Α΄ Σεπτεμβρίου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Ἡ 1η Σεπτεμβρίου παρουσιάζει μιά ποικιλία, θά λέγαμε, διαφορετικῶν καταχωριζομένων ἀκολουθιῶν τῶν ἑορτῶν τῆς ἡμέρας, στίς ὁποῖες δυνατόν νά προστεθοῦν καί ἄλλες νεώτερες ἀκολουθίες ἐορταζομένων τήν αὐτήν ἡμέραν ἁγίων, μέ νεώτερη αὐτήν τήν «ὑπὲρ προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος».

Οἱ ἀκολουθίες τῆς ἡμέρας στό Μηναῖο ἤ σέ ἰδιαίτερες φυλλάδες εἶναι:
1. Τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου Ἔτους,
2. Τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Στυλίτου,
3. Τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν Μιασηνῶν,
4. Τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα Γυναικῶν καὶ Ἀμμοὺν διακόνου καὶ διδασκάλου αὐτῶν,
5. Τοῦ Ὁσίου Μελετίου τοῦ νέου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Μυουπόλεως ἀσκήσαντος,
6. Τῆς Παμμακαρίστου καί
7. Τοῦ Περιβάλλοντος.​
Στούς ὕμνους τοῦ Μηναίου ἐπίσης γίνεται μνεία καὶ τῶν Ἁγίων μαρτύρων Καλλίστης, Εὐόδου καὶ Ἑρμογένους τῶν αὐταδέλφων καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.

Ὡς ἐκ τούτου, καί λόγῳ τῶν μεταγενεστέρων προσθηκῶν τροπαρίων στό Μηναῖο, δημιουργοῦνται κάποια προβλήματα τυπικοῦ, τά ὁποῖα ἑρμηνεύονται καί λαμβάνονται κάποια ἀναγκαῖα «μέτρα», τόσον στά Δίπτυχα (τοῦ 2008, σελ. 219, ὑποσημ. 191-196) ὅσον καί στό ΣΤ ὑπό π. Κων. Παπαγιάννη (σελ. 143 κἑ).

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν καί οἱ τυπικές διατάξεις τῶν ΤΕ καί ΤΑγΣ διά τήν α΄ Σεπτεμβρίου.

Στή ΣΥΜΒΟΛΗ, τεῦχος 6, σελ. 42, παρουσιάζεται ὑπό τοῦ κ. Διονυσίου Ἀνατολικιώτου ἡ τηρητέα τυπική διάταξη ἐάν χρησιμοποιηθεῖ ἐξ ἰδαιτέρας φυλλάδος ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα γυναικῶν, τηρητέα δέ ἀναλογικῶς καί στήν περίπτωση πού ἤθελε χρησιμοποιηθεῖ ἰδιαίτερη φυλλάδα διά τόν ὅσιον Μελέτιον.

Τά ὀνόματα τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα παρθένων καί ἀσκητριῶν εἶναι:
ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΚΛΕΙΩ, ΘΑΛΕΙΑ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΕΥΤΕΡΠΗ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ, ΣΑΠΦΩ, ΕΡΑΤΩ, ΠΟΛΥΜΝΙΑ, ΔΩΔΩΝΗ, ΑΘΗΝΑ, ΤΡΩΑΔΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΚΟΡΑΛΙΑ, ΚΑΛΛΙΣΤΗ, ΘΕΟΝΟΗ, ΘΕΑΝΩ, ΑΣΠΑΣΙΑ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ, ΔΙΟΝΗ, ΘΕΟΦΑΝΗ, ΕΡΑΣΜΙΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΝΔΩΡΑ, ΧΑΙΔΩ, ΛΑΜΠΡΩ, ΜΟΣΧΩ, ΑΡΗΒΟΪΑ, ΘΕΟΝΥΜΦΗ, ΑΚΡΙΒΗ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ.
(Πηγή: http://www.pigizois.net/index2.htm)

Τό Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος τῆς Ἰνδίκτου, ποιηθέντα ὑπό Ἰακώβου πρωτοψάλτου, εἶναι:
Κοντάκιον
Ὁ τῶν αἰώνων ποιητὴς καὶ δεσπότης, Θεὲ τῶν ὅλων ὑπερούσιε ὄντως, τὴν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον, σῴζων τῷ ἐλέει σου, τῷ ἀπείρῳ οἰκτίρμον, πάντας τοὺς λατρεύοντας, σοὶ τῷ μόνῳ δεσπότῃ, καὶ ἐκβοῶντας φόβῳ, λυτρωτά· εὔφορον πᾶσι τὸ ἔτος χορήγησον.
Ὁ Οἶκος
Ἀρρήτῳ πάντα ὡς Θεῷ ποιήσαντι σοφίᾳ, ἰσχύι τε παντουργικῇ διασῴζοντι πάντα, τὸν ὕμνον δέει ἐκ ψυχῆς προσάγομεν, ἐντρόμως δυσωποῦντες, παρασχεῖν εὐφορίαν τῇ γῇ, ἐν τῇ σήμερον ἐτησίῳ ἀπαρχῇ, παντὸς ῥυσθῆναι δυσχεροῦς, ὁρατῶν καὶ ἀοράτων δυσμενῶν, ἐν ταῖς αἰσίαις κράζοντες περιόδοις· εὔφορον πᾶσι τὸ ἔτος χορήγησον Κύριε.

(βλ. ΤΚ καί Δίπτυχα 2008, σελ. 220)

Καί μία παρατήρηση:
Στό ΣΤ ἀναγράφεται ὅτι τά προτεινόμενα ἀντίφωνα διεμορφώθησαν σύμφωνα μέ τό Τυπικόν τῆς Ἁγίας Σοφίας (ΤΑγΣ) «τό ὁποῖον ὁρίζει ὡς ἀντίφωνα διά τήν σήμερον τούς ψαλμούς α΄, λ΄ καί ξδ΄». Αὐτό δέν εἶναι ὀρθόν, διότι τό ΤΑγΣ δέν ὁρίζει αὐτούς τούς ψαλμούς γιά ἀντίφωνα τῆς λειτουργίας, ἀλλά γιά ἀντίφωνα τῆς λιτανείας.
 

vagelis

Antonia Xristoforaki Linardaki.
#2
Ἡ 1η Σεπτεμβρίου παρουσιάζει μιά ποικιλία, θά λέγαμε, διαφορετικῶν καταχωριζομένων ἀκολουθιῶν τῶν ἑορτῶν τῆς ἡμέρας, στίς ὁποῖες δυνατόν νά προστεθοῦν καί ἄλλες νεώτερες ἀκολουθίες ἐορταζομένων τήν αὐτήν ἡμέραν ἁγίων, μέ νεώτερη αὐτήν τήν «ὑπὲρ προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος».

Οἱ ἀκολουθίες τῆς ἡμέρας στό Μηναῖο ἤ σέ ἰδιαίτερες φυλλάδες εἶναι:
1. Τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου Ἔτους,
2. Τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Στυλίτου,
3. Τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν Μιασηνῶν,
4. Τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα Γυναικῶν καὶ Ἀμμοὺν διακόνου καὶ διδασκάλου αὐτῶν,
5. Τοῦ Ὁσίου Μελετίου τοῦ νέου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Μυουπόλεως ἀσκήσαντος,
6. Τῆς Παμμακαρίστου καί
7. Τοῦ Περιβάλλοντος.​
Στούς ὕμνους τοῦ Μηναίου ἐπίσης γίνεται μνεία καὶ τῶν Ἁγίων μαρτύρων Καλλίστης, Εὐόδου καὶ Ἑρμογένους τῶν αὐταδέλφων καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.

Ὡς ἐκ τούτου, καί λόγῳ τῶν μεταγενεστέρων προσθηκῶν τροπαρίων στό Μηναῖο, δημιουργοῦνται κάποια προβλήματα τυπικοῦ, τά ὁποῖα ἑρμηνεύονται καί λαμβάνονται κάποια ἀναγκαῖα «μέτρα», τόσον στά Δίπτυχα (τοῦ 2008, σελ. 219, ὑποσημ. 191-196) ὅσον καί στό ΣΤ ὑπό π. Κων. Παπαγιάννη (σελ. 143 κἑ).

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν καί οἱ τυπικές διατάξεις τῶν ΤΕ καί ΤΑγΣ διά τήν α΄ Σεπτεμβρίου.

Στή ΣΥΜΒΟΛΗ, τεῦχος 6, σελ. 42, παρουσιάζεται ὑπό τοῦ κ. Διονυσίου Ἀνατολικιώτου ἡ τηρητέα τυπική διάταξη ἐάν χρησιμοποιηθεῖ ἐξ ἰδαιτέρας φυλλάδος ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα γυναικῶν, τηρητέα δέ ἀναλογικῶς καί στήν περίπτωση πού ἤθελε χρησιμοποιηθεῖ ἰδιαίτερη φυλλάδα διά τόν ὅσιον Μελέτιον.

Τά ὀνόματα τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα παρθένων καί ἀσκητριῶν εἶναι:
ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΚΛΕΙΩ, ΘΑΛΕΙΑ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΕΥΤΕΡΠΗ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ, ΣΑΠΦΩ, ΕΡΑΤΩ, ΠΟΛΥΜΝΙΑ, ΔΩΔΩΝΗ, ΑΘΗΝΑ, ΤΡΩΑΔΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΚΟΡΑΛΙΑ, ΚΑΛΛΙΣΤΗ, ΘΕΟΝΟΗ, ΘΕΑΝΩ, ΑΣΠΑΣΙΑ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ, ΔΙΟΝΗ, ΘΕΟΦΑΝΗ, ΕΡΑΣΜΙΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΝΔΩΡΑ, ΧΑΙΔΩ, ΛΑΜΠΡΩ, ΜΟΣΧΩ, ΑΡΗΒΟΪΑ, ΘΕΟΝΥΜΦΗ, ΑΚΡΙΒΗ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ.
(Πηγή: http://www.pigizois.net/index2.htm)

Τό Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος τῆς Ἰνδίκτου, ποιηθέντα ὑπό Ἰακώβου πρωτοψάλτου, εἶναι:
Κοντάκιον
Ὁ τῶν αἰώνων ποιητὴς καὶ δεσπότης, Θεὲ τῶν ὅλων ὑπερούσιε ὄντως, τὴν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον, σῴζων τῷ ἐλέει σου, τῷ ἀπείρῳ οἰκτίρμον, πάντας τοὺς λατρεύοντας, σοὶ τῷ μόνῳ δεσπότῃ, καὶ ἐκβοῶντας φόβῳ, λυτρωτά· εὔφορον πᾶσι τὸ ἔτος χορήγησον.
Ὁ Οἶκος
Ἀρρήτῳ πάντα ὡς Θεῷ ποιήσαντι σοφίᾳ, ἰσχύι τε παντουργικῇ διασῴζοντι πάντα, τὸν ὕμνον δέει ἐκ ψυχῆς προσάγομεν, ἐντρόμως δυσωποῦντες, παρασχεῖν εὐφορίαν τῇ γῇ, ἐν τῇ σήμερον ἐτησίῳ ἀπαρχῇ, παντὸς ῥυσθῆναι δυσχεροῦς, ὁρατῶν καὶ ἀοράτων δυσμενῶν, ἐν ταῖς αἰσίαις κράζοντες περιόδοις· εὔφορον πᾶσι τὸ ἔτος χορήγησον Κύριε.

(βλ. ΤΚ καί Δίπτυχα 2008, σελ. 220)

Καί μία παρατήρηση:
Στό ΣΤ ἀναγράφεται ὅτι τά προτεινόμενα ἀντίφωνα διεμορφώθησαν σύμφωνα μέ τό Τυπικόν τῆς Ἁγίας Σοφίας (ΤΑγΣ) «τό ὁποῖον ὁρίζει ὡς ἀντίφωνα διά τήν σήμερον τούς ψαλμούς α΄, λ΄ καί ξδ΄». Αὐτό δέν εἶναι ὀρθόν, διότι τό ΤΑγΣ δέν ὁρίζει αὐτούς τούς ψαλμούς γιά ἀντίφωνα τῆς λειτουργίας, ἀλλά γιά ἀντίφωνα τῆς λιτανείας.
Π. Μαξιμε
ΠΟΛΛΕΣ ευχαριστιες για τα παραπανω .
Επισυναπτω το κοινωνικον της Ινδικτου σε συνθεση Γεωργιου του Κρητος σε ηχο Αο . Ειναι απο σιντι του 2002 (ειχα την γενικη επιμελεια)με εργα Κρητων μελοποιων . Ψαλλουμε καποιοι Ηρακλειωτες ψαλτες και βοηθοι . Διευθυνει ο πρ-λτης του Ι.Ν. Αγιου Γεωργιου Πορου (προαστιο) Ηρακλειου Γιαννης Τσερεβελακης .
 

Attachments

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#3
π. Μάξιμος;13976 said:
...

Καί μία παρατήρηση:
Στό ΣΤ ἀναγράφεται ὅτι τά προτεινόμενα ἀντίφωνα διεμορφώθησαν σύμφωνα μέ τό Τυπικόν τῆς Ἁγίας Σοφίας (ΤΑγΣ) «τό ὁποῖον ὁρίζει ὡς ἀντίφωνα διά τήν σήμερον τούς ψαλμούς α΄, λ΄ καί ξδ΄». Αὐτό δέν εἶναι ὀρθόν, διότι τό ΤΑγΣ δέν ὁρίζει αὐτούς τούς ψαλμούς γιά ἀντίφωνα τῆς λειτουργίας, ἀλλά γιά ἀντίφωνα τῆς λιτανείας.

Αναρωτιόμουν γιατί να έχει η 1η Σεπτεμβρίου ειδικά Αντίφωνα.
Τελικά ο π. Μάξιμος με το ερευνητικό του πνεύμα βρήκε
ότι τα αντίφωνα είναι τα της λιτανείας κι όχι της λειτουργίας.

Παλαιότερα είχα αναφερθεί στα κατ' εκλογήν Αντίφωνα και στο γεγονός ότι αυτά δεν είναι σύμφωνα με την ακριβή πράξη.
Κι αυτό διότι ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ=ΨΑΛΜΟΣ (κι όχι εκλογή στίχων).
Ο κ. Θεοδωράκης έχει αναφερθεί και στην Εκλογή των Πολυελέων.

Πολλές φορές όμως υπάρχει και έλλειψη αντιφώνων επειδή
η Θεία Λειτουργία αρχίζει από το Τρισάγιον
(είναι κάτι πολύ γνωστό και το έχουν τονίσει στο ΨΑΛΤΟΛΟΓΙΟΝ σε μηνύματά τους ο κ.Διονύσιος Ανατολικιώτης και ο π. Μάξιμος, ίσως και άλλοι)

Δυστυχώς σήμερα αντιλαμβανόμαστε το Τυπικόν με το πνεύμα του λειτουργικού οδοστρωτήρα με τις θλιβερές συνέπειες στην Λατρεία μας
 
Last edited by a moderator:

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#4
Καί μία παρατήρηση:
Στό ΣΤ ἀναγράφεται ὅτι τά προτεινόμενα ἀντίφωνα διεμορφώθησαν σύμφωνα μέ τό Τυπικόν τῆς Ἁγίας Σοφίας (ΤΑγΣ) «τό ὁποῖον ὁρίζει ὡς ἀντίφωνα διά τήν σήμερον τούς ψαλμούς α΄, λ΄ καί ξδ΄». Αὐτό δέν εἶναι ὀρθόν, διότι τό ΤΑγΣ δέν ὁρίζει αὐτούς τούς ψαλμούς γιά ἀντίφωνα τῆς λειτουργίας, ἀλλά γιά ἀντίφωνα τῆς λιτανείας.
Αγαπητέ π. Μάξιμε, ευχαριστούμε για τις τόσες πληροφορίες.
Δεν θέλω να φανώ ως ειδικός στα περί του Τυπικού διότι δεν είμαι, όμως δεν βλέπω στο Τυπικό της Μεγ. Εκκλησίας να αναφέρεται κάτι για λιτανεία. Για αντίφωνα μιλάει. Υπάρχει εξήγηση;
Φιλικά
Ε.Γ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5

Αναρωτιόμουν γιατί να έχει η 1η Σεπτεμβρίου ειδικά Αντίφωνα.
Ἀγαπητέ Δημήτρη καί ἀγαπητέ μου κύριε Καθηγητά, ἔγραψα πῶς τό ΣΤ προτείνει εἰδικά ἀντίφωνα, τά ὁποῖα διεμόρφωσε ὁ συντάκτης του πολυσέβαστός μας καί ἀγαπητός π. Κωνσταντῖνος.
Εἰδικά ἀντίφωνα δέν προβλέπονται γιά τήν α΄ Σεπτεμβρίου, ἀλλά τά συνήθη, ὅπως διαβάζουμε στά Δίπτυχα καί στό ΤΑγΣ, πού ὀρθότερον λέγεται Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Τά περί τῆς λιτανείας καί τῶν συγκεκριμένων προαναφερθέντων ψαλμῶν πού ἐχρησιμοποιοῦντο κατ᾿ αὐτήν, ὡς καί περί τῶν καινοδιαθηκικῶν ἀναγνωσμάτων, ἀναγράφονται στό DI σελ. 152-154, ὅπου αἱ «Συμπληρωματικαὶ σημειώσεις περὶ τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας», καθόσον ἐλλείπουν τά περί τῆς λιτανείας ἀπό DI σελ. 1. Ἡ τάξις τῆς λιτανείας ἀναγράφεται καί στό DIII σελ. 766-768 ὅπου ἡ προσθήκη τοῦ αὐτοῦ Τυπικοῦ ἀπό χφ ἀρ. 40 τῆς βιβλ. τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Αὐτήν τήν προσθήκη ἔβαλε ὁ Dmitrijevski στήν β΄ ἔκδοση, ὅταν ἐξέδωσε τό αὐτό Τυπικό καί ὁ J. Mateos, πού κι ἐκεῖ ἀναγράφονται τά περί τῆς λιτανείας καί αὐτῶν τῶν ψαλμῶν (δέν τό ἔχω ἀκόμη τοῦ Mateos, ἀλλά μέ πληροφόρησαν τηλεφωνικῶς ἀπό χθές). Σ᾿ αὐτές τίς περιπτώσεις ἀντίφωνα τῆς λειτουργίας ἀναφέρονται ἀορίστως καί ἐννοοῦνται τά συνήθη, ἤτοι Α΄ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ, Ψαλμὸς 91 «Ἀγαθόν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ...», Β΄ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ, Ψαλμὸς 92 «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο...» καί Γ΄ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ, Ψαλμὸς 94 «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ...», ἐκτός ἀπό τήν β΄ πού ἡ λειτουργία ἄρχεται ἀπό τοῦ τρισαγίου.
Ἡ λιτανεία αὐτή μαζί μέ τῆς 11ης Μαΐου ἦταν οἱ δύο μοναδικές τῆς ΜτΧΕ, πού ἴσως ἀλλη φορά ποῦμε περισσότερα γι᾿ αὐτές.
Ὄντως κ. Γιαννόπουλε, τώρα εἶδα, ὅτι στό DI σελ. 1 αὐτοί οἱ ψαλμοί ἀναφέρονται ὡς ἀντίφωνα λειτουργίας, μόλις ἔχει γίνει ἡ ἐπιστροφή ἀπό τή λιτανεία, ὅπου κατ᾿ ἀρχήν ἀναγράφονται τά ἀναγνώσματα τῆς λιτανείας.
Νομίζω ὅτι ἄν στηρίχθηκε μόνο σ᾿ αὐτό ὁ π. Κωνσταντῖνος, πού ἐγώ εἶχα δεῖ ὅλα τ᾿ ἄλλα ἐκτός αὐτοῦ, ἔχει δίκιο. Ἀλλά ἐκεῖ νομίζω ὑπάρχει πρόβλημα ἀποκαταστάσεως τοῦ κειμένου, πού διασαφηνίζεται στίς ἄλλες ἀναλυτικές διατάξεις, στίς ὁποῖες στηρίχθηκα ἐχθές καί μάλιστα ἀπό χθές τό ἔχω συζητήσει καί μέ ἄλλον. Εἶναι περισσότερα τά στοιχεῖα, ὅτι αὐτοί οἱ ψαλμοί ἦταν τῶν ἀντιφώνων τῆς λιτανείας.
Σᾶς εὐχαριστῶ
π. Μάξιμος
 

Dionysios

Διονύσιος Ἀνατολικιώτης, «γηράσκω ἀεὶ διορθούμενο
#6
π. Μάξιμος;14037 said:

Ὄντως κ. Γιαννόπουλε, τώρα εἶδα, ὅτι στό DI σελ. 1 αὐτοί οἱ ψαλμοί ἀναφέρονται ὡς ἀντίφωνα λειτουργίας, μόλις ἔχει γίνει ἡ ἐπιστροφή ἀπό τή λιτανεία, ὅπου κατ᾿ ἀρχήν ἀναγράφονται τά ἀναγνώσματα τῆς λιτανείας.
Νομίζω ὅτι ἄν στηρίχθηκε μόνο σ᾿ αὐτό ὁ π. Κωνσταντῖνος, πού ἐγώ εἶχα δεῖ ὅλα τ᾿ ἄλλα ἐκτός αὐτοῦ, ἔχει δίκιο. Ἀλλά ἐκεῖ νομίζω ὑπάρχει πρόβλημα ἀποκαταστάσεως τοῦ κειμένου, πού διασαφηνίζεται στίς ἄλλες ἀναλυτικές διατάξεις, στίς ὁποῖες στηρίχθηκα ἐχθές καί μάλιστα ἀπό χθές τό ἔχω συζητήσει καί μέ ἄλλον. Εἶναι περισσότερα τά στοιχεῖα, ὅτι αὐτοί οἱ ψαλμοί ἦταν τῶν ἀντιφώνων τῆς λιτανείας.
π. Μάξιμος
[312]
Θὰ μπλέξουμε τώρα μὲ τὰ χειρόγραφα!
Στὸ συγκεκριμένο σημεῖο ὑπάρχει ὄντως πρόβλημα στὴν ἔκδοσι τοῦ Δημητριεύσκη, διότι πρῶτα ἀναφέρει τὸ ἀποστολικὸ καὶ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα καὶ μετὰ στὴν συνέχεια γράφει γιὰ «ἀντίφωνα τῆς λειτουργίας», ἐνῷ βεβαίως τὸ σωστὸ εἶναι πρῶτα τὰ ἀντίφωνα καὶ μετὰ τὰ ἀναγνώσματα. ἄρα ἐδῶ τὸ κείμενον δὲν εἶναι ὁμαλό, καὶ εἶναι γνωστὸν ὅτι τὸ συγκεκριμένον χειρόγραφον ἦτο ἀκέφαλον καὶ ἐλλιπές. ἀκόμη καὶ ἡ φράσις «τῆς λειτουργίας» μπορεῖ νὰ εἶναι παρανάγνωσις τοῦ ἐκδότου ἀντὶ «τῆς λιτανείας». ἀπὸ τὶς λοιπὲς μαρτυρίες σαφῶς ἐξάγεται ὅτι εἶναι ἀντίφωνα τῆς λιτανείας.
᾿Επίσης παρακάτω εἰς τὸ κείμενον τοῦ Ματταῖος ῥητῶς ἀναφέρεται ὅτι εἰς τὴν λειτουργίαν «ἀντίφωνα οὐ λέγονται», ἀλλὰ ἡ ἀρχὴ εἶναι τὸ τρισάγιον.
 
Last edited:

Dionysios

Διονύσιος Ἀνατολικιώτης, «γηράσκω ἀεὶ διορθούμενο
#7

Αναρωτιόμουν γιατί να έχει η 1η Σεπτεμβρίου ειδικά Αντίφωνα.
Εἱδικὰ ἀντίφωνα δὲν φαίνεται τελικὰ νὰ εἶχε, εἶχε ὅμως εἰδικὰ ἐφύμνια (βλέπε καὶ Δίπτυχα 2008 ὑποσ. 196), γιὰ τὴν ἐξήγησι τῶν ὁποίων ἔχω γράψει μία μικρὰ πραγματεία στὴν «Συμβολὴ» τεῦχος 15, σ. 17 καὶ ἑξῆς.
 

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#8
Διαβάζω με ενδιαφέρον όλα τα παραπάνω και ευχαριστώ. Έτσι πρέπει να είναι.
Πάντως, ο π. Κωνσταντίνος σίγουρα στηρίχθηκε στην έκδοση του Mateos, αλλά διαμόρφωσε τα αντίφωνα αυτά "συμφώνως πρὸς τὴν σήμερον κρατοῦσαν τάξιν", όπως αναφέρει. Και αφού λιτανείες δεν γίνονται σήμερα την ημέρα αυτή, δεν το βρίσκω άτοπο να χρησιμοποιηθούν οι ψαλμοί αυτοί στα Αντίφωνα.
Φιλικά
Ε.Γ.
 

Lampadarios

Καλαφάτης Θανάσης
#9
Ἡ 1η Σεπτεμβρίου παρουσιάζει μιά ποικιλία, θά λέγαμε, διαφορετικῶν καταχωριζομένων ἀκολουθιῶν τῶν ἑορτῶν τῆς ἡμέρας, στίς ὁποῖες δυνατόν νά προστεθοῦν καί ἄλλες νεώτερες ἀκολουθίες ἐορταζομένων τήν αὐτήν ἡμέραν ἁγίων, μέ νεώτερη αὐτήν τήν «ὑπὲρ προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος».

Οἱ ἀκολουθίες τῆς ἡμέρας στό Μηναῖο ἤ σέ ἰδιαίτερες φυλλάδες εἶναι:
1. Τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου Ἔτους,
2. Τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Στυλίτου,
3. Τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν Μιασηνῶν,
4. Τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα Γυναικῶν καὶ Ἀμμοὺν διακόνου καὶ διδασκάλου αὐτῶν,
5. Τοῦ Ὁσίου Μελετίου τοῦ νέου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Μυουπόλεως ἀσκήσαντος,
6. Τῆς Παμμακαρίστου καί
7. Τοῦ Περιβάλλοντος.​
Στούς ὕμνους τοῦ Μηναίου ἐπίσης γίνεται μνεία καὶ τῶν Ἁγίων μαρτύρων Καλλίστης, Εὐόδου καὶ Ἑρμογένους τῶν αὐταδέλφων καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.


+Του Οσίου Νικολάου του εν τη φαράγγη του Κουρταλιώτη (εν Κρήτη) ασκήσαντος...
Πού είσαι κυρ-Βαγγέλη;;;:wink:
 

vagelis

Antonia Xristoforaki Linardaki.
#10
+Του Οσίου Νικολάου του εν τη φαράγγη του Κουρταλιώτη (εν Κρήτη) ασκήσαντος...
Πού είσαι κυρ-Βαγγέλη;;;:wink:
Εχεις δικιο . Ετσι ειναι .
Στο παρακατω λινγκ υπαρχουν ΦΩΤΟ του γνωστου Αγιου Νικολαου και μια του Αγιου Νικολαου του Κουρταλιωτη .
http://sfaka.wseas.org/agiosnikolaos.pps
Στην επισυναψη λιγα σχετικα με το φαραγγι .
 

Attachments

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#11
http://sfaka.wseas.org/agiosnikolaos.pps
Στην επισυναψη λιγα σχετικα με το φαραγγι .
Να 'σαι καλά, κυρ - Βαγγέλη κι όλοι οι Κρητικοί, με τα φαράγγια σας. Είχαμε έρθει ταξίδι μετά το γάμο μας στην Κρήτη και μου έκανε μεγάλη εντύπωση τα πολλά κι όμορφα φαράγγια που υπάρχουν στο νησί. Περπατήσαμε κιόλας μερικά. Απίθανα ήταν! Μου 'φερες όμορφες αναμνήσεις.

Υ.Γ. Πρέπει να ξανά-ρθουμε Κρήτη.
 
#12
Τελικώς ποια ιδιόμελα και δοξαστικά ψάλλονται την 1η Σεπτεμβρίου (χωρίς να λάβουμε υπ΄ όψιν την Ακολουθία του περιβάλλοντος); Στην Κωνσταντινούπολη ψάλλονται διαφορετικοί ύμνοι απ΄ ό,τι στην μητροπολιτική Ελλάδα (εάν, επαναλαμβάνω, εξαιρέσουμε την ακολουθία του περιβάλλοντος);
 
#13
Σύμφωνα με τα μηναία την 1η Σεπτεμβρίου στους Αίνους ψάλλεται ως Δόξα το "Εκ ρίζης αγαθής" και ως Και νυν το "Ο αρρήτω σοφία". Έχουμε όμως στο διαδίκτυο δύο ηχογραφήσεις, μια του Θρ. Στανίτσα και μια του Λ. Αστέρη να ψάλλουν ως Δόξα το "Ο αρρήτω σοφία". Είναι σωστό αυτό; Τι μπορεί να συμβαίνει;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#14
Τελικώς ποια ιδιόμελα και δοξαστικά ψάλλονται την 1η Σεπτεμβρίου (χωρίς να λάβουμε υπ΄ όψιν την Ακολουθία του περιβάλλοντος); Στην Κωνσταντινούπολη ψάλλονται διαφορετικοί ύμνοι απ΄ ό,τι στην μητροπολιτική Ελλάδα (εάν, επαναλαμβάνω, εξαιρέσουμε την ακολουθία του περιβάλλοντος);
Σύμφωνα με τα μηναία την 1η Σεπτεμβρίου στους Αίνους ψάλλεται ως Δόξα το "Εκ ρίζης αγαθής" και ως Και νυν το "Ο αρρήτω σοφία". Έχουμε όμως στο διαδίκτυο δύο ηχογραφήσεις, μια του Θρ. Στανίτσα και μια του Λ. Αστέρη να ψάλλουν ως Δόξα το "Ο αρρήτω σοφία". Είναι σωστό αυτό; Τι μπορεί να συμβαίνει;
Δέν διεπίστωσα καμμία διαφορά στίς τυπικές διατάξεις τῶν ἐτησίων βοηθημάτων τοῦ τε Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τό Ὁ ἀρρήτῳ σοφίᾳ συστησάμενος τὰ σύμπαντα λέγεται ὡς δοξαστικόν, ὅταν ἡ 1η Σεπτεμβρίου τύχοι ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ (ΤΜΕ, σελ. 65). Αὐτό συμβαίνει προφανῶς στίς ἐν λόγῳ ἠχογραφήσεις.


 
#15
Στή ΣΥΜΒΟΛΗ, τεῦχος 6, σελ. 42, παρουσιάζεται ὑπό τοῦ κ. Διονυσίου Ἀνατολικιώτου ἡ τηρητέα τυπική διάταξη ἐάν χρησιμοποιηθεῖ ἐξ ἰδαιτέρας φυλλάδος ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα γυναικῶν, τηρητέα δέ ἀναλογικῶς καί στήν περίπτωση πού ἤθελε χρησιμοποιηθεῖ ἰδιαίτερη φυλλάδα διά τόν ὅσιον Μελέτιον.

Τά ὀνόματα τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα παρθένων καί ἀσκητριῶν εἶναι:
ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΚΛΕΙΩ, ΘΑΛΕΙΑ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΕΥΤΕΡΠΗ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ, ΣΑΠΦΩ, ΕΡΑΤΩ, ΠΟΛΥΜΝΙΑ, ΔΩΔΩΝΗ, ΑΘΗΝΑ, ΤΡΩΑΔΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΚΟΡΑΛΙΑ, ΚΑΛΛΙΣΤΗ, ΘΕΟΝΟΗ, ΘΕΑΝΩ, ΑΣΠΑΣΙΑ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ, ΔΙΟΝΗ, ΘΕΟΦΑΝΗ, ΕΡΑΣΜΙΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΝΔΩΡΑ, ΧΑΙΔΩ, ΛΑΜΠΡΩ, ΜΟΣΧΩ, ΑΡΗΒΟΪΑ, ΘΕΟΝΥΜΦΗ, ΑΚΡΙΒΗ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ.
([/SIZE][/FONT][/QUOTE]

Επιτέλους βρέθηκε και η δική μου εορτή!!! (στο αρσενικό βέβαια)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#16
Στή ΣΥΜΒΟΛΗ, τεῦχος 6, σελ. 42, παρουσιάζεται ὑπό τοῦ κ. Διονυσίου Ἀνατολικιώτου ἡ τηρητέα τυπική διάταξη ἐάν χρησιμοποιηθεῖ ἐξ ἰδαιτέρας φυλλάδος ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα γυναικῶν, τηρητέα δέ ἀναλογικῶς καί στήν περίπτωση πού ἤθελε χρησιμοποιηθεῖ ἰδιαίτερη φυλλάδα διά τόν ὅσιον Μελέτιον.
Τά ὀνόματα τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα παρθένων καί ἀσκητριῶν εἶναι:
ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΚΛΕΙΩ, ΘΑΛΕΙΑ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΕΥΤΕΡΠΗ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ, ΣΑΠΦΩ, ΕΡΑΤΩ, ΠΟΛΥΜΝΙΑ, ΔΩΔΩΝΗ, ΑΘΗΝΑ, ΤΡΩΑΔΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΚΟΡΑΛΙΑ, ΚΑΛΛΙΣΤΗ, ΘΕΟΝΟΗ, ΘΕΑΝΩ, ΑΣΠΑΣΙΑ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ, ΔΙΟΝΗ, ΘΕΟΦΑΝΗ, ΕΡΑΣΜΙΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΝΔΩΡΑ, ΧΑΙΔΩ, ΛΑΜΠΡΩ, ΜΟΣΧΩ, ΑΡΗΒΟΪΑ, ΘΕΟΝΥΜΦΗ, ΑΚΡΙΒΗ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ.
Επιτέλους βρέθηκε και η δική μου εορτή!!! (στο αρσενικό βέβαια)
Νά φτιάξω καί τίς παραθέσεις σωστά, ἀφήνοντας καί τόν χρωματισμό σου, πού δέν φαίνεται βέβαια στό κίτρινο.

Λοιπόν, κάποιος γνωστός μου συνονόματός σου, γιορτάζει στίς 25 Ἰανουρίου, πού συνήθως γιορτάζουν οἱ Μαργαρῖτες, πρίν διαδοθεῖ εὐρέως ἡ 1η Σεπτεμβρίου.


 
#17
π. Μάξιμος;37185 said:
Νά φτιάξω καί τίς παραθέσεις σωστά, ἀφήνοντας καί τόν χρωματισμό σου, πού δέν φαίνεται βέβαια στό κίτρινο.

Λοιπόν, κάποιος γνωστός μου συνονόματός σου, γιορτάζει στίς 25 Ἰανουρίου, πού συνήθως γιορτάζουν οἱ Μαργαρῖτες, πρίν διαδοθεῖ εὐρέως ἡ 1η Σεπτεμβρίου.


(Αυτές τις παραθέσεις πώς τις φτιάχνουμε??)

όντως Πάτερ, έχετε δίκιο. Και εμένα αρκετοί γνωστοί και φίλοι μου, μου εύχονται στις 25/01, άν και δε με λένε Γρηγόρη!!! Πάντως το χαρμόσυνο είναι ότι πλέον έχω δύο εορτές! Καμμία σχετική ακολουθία υπάρχει?



(την πέτυχα την παράθεση!!!)
 
#19
Φίλε Μαργαρίτη, ειναι κ συντοπίτισες σου οι Αγίες!!! Έχει ακολουθία τους ο π. Βαρθολομαίος στο Ναό. Όποτε θες μπορείς να του την ζητήσεις!!!:cool:
Οπότε να ετοιμάζεις απο τώρα την Αγρυπνία!!!!
(εσύ χρωστάς ένα κέρασμα από τις 21 του μηνός, μην ξεχνιόμαστε!!!:):))
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#20
Οπότε να ετοιμάζεις απο τώρα την Αγρυπνία!!!!
(εσύ χρωστάς ένα κέρασμα από τις 21 του μηνός, μην ξεχνιόμαστε!!!:):))
Για την Αγρυπνία ελπίζω να έχω επιστρέψει. Αν είμαι πάνω εννοείται πως θα την κάνουμε!!! Και όσον αφορά το κέρασμα... όποτε ευκαιρέσεις πάρε με τηλέφωνο!!!
 
Top