Ανοιξαντάρια σε ήχο βαρύ εναρμόνιο εκ του ΓΑ, με ενδιάμεσες διατονικές θέσεις

#1
Αναρτώ αυτή μου τη σύνθεση με τις εξής παρατηρήσεις:
1. "Μελοποιία εἶναι δύναμις κατασκευαστικὴ μέλους. Κατασκευάζομεν δὲ μέλος, ὄχι μόνον ψάλλοντες τετριμμένας διαφόρους ψαλμῳδίας, ἀλλ' ἐφευρίσκοντες καὶ γράφοντες καὶ ἴδια νέα μέλη, τοῖς ἀκροαταῖς ἀρέσκοντα. Ἄρα διαφέρει ἡ μελοποιία τῆς μελῳδίας· διότι ἡ μὲν μελῳδία εἶναι ἀπαγγελία μέλους· ἡ δὲ μελοποιία εἶναι ἕξις ποιητική." (Χρυσάνθου, Μ. Θεωρητικὸν, σ. 174, § 389).
2. 'Το λιτό άκουσμα", που προκύπτει από την ερμηνεία "του πτωχού σε μουσικές θέσεις μαθήματος", μπορεί να αναβαθμιστεί εάν κατά την εκτέλεση, εφαρμοστούν οι αυξομειώσεις στην ένταση της φωνής, όπως σημειώνονται στο μ. κείμενο. Ειδικά, εάν εκτελεσθεί από χορωδιακό σύνολο θα είναι "το κάτι άλλο...";)
3. Ευχαριστώ, για μια ακόμα φορά, τον κ. Δ. Παπαδόπουλο για το δωρεάν πρόγραμμα (λογισμικό) συγγραφής Μ.Κ.,
με το οποίο πληκτρογράφησα το μέλος.
 

Attachments

Top