Δόξα εν υψίστοις Θεώ (η μεγάλη δοξολογία)

#1
Ποια είναι η αρχαιότερη πηγή που συναντάμε τον εωθινό ύμνο, δηλαδή την μεγάλη δοξολογία (ολόκληρη);

Ευχαριστώ!

Υ.Γ: Γίνεται στις αρχαιότερες πηγές, αναφορά στην ψαλμωδία του τρισάγιου ύμνου, ή υπάρχουν μόνο οι στίχοι της μεγάλης δοξολογίας;
Σύγκριση μπορεί να γίνει και με αυτό το θέμα.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Δικαιοῦται νά ἀπαντήσει ὁ Μ. Θεοδωράκης ὁ ὁποῖος ἔχει δημοσιεύσει ἕνα θαυμάσιο ἄρθρο στήν ΣΥΜΒΟΛΗ (τ. 19 σ. 30-32) μέ τίτλο ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ (δέν ξέρω ἄν τό παραθέσει ὅλο).

Ἐγώ ὑπενθυμίζω αὐτό τό θέμα: Τό τρισάγιον στήν μεγάλη δοξολογία


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


Ἡ ἀρχαιότερη παράθεση τοῦ ὕμνου ἐντοπίζεται στὸν Ἀλεξανδρινὸ κώδικα τῆς ἁγίας γραφῆς τέλος δ'-ἀρχὲς ε' αἰ. φ. 569r-v, χωρίς τρισάγιο, τὸ ὁποῖο εἰσήχθη τὸν ε' αἰ. (Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις τ. 4 σ. 234).
 
#4
Το κείμενο του εωθινού ύμνου (μεγάλης δοξολογίας) καταγράφεται στο Ωρολόγιο Της Κρυπτοφέρρης (έκδοση 1772, σ. 104) με τις εξής ενδιαφέρουσες παραλλαγές(;):
1) Η αρχή χωρίς το εφύμνιο «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς», που ούτως ή άλλως δεν ανήκει στην δοξολογία.
2) «ὁ καθήμενος ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός», αντί «ἐν δεξιᾷ».
3) «Ὅτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος σὺ εἶ μόνος ὕψιστος Ἰησοὺς Χριστὸς, εἰς δόξαν Θεοῦ πατρὸς, ἀμὴν».
4) «Εὐλογητὸς εἶ κύριε δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Εὐλογητὸς εἶ δέσποτα συνέτισόν με τὰ δικαιώματά σου.
Εὐλογητὸς εἶ ἅγιε φωτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου.» αντί της τριπλής επανάληψης του πρώτου στίχου (προφανώς δάνειο από την χύμα δοξολογία).
 
Top