Αμοιβή ιεροψάλτη

PANROUST

Μέλος
Εννοεί, Παναγιώτη, ότι δε διεκδικούν τα αυτονόητα κι ο λόγος, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτός, που έχω αναφέρει στο προηγούμενο μήνυμά μου!:wink:
Τουλάχιστον η σημερινή "υποτονική κατάσταση", ας γίνει αφορμή "για την απαρχή καινών αποφάσεων", ειδικά για τους συναδέλφους που ζουν από το Αναλόγιο.....
Πίστεψε με ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά το τι εννοεί και για πιο λόγο γράφτηκε έτσι όπως γράφτηκε παρ όλου όπου ο σκοπός όπου γράφτηκε...
Νεκτάριε, στην παράγραφο σου 2), μάλλον δεν κατάλαβες και δεν στέκουν αυτά όπου έγραψες.Τι σχέση έχει η τσέπη των μελών ενός Δ.Σ. ενός συλλόγου με τον Σύλλογο τους;;;;;;;;;
Μη κερδοσκοπική οργάνωση ξέρεις τι εννοούμε; Κοίτα
Ποτέ τα σωματεία δεν ήταν κάτι άλλο (γιατί δεν μπορούσαν να έχουν άλλο χαρακτήρα) και έγιναν κάτι άλλο μετά, όπως οι ιεροψαλτικοί σύλλογοι.
Μην γράφεις και εσύ ότι θέλεις Νεκτάριε.
Επειδή μιλάς για κανονισμούς και κάποιοι άλλοι για χρήματα όπως επίσης κάποιοι όταν γράφουνε ταυτόχρονα μας κοροϊδεύουν.... και επειδή πάντα φταίνε οι σύλλογοι και οι ιερείς, όμως εμείς οι ίδιοι σαν ψάλτες δεν φταίμε , αντιγράφω από τα Ι.Ν. τεύχος Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2014.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας επιθυμεί να σας ενημε-
ρώσει για όσα συμβαίνουν σχετικά με την εφαρμογή ή μη του ισχύοντος
Κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος ο οποίος αφορά στα καθήκον-
τα και στις υποχρεώσεις των Ιεροψαλτών προς τον Ιερό Ναό στον οποίο
υπηρετούν, καθώς και στις υποχρεώσεις των Ιερέων, των μελών των Εκ-
κλησιαστικών Συμβουλίων έναντι των Ιεροψαλτών. Αυτονόητο είναι ότι
ο απώτερος στόχος του Κανονισμού είναι να αποτρέπει τα ενδεχόμενα
προβλήματα που μπορεί να αναφύονται και να προκαλούν δυσαρμονία
στις αγαθές σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ Ιεροψαλτών, Εφη-
μερίων και Εκκλησιαστικών Συμβουλίων. Στη διαδικασία εφαρμογής
του Κανονισμού σε όλα του τα σημεία είναι γεγονός ότι σπουδαίο ρόλο
παίζουν και οι δυο παράγοντες: ο Ιερεύς και ο Ιεροψάλτης.
Πολλές φορές κάποιοι συνάδελφοι καταφεύγουν στον Σύνδεσμο μας,
προκειμένου να μας ενημερώσουν ή να καταγγείλουν κάποιες ενέργειες-
συμπεριφορές από πλευράς των προϊσταμένων Ιερέων ή του Εκκλησια-
στικού Συμβουλίου του I. Ναού στον οποίο υπηρετούν, οι οποίες δεν δια-
κρίνονται για την αγάπη και την αγαστή συνεργασίας που πρέπει να υπάρ-
χει μεταξύ τους.
Αυτό, βέβαια, έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργούνται
προβλήματα και εντάσεις, απόρροια των οποίων είναι ο σκανδαλισμός των
μελών του εκκλησιάσματος, έτσι ώστε να μην επιτυγχάνεται η «χειρα-
γώγηση» των πιστών «στην προσευχή και στην κατάνυξη για τη σωτη-
ρία τους και τον αγιασμό τους», όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ.
2 του Κανονισμού, κατά τη διάρκεια, εννοείται, της συμμετοχής τους σε
εκείνες τις ιερές Ακολουθίες, όπου μπορεί να συμβαίνουν αυτού του είδους
τα προβλήματα.
Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας ως
προς τη δική μας συμβολή στην εφαρμογή του Κανονισμού; Μήπως εί-
ναι η εύκολη αντιμετώπιση ενός προβλήματος τέτοιας φύσεως με το να ρί-
χνουμε όλο το φταίξιμο στον προϊστάμενο του I. Ν., στον οποίο υπηρε-
τούμε ή σε άλλους Ιερείς - εφημέριους ή στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο;
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως αποκλείεται να υπάρχει σε ένα πιθανώς με-
γάλο βαθμό ευθύνη και του προϊσταμένου του Ιερού Ναού. Κάπου εκεί,
όμως, υπάρχει και η δική μας συμπεριφορά που βοηθά τους Ιερείς να μην
εφαρμόζουν τον Κανονισμό. Και για να γίνουμε σαφέστεροι θα σας εκ-
θέσουμε δυο περιστατικά τα οποία προσδιορίζουν και τη δική μας ευθύ-
νη απέναντι στην τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού.
Και εξηγούμαστε:
Πρώτον. Ο προϊστάμενος ενός I. Ν., παρεκκλησίου της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής Αθηνών, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μας για να μας
γνωστοποιήσει ότι ένας νέος συνάδελφος, ο οποίος κατά τη διάρκεια του
τελευταίου εξαμήνου και μετά από την προβλεπόμενη διαδικασία εξέ-
τασής του από την Επιτροπή Ακροάσεως και μάλιστα με επιτυχία, δεν
ανταποκρίνεται πλήρως στα συμφωνηθέντα καθήκοντα του ή σε εκεί-
να που προσδιορίζονται από το άρθρο 6 του Κανονισμού. Οι δε συστά-
σεις του προϊσταμένου του I. Ν. δεν έχουν βρει την αναμενόμενη αντα-
πόκριση από την πλευρά του συναδέλφου. Θα πρέπει να επισημάνουμε,
εδώ, τις διάφορες δικαιολογίες του νεαρού συναδέλφου μας ο οποίος
ισχυρίζεται ότι οι Πρωτοψάλτες δεν μπορούν να πηγαίνουν στην ακο-
λουθία του Εσπερινού ή κατά την έναρξη της ακολουθίας του Όρθρου,
αλλά πριν τις Καταβασίες. Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε περαιτέρω τη
συμπεριφορά του συναδέλφου, αλλά να τονίσουμε ότι τέτοιου είδους
συμπεριφορές δεν τιμούν την τάξη μας. Τέλος, ο «καταγγέλλων» Ιερεύς
-προϊστάμενος του I. Ν. στον οποίον ψάλλει ο νεαρός συνάδελφος ανα-
φέρθηκε σε εμάς προκειμένου να νουθετήσουμε τον συνάδελφο έτσι
ώστε, αφού πράγματι είναι καλός Ιεροψάλτης, να αποφευχθούν περαι-
τέρω συνέπειες.
Μερικοί Ιερείς - προϊστάμενοι Ιερών Ναών από τους οποίους για δια-
φόρους λόγους αποχωρούν οι Ιεροψάλτες, προωθούν προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή προτάσεις για το διορισμό Ιεροψαλτών, αγνοώντας τη διαδι-
κασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή όμως,
επιστρέφει τις προτάσεις αυτές εις τους Ιερούς Ναούς με την παρατήρη-
ση να τηρηθεί η τυπική και ουσιαστική διαδικασία που προβλέπει ο Κα-
νονισμός στο άρθρο 4. Εδώ θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι στην πα-
ράτυπη διαδικασία που ακολουθούν οι προϊστάμενοι των Ιερών Ναών για
το διορισμό Ιεροψαλτών γινόμαστε συνεργοί και εμείς οι ίδιοι. Αντιλαμ-
βάνεσθε ότι αν γινόταν η διαδικασία αυτή για άλλον συνάδελφο και όχι
για εμάς, τότε οι διαμαρτυρίες μας θα ήσαν έντονες προς τους διοικούν-
τες τους Ιερούς Ναούς και προς τον Σύνδεσμο.
Δεύτερον. Πριν από λίγες ημέρες γίναμε παραλήπτες μιας προκήρυ-
ξης ενός Ιερού Ναού, ο οποίος ζητούσε Λαμπαδάριο και μάλιστα τα τυ-
πικά και ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου ήταν αρκετά υπέρτερα από
εκείνα που προβλέπονταν στον Κανονισμό, κατά τέτοιο τρόπο μάλιστα
που οδηγούσαν τη σκέψη κάποιου έμπειρου γύρω από το θέμα, σε φωτο-
γραφική προκήρυξη. Όμως, δεν ήταν μόνο αυτό. Την προκήρυξη την λά-
βαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα μήνα μετά την αναφερόμενη
ημερομηνία στην προκήρυξη και μάλιστα μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των υποψηφιοτήτων. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι και στην πε-
ρίπτωση αυτή υπήρξε συνεργός κάποιος συνάδελφος.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έχοντας υπόψη όχι μόνο τα προαναφερθέντα, αλλά και άλλες παρό-
μοιες περιπτώσεις, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να σας παρακαλέ-
σουμε όπως του λοιπού να δείχνετε το απαιτούμενο ενδιαφέρον για την
πιστή τήρηση των προβλεπομένων στον ισχύοντα Κανονισμό έτσι ώστε
να μην γινόμαστε συνεργοί σε παρατυπίες. Αντιλαμβάνεστε ότι η συμμε-
τοχή μας σε παράτυπες πράξεις αποδυναμώνουν την όποιαδήποτε πα-
ρέμβαση του Συνδέσμου μας προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή και τις οικείες
Μητροπόλεις της Περιφέρειας Αττικής. Και να μην ξεχνάμε ότι δεν πρέ-
πει να επιρρίπτουμε πάντοτε τη συνολική ευθύνη στους Ιερείς -προϊστα-
μένους των εκάστοτε Ιερών Ναών, αλλά να κάνουμε και εμείς την απαι-
τούμενη αυτοκριτική και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, όταν αυτές
υπάρχουν και μας αναλογούν. .
Ως εκ τούτου θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στις περιπτώσεις που δια-
πιστώνουμε τέτοιου είδους συνέργειες των μελών μας σε παράτυπες δια-
δικασίες, είμαστε υποχρεωμένοι μέσω της Εφημερίδας μας και μέσω της
ιστοσελίδας μας να τις δημοσιοποιούμε.
Επίσης, να σας διαβεβαιώσουμε ότι μετά την επίσκεψη μας στον Μα-
καριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο τον
Β’, τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Ακροάσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής διαπιστώσαμε την ολό-
θερμη συμπαράσταση στο έργο μας και με την ευκαιρία αυτή εκφράζου-
με τις θερμές μας ευχαριστίες. Επισημαίνουμε ότι το τελευταίο χρονικό
διάστημα όταν διαπιστώνονται τέτοιου είδους παρατυπίες, οι καθ’ ύλην
αρμόδιοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής δίνουν τις κατάλληλες οδηγίες για τη
διόρθωση των παρατυπιών. Προς τούτο μάλιστα θα εκδοθεί, αν δεν έχει
εκδοθεί μέχρι τη στιγμή αυτή που γράφεται αυτή η Ανακοίνωση - Σύ-
σταση, σχετική Εγκύκλιος προς τους προϊσταμένους των Ιερών Ναών για
την πιστή τήρηση του ισχύοντος Κανονισμού. Επιθυμούμε, τέλος, να εκ-
φράσουμε τις ολόθερμες ευχαριστίες μας προς όλους τους Σεβασμιωτά-
τους Μητροπολίτες των Ιερών Μητροπόλεων της ευρύτερης Περιφέρει-
ας της Αττικής για την άριστη συνεργασία που είχαμε κατά την επίσκε-
ψη μας στις Μητροπόλεις τους.. Για όλα όσα ειπώθηκαν και σχεδιάστη-
καν κατά τις επισκέψεις μας αυτές θα λάβετε ιδιαίτερο σημείωμα μας.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων που έχει βάλει το καινούριο
Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, είναι η δική σας στήριξη. Πράγματι προσπαθού-
με να προβάλλουμε προς τα έξω τον Σύνδεσμο μας και μαζί ενωμένοι να δια-
τηρήσουμε την παράδοση της πατρώας Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μου-
σικής, όπως αυτή μας παραδόθηκε δια μέσου των αιώνων.
Νεκτάριε αν μου επιτρέπεις να σου δώσω μία συμβουλή.
Μην παίρνεις στα σοβαρά όλους μας εδώ μέσα. Στο μέσα είμαι και εγώ.
Καληνύχτα σας!
 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
...........................Νεκτάριε, στην παράγραφο σου 2), μάλλον δεν κατάλαβες και δεν στέκουν αυτά όπου έγραψες.Τι σχέση έχει η τσέπη των μελών ενός Δ.Σ. ενός συλλόγου με τον Σύλλογο τους;;;;;;;;;
Όταν "η τσέπη", που αναφέρεις, είναι γεμάτη λόγω άλλων πηγών εσόδων, δεν θα ενδιαφερθούν για οικονομικής φύσεως θέματα, στο βαθμό που θα ενδιαφερθεί κάποιος ο οποίος θα ζει από το Αναλόγιο. Μ' άλλα λόγια: "Ο χορτάτος τον πεινασμένο δεν τον πιστεύει......(προσωπική μου άποψη).:wink:
 
Last edited:
Πίστεψε με ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά το τι εννοεί και για πιο λόγο γράφτηκε έτσι όπως γράφτηκε παρ όλου όπου ο σκοπός όπου γράφτηκε...
Νεκτάριε, στην παράγραφο σου 2), μάλλον δεν κατάλαβες και δεν στέκουν αυτά όπου έγραψες.Τι σχέση έχει η τσέπη των μελών ενός Δ.Σ. ενός συλλόγου με τον Σύλλογο τους;;;;;;;;;
Μη κερδοσκοπική οργάνωση ξέρεις τι εννοούμε; Κοίτα
Ποτέ τα σωματεία δεν ήταν κάτι άλλο (γιατί δεν μπορούσαν να έχουν άλλο χαρακτήρα) και έγιναν κάτι άλλο μετά, όπως οι ιεροψαλτικοί σύλλογοι.
Μην γράφεις και εσύ ότι θέλεις Νεκτάριε.
Επειδή μιλάς για κανονισμούς και κάποιοι άλλοι για χρήματα όπως επίσης κάποιοι όταν γράφουνε ταυτόχρονα μας κοροϊδεύουν.... και επειδή πάντα φταίνε οι σύλλογοι και οι ιερείς, όμως εμείς οι ίδιοι σαν ψάλτες δεν φταίμε , αντιγράφω από τα Ι.Ν. τεύχος Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2014.


Νεκτάριε αν μου επιτρέπεις να σου δώσω μία συμβουλή.
Μην παίρνεις στα σοβαρά όλους μας εδώ μέσα. Στο μέσα είμαι και εγώ.
Καληνύχτα σας!

Φίλτατε αφού δεν θέλεις να καταλάβεις τι γράφω και όχι μόνον αυτό αλλά προβοκάρεις και τα γραφόμενά μου,εξηγώντας δήθεν σε κάποιον άλλο που όπως και γω γράφουμε με το όνομα και το επώνυμο μας,ότι κάποιοι τον κοροϊδεύουν.Δηλαδή εγώ σε τι να τον κοροϊδέψω αν αναφέρεσαι σε μένα για εξήγησέ μου.Όπως επίσης θα σε παρακαλούσα να μου εξηγήσεις τι δουλειά είχε ένα ανυπογραφο κείμενο της εφημερίδας ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΑ ΝΕΑ με το θέμα.Αφού δημόσια γράφεις για εξήγησε στην κοινότητα όλα αυτά τι δουλειά έχουν με τον εργασιακό ιεροψαλτικό και όχι μόνο μεσαίωνα στην Ελλάδα?
 
Πίστεψε με ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά το τι εννοεί και για πιο λόγο γράφτηκε έτσι όπως γράφτηκε παρ όλου όπου ο σκοπός όπου γράφτηκε...
Νεκτάριε, στην παράγραφο σου 2), μάλλον δεν κατάλαβες και δεν στέκουν αυτά όπου έγραψες.Τι σχέση έχει η τσέπη των μελών ενός Δ.Σ. ενός συλλόγου με τον Σύλλογο τους;;;;;;;;;
Μη κερδοσκοπική οργάνωση ξέρεις τι εννοούμε; Κοίτα
Ποτέ τα σωματεία δεν ήταν κάτι άλλο (γιατί δεν μπορούσαν να έχουν άλλο χαρακτήρα) και έγιναν κάτι άλλο μετά, όπως οι ιεροψαλτικοί σύλλογοι.
Μην γράφεις και εσύ ότι θέλεις Νεκτάριε.
Επειδή μιλάς για κανονισμούς και κάποιοι άλλοι για χρήματα όπως επίσης κάποιοι όταν γράφουνε ταυτόχρονα μας κοροϊδεύουν.... και επειδή πάντα φταίνε οι σύλλογοι και οι ιερείς, όμως εμείς οι ίδιοι σαν ψάλτες δεν φταίμε , αντιγράφω από τα Ι.Ν. τεύχος Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2014.


Νεκτάριε αν μου επιτρέπεις να σου δώσω μία συμβουλή.
Μην παίρνεις στα σοβαρά όλους μας εδώ μέσα. Στο μέσα είμαι και εγώ.
Καληνύχτα σας!

Καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά! Το θέμα των αμοιβών των ιεροψαλτών είναι διαχρονικό, ιδιαίτερα λεπτό και θέλει προσοχή στις θέσεις και απόψεις...
Κάθε μητροπολιτική περιφέρεια ουσιαστικά λειτουργεί αυτόνομα, εφαρμόζοντας καταστατικά που διαμορφώνονται κατ' ουσίαν από τους κατά τόπους μητροπολίτες και ιδιαίτερα σε θέματα αμοιβών του προσωπικού των ναών. Δεν νομίζω να εφαρμόζεται (πλην της Αττικής) ο κανονισμός των ιεροψαλτών και δεν νομίζω ν' αλλάξει η νοοτροπία των μητροπολιτών οι οποίοι "αφήνουν" την αμοιβή των ιεροψαλτών στην ευχέρεια των προεστών εκάστου ναού. Τέλος πάντων ...
Να κατανοήσουμε ότι ηθικά, πνευματικά και λειτουργικά έχουμε την τεράστια υποχρέωση έναντι Θεού και παραδόσεων να μεταλαμπαδεύσουμε την κληρονομιά της ψαλτικής τέχνης, να συνεχίσουμε να είμαστε συλλειτουργοί στην τέλεση των ακολουθιών και ταπεινά ν' αναμένουμε από τον Μεγαλοδύναμο να λάβουμε "επί της γής" την αποζημίωση που μας αξίζει! Να είστε όλοι καλά και πάντα άξιοι στα ιερά αναλόγιά σας.

Φίλτατε η αμοιβή είναι αμοιβή και δεν εξαρτάται απο το λειτούργημα,η πίστη δεν είναι υποχρέωση αλλά είναι βιωματική σχέση με τον Θεό.Υποχρέωση έναντι της παράδοσης έχει το έθνος σύνολο & όχι μόνον εμείς. Ο Μεγαλοδύναμος ούτως ή άλλως δεν ξέρουμε το πως ασχολείται με μας σε αυτό το επίπεδο,αλλά το βέβαιον είναι ότι μας κατέστησε ελεύθερους & μας προικοδότησε & με νού.Εύχομαι δε αν είσαι ανασφάλιστος να μην χρειασθεί να νοσηλευθείς.Συγχώρα με.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Καλὸ εὶναι νὰ μὴν ὑπεισερχόμαστε σὲ λεπτομέρειες ὅσον ἀφορᾶ οἰκονομικὰ θέματα καὶ συνθῆκες δημοσίως. Οἱ μέρες εἶναι πονηρές καὶ χρειάζεται καὶ προσοχὴ καὶ διάκριση.

Πάντως ἀπ' ὅτι ἔχω πληροφορηθεῖ τουλάχιστον στὴν περιοχὴ τῆς Ἀθήνας, ὁ Σύνδεσμος προσπαθεῖ καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις οἱ κινήσεις του εἴχαν αποτέλεσμα, ἀπ' ὅτι σὲ προηγούμενα χρόνια.
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Φίλτατε η αμοιβή είναι αμοιβή και δεν εξαρτάται απο το λειτούργημα,η πίστη δεν είναι υποχρέωση αλλά είναι βιωματική σχέση με τον Θεό.Υποχρέωση έναντι της παράδοσης έχει το έθνος σύνολο & όχι μόνον εμείς. Ο Μεγαλοδύναμος ούτως ή άλλως δεν ξέρουμε το πως ασχολείται με μας σε αυτό το επίπεδο,αλλά το βέβαιον είναι ότι μας κατέστησε ελεύθερους & μας προικοδότησε & με νού.Εύχομαι δε αν είσαι ανασφάλιστος να μην χρειασθεί να νοσηλευθείς.Συγχώρα με.
Σωστότατα!
Ἄς μοῦ ἐπιτραπῇ νά συνεισφέρω ἕνα πετραδάκι είς τήν συζήτησιν, ὄχι δι΄ἄλλον λόγον,
ἀλλά ἐπειδή λόγῳ τῆς ἡλικίας μου ἔχω δεῖ δεκάδες διαφορετικῶν περιπτώσεων ψαλτῶν, ὅσον ἀφορᾶ ὅλον τό φάσμα τό οίκονομικόν.
Εἰς τό ἕν ἄκρον δέν θά λησμονήσω ψάλτην 65 ἐτῶν, ταλαιπωρημένον, συνταξιοῦχον οίκοδόμον, μαθητήν τοῦ Καραμάνη, ὁ ὁποῖος ἔπρεπε νά προικίση τήν κόρην του καί ἤρχετο ἀπό μακρυά μέ τό λεωφορεῖον διά νά βοηθήση τήν μικράν σύνταξιν. Εύτυχῶς ἔπεσε εἰς πονόψυχον ἱερέαν.
Εἰς τό ἄλλο ἄκρον εἶδα ψάλτας πλουσίους ἱατρούς, δικηγόρους, ἀκόμη καί Θεολόγους Καθηγητάς κ.τ.λ. (ούχί πλουσίους) οἱ ὁποῖοι ἠρνοῦντο νά πάρουν χρήματα,
καί εἴχαν τό κέρδος ὅτι δέν ἐφοβοῦντο τόν προϊστάμενο μή τούς μειώσῃ τόν μισθόν ἤ μή τούς ἀπολύσῃ...ἀντιθέτως ὁ προϊστάμενος ἐφοβεῖτο μή τοῦ φύγουν καί εῖχαν ἀπόλυτον ἐλευθερίαν στό ἀναλόγιον!

Εἴθε ὁ Μεγαλοδύναμος νά βοηθήσῃ αύτούς τούς (ούκ ὀλίγους) ψἀλτες
πού ἔχουν οίκονομικόν πρόβλημα, τούς δέ προϊσταμένους νά έφαρμόζουν τήν χριστιανικήν ἀγάπην τήν ὁποίαν ἔχουν ὑποσχεθῇ.
 
Last edited:
Καλὸ εὶναι νὰ μὴν ὑπεισερχόμαστε σὲ λεπτομέρειες ὅσον ἀφορᾶ οἰκονομικὰ θέματα καὶ συνθῆκες δημοσίως. Οἱ μέρες εἶναι πονηρές καὶ χρειάζεται καὶ προσοχὴ καὶ διάκριση.

Πάντως ἀπ' ὅτι ἔχω πληροφορηθεῖ τουλάχιστον στὴν περιοχὴ τῆς Ἀθήνας, ὁ Σύνδεσμος προσπαθεῖ καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις οἱ κινήσεις του εἴχαν αποτέλεσμα, ἀπ' ὅτι σὲ προηγούμενα χρόνια.

Aγαπητέ μου σε παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό και ομολογουμένως είσαι ένας πνευματώδης άνθρωπος,με δομημένο λόγο τουλάχιστον σε σχέση με την σημερινή ψαλτική κατάσταση.Είμαι της απόψεως ότι χρειάζεται δημόσιος διάλογος & στο λέω μετά παρρησίας χωρίς να λογαριάζω το προσωπικό κόστος αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.Και το τονίζω γιατί ήδη μέσα στο πλαίσιο του κόσμου που ζούμε η Ορθόδοξη εκκλησία της Ελλάδος και τοΕλληνικό κράτος στην ουσία έχουν χωρισθεί,απλά τώρα το διαζύγιο είναι βελούδινο και βαίνει βήμα -βήμα ενώ ενδεχομένως αύριο για λόγους κατανάλωσης εσωτερικής να γίνει με θόρυβο. Σε αυτό το ενδεχόμενο η εκκλησία σε διοικητικό επίπεδο δεν είναι προετοιμασμένη γιατί δυστυχώς για 40 χρόνια δηλαδή απο το 1974 και δώθε δεν αποκωδικοποίησε τα μηνύματα των καιρών και δεν οργάνωσε τα πράγματά της με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι αυτάρκης. Ο ΑκαδημαΪσμός αντικαταστάθηκε απο τον ακτιβισμό,ο λόγος μας σε επίπεδο διοικητικής ηγεσίας ξύλινος & αόριστος,ανυπαρξία δομών με συνέχεια.Αυτά είναι γνωστά είτε τα γράψουμε εδώ μέσα είτε τα κρύψουμε. Δυστυχώς οι γενιές των παλαιών Ελλήνων κάθε απόχρωσης που είχαν μάθει να σέβονται τον θεσμό της Ορθόδοξης εκκλησίας χάθηκαν.Δεν ξέρω την ηλικία σου αλλά θα ήθελα να σου πώ πως παλαιά οι Ναοί μας ήταν μισογεμάτοι απο τον Όρθρο.Σήμερα οι πιστοί μετριούνται στα δάκτυλα.Το ίδιο και στους Εσπερινούς.Παρακολούθησε βίντεο απο Χριστούγεννα στην Μητρόπολη της Αθήνας το 1988 δεν έχει περάσει και ένας αιώνας.Ο Ναός γεμάτος απο την είσοδο του Αρχιεπισκόπου.Παρακολούθησε τα τελευταία βίντεο. Αποκαρδιωτική κατάσταση.Σε λίγα χρόνια ποιός νουνεχής άνθρωπος πιστεύει ότι θα έχει σημασία τι ,και πως ψάλλει ο καθείς μας όταν δεν θα έχει νόημα πιά. Ξέρεις όταν γράφω εδώ δεν γράφω πίστεψε με έχοντας άλλη επιδίωξη ει μη μόνον του προβληματισμού αλλά & της καταγραφής της ιστορίας της πόλης μου.
 

tzark

Μέλος
Aγαπητέ μου σε παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό και ομολογουμένως είσαι ένας πνευματώδης άνθρωπος,με δομημένο λόγο τουλάχιστον σε σχέση με την σημερινή ψαλτική κατάσταση.Είμαι της απόψεως ότι χρειάζεται δημόσιος διάλογος & στο λέω μετά παρρησίας χωρίς να λογαριάζω το προσωπικό κόστος αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.Και το τονίζω γιατί ήδη μέσα στο πλαίσιο του κόσμου που ζούμε η Ορθόδοξη εκκλησία της Ελλάδος και τοΕλληνικό κράτος στην ουσία έχουν χωρισθεί,απλά τώρα το διαζύγιο είναι βελούδινο και βαίνει βήμα -βήμα ενώ ενδεχομένως αύριο για λόγους κατανάλωσης εσωτερικής να γίνει με θόρυβο. Σε αυτό το ενδεχόμενο η εκκλησία σε διοικητικό επίπεδο δεν είναι προετοιμασμένη γιατί δυστυχώς για 40 χρόνια δηλαδή απο το 1974 και δώθε δεν αποκωδικοποίησε τα μηνύματα των καιρών και δεν οργάνωσε τα πράγματά της με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι αυτάρκης. Ο ΑκαδημαΪσμός αντικαταστάθηκε απο τον ακτιβισμό,ο λόγος μας σε επίπεδο διοικητικής ηγεσίας ξύλινος & αόριστος,ανυπαρξία δομών με συνέχεια.Αυτά είναι γνωστά είτε τα γράψουμε εδώ μέσα είτε τα κρύψουμε. Δυστυχώς οι γενιές των παλαιών Ελλήνων κάθε απόχρωσης που είχαν μάθει να σέβονται τον θεσμό της Ορθόδοξης εκκλησίας χάθηκαν.Δεν ξέρω την ηλικία σου αλλά θα ήθελα να σου πώ πως παλαιά οι Ναοί μας ήταν μισογεμάτοι απο τον Όρθρο.Σήμερα οι πιστοί μετριούνται στα δάκτυλα.Το ίδιο και στους Εσπερινούς.Παρακολούθησε βίντεο απο Χριστούγεννα στην Μητρόπολη της Αθήνας το 1988 δεν έχει περάσει και ένας αιώνας.Ο Ναός γεμάτος απο την είσοδο του Αρχιεπισκόπου.Παρακολούθησε τα τελευταία βίντεο. Αποκαρδιωτική κατάσταση.Σε λίγα χρόνια ποιός νουνεχής άνθρωπος πιστεύει ότι θα έχει σημασία τι ,και πως ψάλλει ο καθείς μας όταν δεν θα έχει νόημα πιά. Ξέρεις όταν γράφω εδώ δεν γράφω πίστεψε με έχοντας άλλη επιδίωξη ει μη μόνον του προβληματισμού αλλά & της καταγραφής της ιστορίας της πόλης μου.


Να επιτέλους η φωνή του κ. ΡΕΔΙΑΔΗ-ΤΟΥΜΠΑ....να πει τα πράγματα οπως είναι...............

Η ταπεινή μου γνώμη είναι οτι π Ιεροψάλτης δεν πρέπει να εχει αμοιβή για να ψάλλει στην Εκκλησία του Ιησού!!!

Ομως στο γωνιακό το μαγαζί, όπως έχουν αποκαλέσει την Εκκλησία δυο αρχιεπίσκοποι, ο Σεραφείμ Τίκας και ο Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, τίποτε δεν γίνεται χωρίς αμοιβή ….. Όλοι πληρώνονται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Ο Ιερέας, όπως ξέρουμε, είναι μισθωτός ποιμένας, πληρώνεται από το Δημόσιο, έχει δε και τα τυχερά του από τις διάφορες ιεροπραξίες.

Αλλά και οι λαϊκοί εργαζόμενοι στην εκκλησία αμείβονται…

Δεν υπάρχει χριστιανός εθελοντής ή χριστιανή εθελόντρια για να προσφερθεί και καθαρίζει χωρίς αμοιβή τον οίκο του θεού… Και έτσι έχουμε, με αμοιβή, τον/την νεωκόρο!..

Επίσης, δεν υπάρχουν χριστιανοί σε μια ενορία που να προσφέρονται να ψάλουν χωρίς αμοιβή στην εκκλησία… Και έτσι έχουμε τον επαγγελματία ψάλτη!

Όλα γίνονται για τα χρήματα εν ονόματι του Ιησού!!!!!

Τα υπόλοιπα περί εργασίας του Ιεροψάλτη Αφήστε τα!!!

Με Σεβασμό και εκτίμηση προς όλους.
 
Last edited:

ilias nektarios

Παλιο-μέλος... και μισό!
Να επιτέλους η φωνή του κ. ΡΕΔΙΑΔΗ-ΤΟΥΜΠΑ....να πει τα πράγματα οπως είναι...............

Η ταπεινή μου γνώμη είναι οτι π Ιεροψάλτης δεν πρέπει να εχει αμοιβή για να ψάλλει στην Εκκλησία του Ιησού!!!

Ομως στο γωνιακό το μαγαζί, όπως έχουν αποκαλέσει την Εκκλησία δυο αρχιεπίσκοποι, ο Σεραφείμ Τίκας και ο Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, τίποτε δεν γίνεται χωρίς αμοιβή ….. Όλοι πληρώνονται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Ο Ιερέας, όπως ξέρουμε, είναι μισθωτός ποιμένας, πληρώνεται από το Δημόσιο, έχει δε και τα τυχερά του από τις διάφορες ιεροπραξίες.

Αλλά και οι λαϊκοί εργαζόμενοι στην εκκλησία αμείβονται…

Δεν υπάρχει χριστιανός εθελοντής ή χριστιανή εθελόντρια για να προσφερθεί και καθαρίζει χωρίς αμοιβή τον οίκο του θεού… Και έτσι έχουμε, με αμοιβή, τον/την νεωκόρο!..

Επίσης, δεν υπάρχουν χριστιανοί σε μια ενορία που να προσφέρονται να ψάλουν χωρίς αμοιβή στην εκκλησία… Και έτσι έχουμε τον επαγγελματία ψάλτη!

Όλα γίνονται για τα χρήματα εν ονόματι του Ιησού!!!!!

Τα υπόλοιπα περί εργασίας του Ιεροψάλτη Αφήστε τα!!!

Με Σεβασμό και εκτίμηση προς όλους.
Εσείς αγαπητέ μου,αν επιτρέπεται,ψάλλετε με, ή χωρίς αμοιβή;
 

PANROUST

Μέλος
Εσείς αγαπητέ μου,αν επιτρέπεται,ψάλλετε με, ή χωρίς αμοιβή;

Εσείς αγαπητέ μου, τι καταλάβατε;
Ψέλνει η δεν ψέλνει;
Αν ναι, πληρώνετε η όχι;
Αν όχι,έχει υποχρεώσεις η όχι;
Δηλαδή πάει οπότε θέλει και όπου θέλει να ψάλλει για να κάνει το κομμάτι του;
Γιατί τώρα πέφτετε στην παγίδα ενός όπου μπορεί να είναι ιερέας για να μην τίποτα άλλο;
 

tzark

Μέλος
Εσείς αγαπητέ μου, τι καταλάβατε;
Ψέλνει η δεν ψέλνει;
Αν ναι, πληρώνετε η όχι;
Αν όχι,έχει υποχρεώσεις η όχι;
Δηλαδή πάει οπότε θέλει και όπου θέλει να ψάλλει για να κάνει το κομμάτι του;
Γιατί τώρα πέφτετε στην παγίδα ενός όπου μπορεί να είναι ιερέας για να μην τίποτα άλλο;

Γιατί τέτοια επίθεση ??? .....θα σας απαντήσω .
Ψάλλω από επτά ετών πιτσιρικάς .........και όχι για να κάνω το κομμάτι μου......... όπως με περισσή κακία γράψατε!!!!!!!!
Πολλοί από τους Ιεροψάλτες ......αν τους έκοβαν το παραδάκι...... τέλος οι ύμνοι προς τον Θεό μας??
Ακόμη δεν έχω εγκαταλείψει τον χώρο του αναλογίου.
Φυσικά και δεν έχω αμοιβή.
Ζω από το δικό μου επάγγελμα.
Στο Αναλόγιο βρίσκω την ζωή μου στην πιο μεγάλη της ένταση και ζωντάνια. Έτσι δεν θα μπορούσα ποτέ να έχω αμοιβή.
Η ψαλτική τέχνη είναι ένα διακόνημα πως μπορεί να έχει αμοιβή?
Ο Απόστολος Παύλος για να μην παίρνει χρήματα από τις εκκλησίες ήταν σκηνοποιός στην τέχνη.
Φυσικά ο Παύλος δεν αποδέχτηκε να είναι υπάλληλος κανενός.
Δεν είπε αδελφοί ελεήστε με. Πόνεσε, μαστιγώθηκε, πείνασε, στερήθηκε, δούλεψε χειρονακτικά να βγάλει το ψωμί του.
« Πολλοί θέλουν να ζουν από την Εκκλησία, να λαμβάνουν αξιώματα, θέσεις, εξουσία, οικονομικές απολαβές και δεν θέλουν να ζουν για την Εκκλησία. Αυτό κοστίζει και δημιουργεί προβλήματα και στην Εκκλησία και στην κοινωνία.» (Σεβ. Ναυπάκτου, κ. Ιερόθεος,)
Η ταπεινή μου λοιπόν άποψη είναι ότι ο Ιεροψάλτης πρέπει να έχει δικό του επάγγελμα και όχι μέσα από την Εκκλησία να λύσει τα οικονομικά του προβλήματα!!!!
Ζητώ ταπεινά συγγνώμη αν στεναχώρησα κάποιους επαγγελματίες!!!
Με Σεβασμό και εκτίμηση προς όλους.
 

ilias nektarios

Παλιο-μέλος... και μισό!
Γιατί τέτοια επίθεση ??? .....θα σας απαντήσω .
Ψάλλω από επτά ετών πιτσιρικάς .........και όχι για να κάνω το κομμάτι μου......... όπως με περισσή κακία γράψατε!!!!!!!!
Πολλοί από τους Ιεροψάλτες ......αν τους έκοβαν το παραδάκι...... τέλος οι ύμνοι προς τον Θεό μας??
Ακόμη δεν έχω εγκαταλείψει τον χώρο του αναλογίου.
Φυσικά και δεν έχω αμοιβή.
Ζω από το δικό μου επάγγελμα.
Στο Αναλόγιο βρίσκω την ζωή μου στην πιο μεγάλη της ένταση και ζωντάνια. Έτσι δεν θα μπορούσα ποτέ να έχω αμοιβή.
Η ψαλτική τέχνη είναι ένα διακόνημα πως μπορεί να έχει αμοιβή?
Ο Απόστολος Παύλος για να μην παίρνει χρήματα από τις εκκλησίες ήταν σκηνοποιός στην τέχνη.
Φυσικά ο Παύλος δεν αποδέχτηκε να είναι υπάλληλος κανενός.
Δεν είπε αδελφοί ελεήστε με. Πόνεσε, μαστιγώθηκε, πείνασε, στερήθηκε, δούλεψε χειρονακτικά να βγάλει το ψωμί του.
« Πολλοί θέλουν να ζουν από την Εκκλησία, να λαμβάνουν αξιώματα, θέσεις, εξουσία, οικονομικές απολαβές και δεν θέλουν να ζουν για την Εκκλησία. Αυτό κοστίζει και δημιουργεί προβλήματα και στην Εκκλησία και στην κοινωνία.» (Σεβ. Ναυπάκτου, κ. Ιερόθεος,)
Η ταπεινή μου λοιπόν άποψη είναι ότι ο Ιεροψάλτης πρέπει να έχει δικό του επάγγελμα και όχι μέσα από την Εκκλησία να λύσει τα οικονομικά του προβλήματα!!!!
Ζητώ ταπεινά συγγνώμη αν στεναχώρησα κάποιους επαγγελματίες!!!
Με Σεβασμό και εκτίμηση προς όλους.
Σωστά αυτά που λες εν μέρει...
Όλοι μας όμως λίγο πολύ αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε για να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας,συνεχώς ξοδεύουμε χρόνο και χρήμα.... Ε,δεν θα πρέπει να απολαύσουμε τους καρπούς των κόπων μας,κάποια στιγμή;...
Τι καλύτερο λοιπόν,από μια θέση ανάλογη των ικανοτήτων μας,οπου θα πρέπει να αμοιβεται και ανάλογα. Τα υπολοιπα περι εξουσιων και αξιωμάτων τα αφηνω ασχολίαστα. Η ουσία είναι το θέμα.
Τώρα,όσο για εσας,αν θέλετε να μην αμοίβεστε για την δουλειά σας,είναι δικαίωμά σας.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
...
Ζητώ ταπεινά συγγνώμη αν στεναχώρησα κάποιους επαγγελματίες!!!

Δεκτὴ ἡ συγγνώμη σου ἀπὸ τὸν συγκεκριμένο ἐπαγγελματία ψάλτη.

Νὰ 'σαι καλὰ καὶ σύ.
 

sbilis

Μέλος
Το παρόν ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα και οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσεις είναι συμπτωματική καθαρά!...Ένας ιεροψάλτης μπορεί να λαμβάνει μισθό..και να τον αξιοποιεί με τον βέλτιστο τρόπο..να ζει την οικογένειά του,να σπουδάζει τα παιδιά του κ.ο.κ. και όντας τίμιος να δικαιώνεται από τον Κύριο..Ένας άλλος αρνείται τον "χρηματισμό" για τη δοξολογία του Θεού..όμως στην καρδιά του φωλιάζει η υπερηφάνεια γι'αυτό που κάνει..Βέβαια μπορεί και να μην... Κανείς δεν γνωρίζει τι κουβαλά η καρδιά του καθενός, και ο μισθός σ'ένα αναλόγιο δεν είναι κριτίριο για το αν ο ψάλτης είναι δίκαιος ή μη...Ο παντοδύναμος Θεός δεν έχει ανάγκη ούτε τις ψαλμωδίες μας ούτε τίποτα..τα μυστήρια θα τελούνταν το ίδιο..όλα τ'άλλα είναι θέμα σχέσης λαού και κλήρου..Ο ιερέας ή ο λαός θέλει ένα καλό ψάλτη;θα δώσει το ανάλογο τίμημα...Σημειώστε ότι εν έτει 2015 ένας Αριστερός με υποχρεώσεις καθημερινού πολύ δύσκολα μπορεί να κάνει άλλη δουλειά και επιλέγει να ζεί με τον κίνδυνο της απόλυσης χωρίς καμία εξασφάλιση μόνο και μόνο για να τελούνται όμορφα οι καθημερινές ακολουθίες..εν αντιθέσει με κάποιον ο οποίος έχει το επάγγελμά του, δεν πληρώνεται ως ψάλτης και πάει όποτε μπορεί..Όλα είναι σχετικά..δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο...αλλά η εργασία πρέπει να πληρώνεται..όσο κ αν λέμε ότι δεν είναι εργασία..Ο ιερέας και ο ψάλτης όχι μόνο πρέπει να πληρώνονται..αλλά για κάποιον που είναι όπως πρέπει..και λίγα παίρνουν...αυτά καλή συνέχεια!
 

ilias nektarios

Παλιο-μέλος... και μισό!
Το παρόν ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα και οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσεις είναι συμπτωματική καθαρά!...Ένας ιεροψάλτης μπορεί να λαμβάνει μισθό..και να τον αξιοποιεί με τον βέλτιστο τρόπο..να ζει την οικογένειά του,να σπουδάζει τα παιδιά του κ.ο.κ. και όντας τίμιος να δικαιώνεται από τον Κύριο..Ένας άλλος αρνείται τον "χρηματισμό" για τη δοξολογία του Θεού..όμως στην καρδιά του φωλιάζει η υπερηφάνεια γι'αυτό που κάνει..Βέβαια μπορεί και να μην... Κανείς δεν γνωρίζει τι κουβαλά η καρδιά του καθενός, και ο μισθός σ'ένα αναλόγιο δεν είναι κριτίριο για το αν ο ψάλτης είναι δίκαιος ή μη...Ο παντοδύναμος Θεός δεν έχει ανάγκη ούτε τις ψαλμωδίες μας ούτε τίποτα..τα μυστήρια θα τελούνταν το ίδιο..όλα τ'άλλα είναι θέμα σχέσης λαού και κλήρου..Ο ιερέας ή ο λαός θέλει ένα καλό ψάλτη;θα δώσει το ανάλογο τίμημα...Σημειώστε ότι εν έτει 2015 ένας Αριστερός με υποχρεώσεις καθημερινού πολύ δύσκολα μπορεί να κάνει άλλη δουλειά και επιλέγει να ζεί με τον κίνδυνο της απόλυσης χωρίς καμία εξασφάλιση μόνο και μόνο για να τελούνται όμορφα οι καθημερινές ακολουθίες..εν αντιθέσει με κάποιον ο οποίος έχει το επάγγελμά του, δεν πληρώνεται ως ψάλτης και πάει όποτε μπορεί..Όλα είναι σχετικά..δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο...αλλά η εργασία πρέπει να πληρώνεται..όσο κ αν λέμε ότι δεν είναι εργασία..Ο ιερέας και ο ψάλτης όχι μόνο πρέπει να πληρώνονται..αλλά για κάποιον που είναι όπως πρέπει..και λίγα παίρνουν...αυτά καλή συνέχεια!
Έτσι είναι...
Και κάτι ακόμα,νομίζω,πιο σημαντικό:

Ας μην ξεχνάμε ότι,''Ευλογητός ο Θεός...κλπ'' ο ιερέας;
''Αμήν'' ο ψάλτης...

''Δι'ευχών'' ο ιερέας;
''Αμήν'' ο ψάλτης...

Άρα,παντού και πάντα,κοντά στον ιερέα ο ψάλτης!

Έτσι,ο ιερέας ''ανοιγει'' τις ακολουθίες... ο ψάλτης τις ''κλείνει''...

Πληρώνεται ο ιερέας για το ''άνοιγμα;...
Πληρώνεται και ο ψάλτης για το ''κλείσιμο''...

Αυτά!...:cool:
 
Φίλοι, βλέπω ότι το θέμα διχάζει τον ιεροψαλτικό κόσμο. Είμαι κι εγώ της άποψης, ότι εφόσον αναλαμβάνουμε επίσημα τον ναό, κατά τις Κυριακές, εορτές αγίων, Τριώδιο, Μ. Εβδομάδα, Πεντηκοστάριο, αγρυπνίες, παρακλήσεις, κηδείες κ.ά., οπότε έχουμε ιερή υποχρέωση να είμαστε "απίκο", φυσικά και πρέπει να υπάρχει ανταποδοτικό όφελος (αμοιβή εννοώ και όχι πρόσφορο). Αν θέλουμε να είμαστε περιφερόμενοι, δύο Κυριακές εδώ, δύο εκεί, χωρίς δέσμευση, τότε αλλάζει το θέμα. Η δέσμευση είναι φορτίο. Εν πάσει περιπτώσει όπως αναπαύεται ο καθένας, μέχρι το θέμα να λυθεί στην προσεχή οικουμενική σύνοδο:)
 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
.............. Εν πάσει περιπτώσει όπως αναπαύεται ο καθένας, μέχρι το θέμα να λυθεί στην προσεχή οικουμενική σύνοδο:)
κ. Δημήτριε, "το Θέμα είναι λυμένο", με τον Κανονισμό 176 (ΦΕΚ Α' 268/19.12.2006) ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, «Περί των Ιεροψαλτών και της καταστάσεως αυτών».
Ο συγκεκριμένος Κανονισμός "τα περιέχει όλα και τα λύνει όλα"!
Το ζητούμενο είναι η εφαρμογή του.......
"Πέσαμε", βλέπεις, σε περίοδο παρακμής....:mad:
 

xarispap

Νέο μέλος
Γεια σας,

Είμαι καινούργιος στην μουσική και στο αναλόγιο (Α' τάξη). Προφανώς δεν πληρώνομαι, ούτε και έχω υποχρεώσεις φυσικά να είμαι εκεί κάθε Σάββατο/Κυριακή/γιορτή/κτλ, επομένως σίγουρα μιλάω "όντας στην απ'έξω".

Διάβασα σχεδόν όλα τα μηνύματά σας, και πραγματικά δεν καταλαβαίνω το νόημα της συζήτησης. Τι σημαίνει "Πόσα παίρνεις εσύ, πόσα εγώ"; Σε όποιον και να το πείτε, που δεν είναι τακτικός ψάλτης, δεν θα βρείτε το δίκιο σας πιστεύω.

Οι καιροί είναι δύσκολοι, προφανώς, η οικονομική κρίση υπάρχει. Αν θέλετε να κερδίσετε ένα συμπληρωματικό εισόδημα, παραδώστε μαθήματα μουσικής. Εκεί μπορείτε να διεκδικήσετε περισσότερα (π.χ. συλλογική σύμβαση εργασίας, κατώτερο κόστος διδακτικής ώρας) και θα βρείτε μεγαλύτερη υποστήριξη από το ευρύ κοινό. Αλλά καλύτερα κρατήστε τις οικονομικές διαφωνίες όσο γίνεται εκτός εκκλησίας.

Με άπειρο σεβασμό προς την γνώση σας,
Ο μαθητευόμενός Χάρης
 
K

KOSTAGIOS

Guest
καλησπερα συναδελφοι!Εχω αναλαβει προ ολιγου καιρου ως ψαλτης δεξιος (δεν υπαρχει αριστερος και ειμαι μονος μου ) σε μια μικρη εκκλησια στην θεσσαλονικη!Ψαλλω καθε σαββατο και κυριακη πρωι και σε μεγαλες εορτες.Επισης μεγαλη εβδομαδα κ.α.Ο μισθος μου ειναι στα 300 ευρω.Πιστευετε οτι ειναι καλα τα χρηματα;

...Λέτε,αγαπητέ συνάδελφε, "σε μικρή εκκλησία", συγγνώμη,αφού ξέρετε ότι είναι μικρή,με τι συμφωνία πήγατε? τι συζητήσατε?τι συμφωνήσατε? Αν σας είπε ο προϊστάμενος (υπόθεση κάνω,αλλά εύλογη) τόσα έχω ,τόσα δίνω,τι ψάχνετε παρα-πέρα? Όσο για τον Κανονισμό ,άστα καλύτερα: Ο κάθε προϊστάμενος κάνει κουμάντο,κανονίζει την αμοιβή και όσοι συμφωνήσουν καλώς.Όσοι δεν συμφωνήσουν,άντε γειά,ψάξτε για αλλού.(συγγνώμη που λέω τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι)!.
 

ggs

Νέο μέλος
Να επιτέλους η φωνή του κ. ΡΕΔΙΑΔΗ-ΤΟΥΜΠΑ....να πει τα πράγματα οπως είναι...............

Η ταπεινή μου γνώμη είναι οτι π Ιεροψάλτης δεν πρέπει να εχει αμοιβή για να ψάλλει στην Εκκλησία του Ιησού!!!

Ομως στο γωνιακό το μαγαζί, όπως έχουν αποκαλέσει την Εκκλησία δυο αρχιεπίσκοποι, ο Σεραφείμ Τίκας και ο Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, τίποτε δεν γίνεται χωρίς αμοιβή ….. Όλοι πληρώνονται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Ο Ιερέας, όπως ξέρουμε, είναι μισθωτός ποιμένας, πληρώνεται από το Δημόσιο, έχει δε και τα τυχερά του από τις διάφορες ιεροπραξίες.

Αλλά και οι λαϊκοί εργαζόμενοι στην εκκλησία αμείβονται…

Δεν υπάρχει χριστιανός εθελοντής ή χριστιανή εθελόντρια για να προσφερθεί και καθαρίζει χωρίς αμοιβή τον οίκο του θεού… Και έτσι έχουμε, με αμοιβή, τον/την νεωκόρο!..

Επίσης, δεν υπάρχουν χριστιανοί σε μια ενορία που να προσφέρονται να ψάλουν χωρίς αμοιβή στην εκκλησία… Και έτσι έχουμε τον επαγγελματία ψάλτη!

Όλα γίνονται για τα χρήματα εν ονόματι του Ιησού!!!!!

Τα υπόλοιπα περί εργασίας του Ιεροψάλτη Αφήστε τα!!!

Με Σεβασμό και εκτίμηση προς όλους.

Καλώς ή κακώς, έτσι έχουν τα πράγματα λίγο-πολύ. Με μια παρατήρηση όμως: επάγγελμα σημαίνει υπόσχεση και δεν πρέπει να συνδέεται ή και συγχέεται με την όποια αμοιβή! Ίσα-ίσα που η δυνατότητα/περίπτωση μη αμοιβής το καθιστά αληθές λειτούργημα: άλλη μια έννοια που κατάντησε πολύ ελαστική και χρησιμοποιείται κατά το δοκούν για πολλές περιπτώσεις διεκδικήσεων. Για λόγους αυτοκριτικής θα αναφερθώ στο αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας που υπογραμμίζει (κατά το δοξαστικό) το "μέτρο": "Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν." Καλή δύναμη και υπολειπόμενη ημιτεσσαρακοστή!
 
Top