Δημήτριος Σουρλαντζής : Στιχηρά Προσόμοια / Stichera Prosomoia
Chanted by Dimitrios Sourlantzis, Archon Music Teacher of the Great Church of Christ
Μουσικά Κείμενα / Scores
See main tribute page of D. Sourlantzis [html]
Hχογραφήσεις / Recordings
Ήχος Πρώτος / First Mode
Των Ουρανίων Ταγμάτων / Ton Ouranion Tagmaton [ mp3, 1.36 Mb]
Πανεύφημοι Μάρτυρες / Paneyfimoi Martyres [mp3, 1.38 Mb]
Ώ του Παραδόξου Θαύματος / O Tou Paradoxou Thaumatos [mp3, 1.82 Mb]
Ήχος Δεύτερος / Second Mode
Οίκος του Ευφραθά / Oikos Tou Eufratha [mp3, 1.1 Mb]
Ότε εκ του Ξύλου / Ote Ek Tou Ksylou [mp3, 1.81 Mb]
Ποίοις Ευφημιών / Poiois Eufymion [mp3, 2.81 Mb]
Ήχος Τρίτος / Third Mode
Μεγάλη των Μαρτύρων Σου / Megale Ton Martyron [mp3, 1.27 Mb]
Εσπερινόν Ύμνον / Esperinon Ymnon [mp3, 900 Kb]
Ήχος Τέταρτος / Fourth Mode
Ως Γενναίον Εν Μάρτυσιν / Os Gennaion Martysin [mp3, 1.65 Mb]
Έδωκας Σημείωσιν / Edokas Simeiosin [mp3, 1.55 Mb]
Ο Εξ Υψίστου / O Ex Ypsistou [mp3, 2.08 Mb]
Ήθελον Δάκρυσιν Εξαλείψαι / Ιthelon Dakrysin [mp3, 1.38 Mb]
Ήχος Πλάγιος του Πρώτου / Plagal First Mode
Χαίροις Ασκητικών / Xairois Asketikon [mp3, 3.53 Mb]
Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου / Plagal Second Mode
Όλην Αποθέμενοι / Olen Apothemenoi [mp3, 2.09 Mb]
Αι Αγγελικαί / Ai Aggelikai Proporeuesthe Dynameis [mp3, 1.5 Mb]
Εκ Γαστρός Ετέχθης / Ek Gastros Etechthes [mp3, 1.91 Mb]
Μετάνοιαν ού Κέκτημαι / Metanoian Ou Kektemai [mp3, 1.21 Mb]
Τρίήμερος Ανέστης Χριστέ / Triemeros Anestes Christe [mp3, 1.23 Mb]
Ήχος Βαρύς / Barys Mode
Ουκ Έτι Κωλυώμεθα / Ouk Eti Kolyometha [mp3, 940 Kb]
Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου / Plagal Fourth Mode
Ώ του Παραδόξου Θαύματος / O Tou Paradoxou [mp3, 1.9 Mb]
Τί Υμάς Καλέσωμεν Άγιοι / Ti Emas Kalesomen [mp3, 1.79 Mb]
Ο Εν Εδέμ Παράδεισος / O En Edem Paradisos [mp3, 2.49 Mb]
The scores and recordings (previously unpublished) were offered by Basilios Psilacos, a student of the late teacher.