Γιατί τα εωθινά δεν ακολουθούν τον ήχο της εβδομάδας και γιατί είναι ένδεκα (11);

  • Thread starter ΦΥΤΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
  • Start date

Shota

Παλαιό Μέλος
#22
Ένα ύμνο μετά το Ευαγγέλιο. Π.χ. μετά το Α´ εωθινό είναι το

Διηγήσαντο πάντα τὰ θαυμάσια,
οἱ φύλακές σου Κύριε,
ἀλλὰ τὸ συνέδριον τῆς ματαιότητος,
πληρῶσαν δώρων τὴν δεξιὰν αὐτῶν,
κρύπτειν ἐνόμιζον τὴν ἀνάστασίν σου,
ἣν ὁ κόσμος δοξάζει. Ἐλέησον ἡμᾶς.


το οποίο σήμερα είναι αναστάσιμο στιχηρό του Γ´ ήχου.
Μετά το Β´ εωθινό ευαγγέλιο•

Ἄγγελος ἐκάθισεν εἰς τὸν λίθον τοῦ μνήματος·
αὐτὸς ἡμᾶς εὐηγγελίσατο εἰπών·
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου,
καὶ ἐπλήρωσε τὰ σύμπαντα εὐωδίας.
Χαίρετε λαοί, καὶ ἀγαλλιᾶσθε.


Είναι ίδιο με το στιχηρό των αίνων του Β´ ήχου, λείπει μόνο η αρχική φράση «Χαίρετε λαοί, καὶ ἀγαλλιᾶσθε».

Μετά το Δ´ εωθινό ευαγγέλιο• Ωρολόγιο Κρυπτοφέρρης 1677, σ. 631.

Μετά το Ε´ εωθινό ευαγγέλιο• στιχηρό των αίνων του πλ. α´

Κύριε, αἱ Γυναῖκες ἔδραμον ἐπὶ τὸ μνῆμα, τοῦ ἰδεῖν σε τὸν Χριστόν, τὸν δι' ἠμᾶς παθόντα· καὶ προσελθοῦσαι, εὗρον Ἄγγελον ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον, τῷ φόβῳ κυλισθέντα· καὶ πρὸς αὐτὰς ἐβόησε λέγων· Ἀνέστη ὁ Κύριος, εἴπατε τοῖς μαθηταῖς, ὅτι ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ σῴζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 

Attachments

petrosgrc

Γαλάνης Πέτρος
#23
Να συμπληρώσω ότι "πρώτοι" στην αριθμητική λέγονται οι αριθμοί που διαιρούνται μόνο με τη μονάδα και με τον εαυτό τους. Και όντως οι 1, 2, 3, 5 και 11 είναι πρώτοι αριθμοί.
Για να το πάω ακόμα πιο μακριά, αν προσθέσεις τα ψηφία του 11, τότε 1+1=2, πάλι πρώτος αριθμός...

 
Top