Χορωδία "Ρωμανός ο Μελωδός" της Βυρηττού του Λιβάνου / St. Romanos Choir of Beirut, Lebanon
Διευθυντής: π. Ρωμανός Τζιμπράν / Director: Fr. Romanos Gebran
StRomanosChoir.jpg
(St. Romanos Choir in a joint concert with members from two other Lebanese choirs, image offered by Amanda Yazbeck, click for original size)
Η χορωδία / The choir
Πληροφορίες για τη χορωδία προσέφερε η Ζέινα Φάρα (μετάφραση Δ. Κουμπαρούλης).

Η χορωδία "Ρωμανός ο Μελωδός" ιδρύθηκε το 2000 και ξεκίνησε με μία συναυλία στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου, Σούκ Ελ Γκάρμπ με 30 μέλη, άνδρες και γυναίκες. Τα μέλη της χορωδίας είναι βασικά απόφοιτοι της σχολής "Ρωμανός ο Μελωδός" της Βηρυττού μαζί με φίλους της χορωδίας και μερικούς κληρικούς. Ο π. Ρωμανός Τζιμπράν είναι διευθυντής της χορωδίας και της σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Η εκτέλεση της χορωδίας ακολουθεί τη σχολή του Σίμωνα Καρά σε συνδυασμό με τη σύγχρονη Αντιοχειανή παράδοση.

Σκοπός της χορωδίας είναι:

Η χορωδία έχει δημοσιεύσει: Έχει επίσης συμμετάσχει σε κοινές εκδηλώσεις
Information about the choir was offered by Zeina Farah.

St. Romanos choir of Beirut was founded in the year 2000, it started with a recital done in St. George church, Souk el Gharb with 30 female and male psaltai. Members of the choir are essentially graduates of St. Romanos school of church music in Beirut in addition to some priests and friends of the choir. Father Romanos Gebran is the leader of the choir and director of the school. The choir's performance is based on Simon Karas' school in addition to the current Antiochian tradition.

The choir's purpose is:

Some of the choir's publications: In addition, there have been some joint performances with other choirs like: The choir currently has 35 members (males and females) who perform recitals and participate in the new cd recordings.
StRomanosChoir.jpg
(image offered by Amanda Yazbeck, click for original size)
Ηχογραφήσεις / Recordings
Οι πιό κάτω ηχογραφήσεις από το πρώτο CD της χορωδίας με τίτλο "Ύμνοι Πεντηκοσταρίου" προσφέρθηκαν από την Αμάντα Γιάζμπεκ και δημοσιεύονται με την άδεια της χορωδίας.
The following recordings of the first CD of the choir with title "Hymns from the Pentecostarion" were offered by Amanda Yazbeck and are published with the permission of the choir.
01 Χριστός Ανέστη / Christ Is Risen Mode I Plagal.mp3 [mp3, 0.9 Mb]
02 Από τις Καταβασίες του Πάσχα / From the Katavasia of Easter Mode I.mp3 [mp3, 1.8 Mb]
03 Ο Άγγελος Εβόα / The Angel has cried out Mode I.mp3 [mp3, 3.8 Mb]
04 Αναστάσεως Ημέρα / Today is the Day of Resurrection Mode I Plagal.mp3 [mp3, 3 Mb]
05 Απολυτίκιο Αντίπασχα / Troparion of New Sunday Mode III Plagal.mp3 [mp3, 1.1 Mb]
06 Δοξαστικό Αντίπασχα / Doxastarion of the New Sunday Mode II Plagal.mp3 [mp3, 3.4 Mb]
07 Το Β' Εωθινό / The Second Eothinon Mode II.mp3 [mp3, 3.9 Mb]
08 Απολυτίκιο Μεσοπεντηκοστής / Troparion of the Midst of Pentecostarion Mode IV Plagal.mp3 [mp3, 1.2 Mb]
09 Από τις καταβασίες της Αναλήψεως / From the Katavasia of the Ascension Mode I Plagal.mp3 [mp3, 3.7 Mb]
10 Σέ την υπέρ νούν (;) / We magnify thee Mode I Plagal.mp3 [mp3, 1.9 Mb]
11 Δοξαστικό Αγ. Πατέρων / Doxasticon of the Holy Fathers Mode IV Plagal.mp3 [mp3, 8.1 Mb]
12 Απολυτίκιο Πεντηκοστής / Troparion of Pentecost Mode IV Plagal.mp3 [mp3, 1.1 Mb]
13 Εξαποστειλάριο Πεντηκοστής / Exapostelarion of Pentecost Mode III.mp3 [mp3, 1.2 Mb]
14 Παράδοξα Σήμερον / Today all the nations Mode IV.mp3 [mp3, 1.7 Mb]
15 Βασιλεύ Ουράνιε / O Heavenly King Mode II Plagal.mp3 [mp3, 2.6 Mb]
16 Ενάτη Ωδή Πεντηκοστής / The Ninth Ode of Pentecost Mode III Plagal.mp3 [mp3, 2.7 Mb]
StRomanosChoir.jpg
(image offered by Amanda Yazbeck, click for original size)
Οι πιό κάτω ηχογραφήσεις από το δεύτερο CD της χορωδίας με τίτλο "Ύμνοι Μεγάλης Εβδομάδος" προσφέρθηκαν από την Αμάντα Γιάζμπεκ και δημοσιεύονται με την άδεια της χορωδίας.
The following recordings of the CD of the choir with title "Hymns from Holy Week" were offered by Amanda Yazbeck and are published with the permission of the choir.
01 Αλληλούια - Ιδού ο Νυμφίος / Alleluia - Behold the Bridegroom Mode IV Plagal [mp3, 2.8 Mb]
02 Τον Νυμφώνα Σου Βλέπω / I see Thy bridal chamber Mode III [mp3, 1.39 Mb]
03 Ερχόμενος ο Κύριος / As the Lord went to His voluntary Passion Mode I [mp3, 2.8 Mb]
04 Φθάσαντες Πιστοί / We have come, O faithful Mode I Plagal [mp3, 1.2 Mb]
05 Ο της ψυχής ραθυμία / I slumber in slothfulness Mode II [mp3, 2.1 Mb]
06 Ότε η αμαρτωλός / While the sinful woman Mode I [mp3, 1.1 Mb]
07 Τροπάριο Κασσιανής / Glory and Now. Troparion of St Kassiani the Nun Mode IV Plagal [mp3, 9 Mb]
08 Ότε οι ένδοξοι / The glorious disciples were illumined Mode IV Plagal [mp3, 1.9 Mb]
09 Έστησαν τα τριάκοντα αργύρια / The took the thirty pieces of silver Mode III [mp3, 0.6 Mb]
10 Δύο και πονηρά / Israel, My first born Son Mode III [mp3, 1.1 Mb]
11 Εξέδυσάν με / They stripped Me of My garments Mode II Plagal [mp3, 1.8 Mb]
12 Τον νώτον Μου έδωκα / I gave My back to scouring Mode II Plagal [mp3, 1.4 Mb]
13 Επιλογές από τα Εγκώμια / Selections from the Beatitudes Mode IV [mp3, 2.3 Mb]
14 Την σήμερον μυστικώς / Moses the Great Mode II Plagal [mp3, 3.3 Mb]
15 Σήμερον ο Άδης / Today hell groans and cries aloud Mode IV Plagal [mp3, 2.7 Mb]
16 Σέ Τον αναβαλόμενον το φώς / Joseph with Nicodemos took Thee down Mode I Plagal [mp3, 6.6 Mb]