Απόλυση στον όρθρο του Πάσχα

Επίσης, απ’ όσο γνωρίζω, στον Όρθρο του Πάσχα και των ημερών της Διακαινησίμου εβδομάδος, οι Ιερείς δεν διαβάζουν τις ευχές του Όρθρου, επειδή την ανάγνωσή τους τη εξαρτούν από την ανάγνωση του Εξαψάλμου, ενώ στους Όρθρους αυτούς διασώζονται περισσότερες εκφωνήσεις των αντιστοίχων ευχών.
 
«Κατὰ δὲ ἑκάστην ᾠδὴν συναπτὴ μικρὰ καὶ μίαν εὐχήν»

(χφφ. τυπικὰ Vallicelliana D 61 β’ ἥμισυ ιγ’ αἰ. (Dmitrievskij τ. 1 σ. 886 ὑποσ. 2), Barb. gr. 383 τοῦ ἔτους 1583 ἐκδεδομένο στὸ τυπικὸ Κασούλων τοῦ ἔτους 1173 σ. 245). Ὁμοίως Dmitrievskij τ. 1 σ. 173.«Κατὰ δὲ ἑκάστην ᾠδὴν συναπτὴ μικρὰ καὶ εὐχὴν ἑωθινήν»

(χφ. Barb. gr. 359 τυπικὸ τῆς Bova τοῦ ἔτους 1552 φ. 157v). Ὁμοίως τυπικὸ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 248 καὶ Ἀνθολόγιον ἔκδ. Ῥώμης 1598.
 
Back
Top