολουθία της Θείας Λειτουργίας, Αθανασίου Πέττα (1989 & 2006)
 • Δύναμις Ξ. Κορώνη, (διασκ. Παναγιωτίδη), σελ. 98

- Φωνή μου προς Κύριον, Νικολάου Μάννη (Αθήνα 2015)
 • Δύναμις Τρισαγίου Ύμνου Πέτρου Εφεσίου, προσαρμοσθέν υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου σε ήχο α', κατ' απαγγελίαν Αθ. Παναγιωτίδη (ηχογράφηση μαθήματος με μέλη Προηγιασμένων, Νεκρωσίμου Ακολουθίας κλπ), σελ. 2

Τέλος, δε γνωρίζω αν υπάρχουν καταγραφές εκτελέσεων του Αθανασίου Παναγιωτίδη στα βιβλία του μαθητή του Νίκου Παπασάββα. Όποιος φίλος γνωρίζει, ας μας ενημερώσει, καθώς και για το τι άλλο υπάρχει εκδεδομένο!
 
Last edited by a moderator:
Και βεβαια υπάρχουν στου κ.Παπασαββα .
Δεν τα εχω στην κατοχή μου ,αλλα θυμάμαι χαρακτηριστικά ειχα φυλλομετρήσει κάποια ...
Στου εσπερινού αν θυμάμαι καλα ,ειδα το κράτημα σε τρισημο που επισυνάπτει στο κοινωνικό εις μνημοσυνον στο Βαρθολομιο και το Παντων προστατεύεις .
Κάποιος που τα εχει μπορεί να μας πει αναλυτικά .
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Ένα μέλος που ξέχασα στον παραπάνω πίνακα, και παρακαλώ τους συντονιστές να το ενσωματώσουν στο τέλος όπως το γράφω εδώ, μετά από την παραπομπή στη Λειτουργία του Πέττα και αφήνοντας μια γραμμή κενή, είναι το ακόλουθο:

- Φωνή μου προς Κύριον, Νικολάου Μάννη (2015)
 • Δύναμις Τρισαγίου Ύμνου Πέτρου Εφεσίου, προσαρμοσθέν υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου σε ήχο α', κατ' απαγγελίαν Αθ. Παναγιωτίδη (ηχογράφηση μαθήματος με μέλη Προηγιασμένων, Νεκρωσίμου Ακολουθίας κα), σελ. 2
 
Last edited:

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Συμπληρωματικά στα παραπάνω, ήθελα να προσθέσω και το ακόλουθο έργο του κ. Δεβρελή. Παρακαλώ τους κκ συντονιστές να το εντάξουν στον παραπάνω κατάλογο πριν από τις Μνήμες αφήνοντας τις ίδιες αποστάσεις που αφήνω κι εγώ μεταξύ των βιβλίων ωστε να διατηρείται η ομοιογένεια.

- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ανεπίσημη έκδοση του κ. Δεβρελή με τον Εσπερινό συμπληρωμένο (επισήμως έχει εκδώσει μόνο Εσπερινό - Όρθρο με αρκετά λιγότερα μέλη) στο παράρτημα του οποίου έχει εντάξει τα παρακάτω μέλη κατά την απαγγελία του Αθανασίου Παναγιωτίδη:
 • «Τη Υπερμάχω», Αργόν - δίχορον - αναλελυμένον, σελ. 160
 • Μέγα Δοξαστικόν Κασσιανής, Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, σελ. 171 και στη σελίδα 170 το ιστορικό της καταγραφής.
 
Last edited:
Top