Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής 30-10-2011 (αντιμετάθεση αποστολικών περικοπών)

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
Στα ΔΙΠΤΥΧΑ 2011 εφαρμόσθηκε αντιμετάθεση των Αποστολικών Περικοπών μεταξύ των δύο Κυριακών Στ' (ΙΘ' Κυριακής) και Ε' Λουκά (Κ' Κυριακής) εφαρμόζοντας την ουσία κι όχι το γράμμα του τυπικού όπου θα ήθελε επανάληψη της ίδιας περικοπής από Κυριακή σε Κυριακή μια φορά ως του Αποστόλου και μια ως ανάγνωσμα της Κυριακής. Παραθέτω και την υποσημείωση από τα ΔΙΠΤΥΧΑ 2011:

Απόστολος: παραλειφθεὶς* Κυρ. ιθ΄ ἐπιστ., «῾Ο Θεὸς καὶ Πατήρ» (Β΄ Κορ. ια΄ 31-ιβ΄ 9)
Εὐαγγέλιον: Κυρ. ε΄ Λουκᾶ, «῎Ανθρωπός τις ἦν πλούσιος» (Λκ. ιϛ΄ 19-31).

* Δὲν πρόκειται ἀκριβῶς περὶ παραλείψεως, ἀλλὰ περὶ ἀντιμεταθέσεως τῶν ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων διὰ δύο λόγους·
1ον, διότι κατὰ παλαιὸν κανόνα τὰ ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα ἠκολούθουν τὰ εὐαγγελικά, καὶ ὅταν ἀντιμετετίθεντο αἱ εὐαγγελικαὶ περικοπαὶ (ὅπως συμβαίνει κατὰ τὴν προηγουμένην καὶ τὴν παροῦσαν Κυριακήν), τὸ αὐτὸ συνέβαινε καὶ εἰς τοὺς ἀποστόλους·
2ον, εὐνοεῖται ἡ τοιαύτη ἐφαρμογὴ τοῦ ἀρχαίου κανόνος, διότι συνέπεσε τὸ ἀναγνωσθὲν ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα τοῦ ἁγίου τῆς παρελθούσης Κυριακῆς νὰ εἶναι τὸ τῆς σειρᾶς τῆς παρούσης Κυριακῆς.


Πηγή: http://www.symbole.gr/typikon/-2011/642-102011
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Στα ΔΙΠΤΥΧΑ 2011 εφαρμόσθηκε αντιμετάθεση των Αποστολικών Περικοπών μεταξύ των δύο Κυριακών Στ' (ΙΘ' Κυριακής) και Ε' Λουκά (Κ' Κυριακής) εφαρμόζοντας την ουσία κι όχι το γράμμα του τυπικού όπου θα ήθελε επανάληψη της ίδιας περικοπής από Κυριακή σε Κυριακή μια φορά ως του Αποστόλου και μια ως ανάγνωσμα της Κυριακής.
Προβλέπεται ἀπό τά διορθωμένα Κανόνια τοῦ Εὐαγγελισταρίου (πρβλ. «Θεῖον καί Ἱερόν Εὐαγγέλιον» Ἀ. Δ.), κάτι πού δέν πρόσεξε ὁ συντάκτης τῶν κανονίων τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου (ἔχουν ἀποσυρθεῖ ἀπό ἱστοσελίδα), ἐνῶ τό προβλέπει ὁ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου (πρβλ. ἐδῶ καί pdf).

Σημ.: Λάθος ἔχει τόν Ἀπόστολο καί ἡ Τυπική Διάταξις Ἀπ. Παπαχρήστου.

 
Last edited:
Top