Eγκύκλιος της Μητροπόλεως Τριφυλίας περί Ιεροπραξιών

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Ὁ μητροπολίτης Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας ἐξέδωσε ἐγκύκλιο στὴν ἐπαρχία του, διὰ τῆς ὁποίας
Σύμφωνα μὲ αὐτὴν τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου μας, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Ἀρχιερατικῆς διακονίας μας καταστήσαμε σαφὲς ὅτι κάθε ἀπάιτηση χρημάτων ποὺ θὰ μετέβαλε τὸν οἶκον τῆς προσευχῆς σὲ οἶκο ἐμπορίου καὶ σπήλαιο ληστῶν ἐπισύρει τὴν ὀργὴν τοῦ Κυρίου. Καταργήθηκαν οἱ δίσκοι, οἱ τιμὲς τῶν παγκαρίων καὶ οἱ τιμάριθμοι ἐπὶ τῶν Ἁγίων ἱεροπραξιῶν.
Καθιστοῦμε σαφὲς γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὅτι κάθε ἀπαίτηση χρημάτων, γιὰ ὁποιαδήποτε ἱεροπραξία καὶ ἐὰν πρόκειται, εἶναι βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ ὁποῖα σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας εἶναι ἀσυγχώρητη καὶ σ’ αὐτὸν τὸν αἰῶνα καὶ στὸν μέλλοντα (Ματθ. ΙΒ΄32).
Γιὰ πολλοστὴ φορὰ ἐξαγγέλομεν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνση ὅτι στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας, γιὰ ὁποιαδήποτε ἱεροπραξία (Βαπτίσματος, Γάμου, Εὐχελαίου, Ἁγιασμοῦ, Κηδείας, Μνημοσύνου, Τρισαγίου ἤ καὶ ὁποιασδήποτε ἄλλης) δὲν ὑποχρεοῦται οὐδεὶς οὐδὲν νὰ προσφέρει.

Καὶ πιὸ κάτω ἀναφέρει:
Ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς (Ἐπίσκοπος, Πρεσβύτεροι, Διάκονοι, Ἱεροψάλτες, Νεοκόροι) θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε ὣς σύνθημά μας τὴν προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» (Ά Τιμοθ. ΣΤ΄8)

Βέβαια στὴν παραπάνω θέση του ἀγνοεῖ πὼς οἱ μὲν τρεὶς πρῶτες κατηγορίες ἐργαζομένων, Ἐπίσκοπος, Πρεσβύτεροι, Διάκονοι, ἀμείβονται οὕτως ἠ ἄλλως, οἱ δὲ τελευταῖοι, Ἱεροψάλτες, Νεοκόροι, οὐδὲν λαμβάνουν ἀπὸ καμία πηγή. Οἱ μὲν τρεὶς πρῶτοι, δηλαδὴ οἱ ἔχοντες διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, καλὰ κάνουν καὶ ἀπαρνοῦνται τὰ ... ὑπόλοιπα, οἱ δὲ τελευταῖοι σὲ τὶ νὰ ἀρκεσθοῦν; Ἔ;

Ἀνισοβαρὴς -τὸ λιγότερο- ἡ ἄποψη τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος ἀνήκει ἄλλωστε σὲ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ τοῦ Δημοσίου, μὲ ΑΥΞΗΜΕΝΑΣ διατροφὰς καὶ ΖΕΣΤΑ σκεπάσματα.
Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74/19.05.2017 τεύχος Α’)

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ
Άρθρο 145
Αποδοχές


1.Οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδας καθορίζονται ως εξής:
Α. Βασικός μισθός:
α. Αρχιεπίσκοπος δύο χιλιάδες εξακόσια (2.600) ευρώ.
β. Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης δύο χιλιάδες διακόσια δέκα (2.210) ευρώ.
γ. Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος χίλια οκτακόσια είκοσι (1.820) ευρώ.

Β. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών:
α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε (45) ευρώ.
Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυxίου ανώτατης εκπαίδευσης.
Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το λειτούργημα των υπαγομένων στο παρόν κεφάλαιο. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο και η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους.
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Γ. Αποζημίωση εξόδων παράστασης:
α. Αρχιεπίσκοπος, εκατό (100) ευρώ.
β. Εν ενεργεία Μητροπολίτης, πενήντα (50) ευρώ.

2.Πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή.

http://efimeriosgr.blogspot.com/2017/05/1543-44722017.html
 
Last edited:

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
Ας βάλουν και τους ιεροψαλτες και τους νεοκόρους με ενα καλό μισθό ώστε να ζουν αξιοπρεπώς και ας κοπούν τα τυχερά
αλλά όλοι να πέρνουν κάτι !!!!!!
Γιατί και οι ιεροψάλτες και οι νεοκόροι δεν είναι υποδεέστεροι και αυτοί συμβάλλουν εντός του ναού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πιστών!!!!
 

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Η εγκύκλιος αναφέρεται με σαφήνεια όχι στην πληρωμή των διακονούντων την εκκλησία γενικώς, αλλά στην απαίτηση χρημάτων για την τέλεση ιεροπραξιών (το αναφέρεις -εντίμως-, δομέστικε, και στον ίδιο τον τίτλο του θέματος). Και η παράθεση του χωρίου του αποστόλου Παύλου σε αυτό στοχεύει και ως τέτοια πρέπει να σχολιάζεται και όχι γενικώς και αορίστως.
Επίσης, κύριε Καλογιάννη, δεν μιλάει για τα λεγόμενα «τυχερά», αλλά για την απαίτηση χρημάτων. Η δε εμφατική αναφορά σε «όσους έχουν μετατρέψει τον οίκο του Θεού σε σπήλαιο ληστών», όπως και η προτροπή να καταγγέλλονται, εύκολα οδηγεί στην υπόθεση ότι προσπαθεί να καταπολεμήσει προβλήματα για τα οποία θα υπάρχουν συγκεκριμένα κρούσματα και καταγγελίες.
Βρίσκω ορθότατη την επικοπική μέριμνα για το θέμα αυτό, όπως και την εγκύκλιο.
 

Bill40001

Βασίλης Καρυώτης
Γιατι οι νεωκόροι και οι ιεροψαλτες λετε οτι δεν παίρνουν τίποτα. Στα χωρια οι ψάλτες είτε πληρώνονται από τους κατοικους (πχ κάθε οικογένεια δίνει 10 ευρώ κάθε χρονο) ή από την εκκλησία 150-200 ευρώ. Στις δε πολεις που σημειωτέον υπάρχει και νεωκόρος άρα και μια οικονομική ευρωστια οι ψάλτες πληρωνονται ανάλογα με τον ναο (περίπου 300-450 ευρώ δεν ξερω και παρα πολύ καλά τον τιμοκατάλογο) οπως και ο νεοκωρος. Βάλτε και τα λεγόμενα τυχερά απο μυστήρια. Κατι παιρνουν και αυτοί μην λετε
 

vaiacum

Ποιος είπε ότι ο Δημήτρης Μητροπάνος δεν ζει πια;;
Γιατι οι νεωκόροι και οι ιεροψαλτες λετε οτι δεν παίρνουν τίποτα. Στα χωρια οι ψάλτες είτε πληρώνονται από τους κατοικους (πχ κάθε οικογένεια δίνει 10 ευρώ κάθε χρονο) ή από την εκκλησία 150-200 ευρώ. Στις δε πολεις που σημειωτέον υπάρχει και νεωκόρος άρα και μια οικονομική ευρωστια οι ψάλτες πληρωνονται ανάλογα με τον ναο (περίπου 300-450 ευρώ δεν ξερω και παρα πολύ καλά τον τιμοκατάλογο) οπως και ο νεοκωρος. Βάλτε και τα λεγόμενα τυχερά απο μυστήρια. Κατι παιρνουν και αυτοί μην λετε
Η αφεντιά μου σε μητροπολιτικό ναό μικρομεσαίας πόλης παίρνει 200 ευρώ και ΔΕΝ μαθαίνει σχεδόν ποτέ για το αν τελούνται μυστήρια. Μόνο όταν απουσιάζει ο ένας εκ των δύο ιερέων μπορεί να κληθούμε εγώ ή ο λαμπαδάριος να τον αναπληρώσουμε. Έτσι, ενημερωτικά....
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Η εγκύκλιος αναφέρεται με σαφήνεια όχι στην πληρωμή των διακονούντων την εκκλησία γενικώς, αλλά στην απαίτηση χρημάτων για την τέλεση ιεροπραξιών (το αναφέρεις -εντίμως-, δομέστικε, και στον ίδιο τον τίτλο του θέματος). Και η παράθεση του χωρίου του αποστόλου Παύλου σε αυτό στοχεύει και ως τέτοια πρέπει να σχολιάζεται και όχι γενικώς και αορίστως.
Επίσης, κύριε Καλογιάννη, δεν μιλάει για τα λεγόμενα «τυχερά», αλλά για την απαίτηση χρημάτων. Η δε εμφατική αναφορά σε «όσους έχουν μετατρέψει τον οίκο του Θεού σε σπήλαιο ληστών», όπως και η προτροπή να καταγγέλλονται, εύκολα οδηγεί στην υπόθεση ότι προσπαθεί να καταπολεμήσει προβλήματα για τα οποία θα υπάρχουν συγκεκριμένα κρούσματα και καταγγελίες.
Βρίσκω ορθότατη την επικοπική μέριμνα για το θέμα αυτό, όπως και την εγκύκλιο.

ΟΜΩΣ. Οἱ ἱεροπραξίες ἀποτελοῦν ἐπιπλέον καθήκοντα τοῦ ψάλτη, ἑκτὸς τοῦ προγράμματος ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν τῆς ἑνορίας.
Γιὰ ποιὸ λόγο νὰ προσέλθω, ἀφιερώνοντας χρόνο;
Δὲν πρέπει ὁ ναὸς νὰ τακτοποιεῖ αὐτὰ τὰ ζητήματα μὲ τοὺς ἐνδιαφερομένους; Κι ἄν αὐτοὶ δὲν εἶναι διατεθειμένοι νὰ καλύψουν τὴν δαπάνη τοῦ ψάλτη, θὰ τὴν καλύψει ἄραγε ἡ ἑνορία; Προσωπικά, δὲν μοῦ ἔχει συμβεῖ αὐτό. Ἡ καλύτερη ἐμπειρία μου εἶναι ὁ ἐφημέριος νὰ ΜΗΝ παίρνει χρήματα, ἀλλὰ νὰ ζητᾶ νὰ πληρώσουν τὸν ψάλτη καὶ τὸν νεωκόρο γιὰ τὸν πρόσθετο κόπο τους.
Ἄν ἀναφερόταν συγκεκριμένα σὲ κληρικοὺς, συμφωνῶ διότι εἶναι ὑποχρεωμένοι ἠθικῶς ἀλλὰ καὶ ὑπαλληλικῶς νὰ μὴν ζητοῦν χρήματα. Ὁ ψάλτης δὲν εἶναι ἔτσι ἀκριβῶς.

Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, δὲν χρειαζόταν ἐγκύκλιος γιὰ τὰ αὐτονόητα. Μπορεῖ ἄνετα νὰ στείλει κάποιους ἀνήθικους κληρικοὺς στὸ ἐπισκοπικὸ δικαστήριο γιὰ παραδειγματισμὸ καὶ νὰ τελειώνει ἡ ὑπόθεση, χωρὶς πολλὰ πολλά.

Εἶναι ἐνδιαφέρον πάντως, ἐφ' ὅσον δηλώνει πὼς ἔχει καταργήσει δισκοφορία καὶ κηροπωλησία, τὸ πὼς ἐξυπηρετοῦνται οἱ πάγιες οἰκονομικὲς ἀνάγκες (φῶς, νερό, τηλέφωνο, ψάλτης, νεωκόρος) εἰδικὰ τῶν μικρῶν ἑνοριῶν, ποὺ δὲν διαθέτουν ἀκίνητη περιουσία πρὸς ἐκμετάλλευση.

ΥΓ. Ἡ δὲ ἐπίκληση τοῦ παύλειου χωρίου, μοῦ φαίνεται ἀτυχής, ὅταν ἀπευθύνεται σὲ ἀνθρώπους τοῦ κόσμου καὶ ὄχι μοναχούς καὶ μάλιστα στοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ ζοῦμε, εὶδικὰ ὄντας ἱερομόναχος ὁ ἴδιος, οὐδεμία ἔγνοια κοσμικὴ τὸν βασανίζει.
 

Bill40001

Βασίλης Καρυώτης
Η αφεντιά μου σε μητροπολιτικό ναό μικρομεσαίας πόλης παίρνει 200 ευρώ και ΔΕΝ μαθαίνει σχεδόν ποτέ για το αν τελούνται μυστήρια. Μόνο όταν απουσιάζει ο ένας εκ των δύο ιερέων μπορεί να κληθούμε εγώ ή ο λαμπαδάριος να τον αναπληρώσουμε. Έτσι, ενημερωτικά....
Αγαπητέ αυτο εξαρτάται απο τα οικονομικά του εκάστοτε Ι.Ν. (βλ. στα χωρια δεν υπαρχει νεοκώρος). Ξερω ενορία που πληρώνει πρωτοψάλτη 800 ευρώ (400 μισθός και 400 μεταφορικά) ενω μεγαλυτερες πόλεις περίπου 300-400 ευρώ. Άρα όπως σου ξαναείπα εξαρτάται από τα οικονομικά του ναού...
Όσο για τα μυστήρια, μυστήριο χωρίς ψάλτη δεν γίνεται. Ακόμη και όταν ο ναός έχει πλείονες του ενός ιερείς...
 

vaiacum

Ποιος είπε ότι ο Δημήτρης Μητροπάνος δεν ζει πια;;
Αγαπητέ αυτο εξαρτάται απο τα οικονομικά του εκάστοτε Ι.Ν. (βλ. στα χωρια δεν υπαρχει νεοκώρος). Ξερω ενορία που πληρώνει πρωτοψάλτη 800 ευρώ (400 μισθός και 400 μεταφορικά) ενω μεγαλυτερες πόλεις περίπου 300-400 ευρώ. Άρα όπως σου ξαναείπα εξαρτάται από τα οικονομικά του ναού...
Όσο για τα μυστήρια, μυστήριο χωρίς ψάλτη δεν γίνεται. Ακόμη και όταν ο ναός έχει πλείονες του ενός ιερείς...
Επαναλαμβάνω ότι ο εν λόγω Ι.Ν. είναι Μητροπολιτικός (ο εστί μεθερμηνευόμενον, βιτρίνα...). Τα οικονομικά του όντως, δεν τα γνωρίζω, αλλά θα σάς παρακαλούσα να αναθεωρήσετε προς τα κάτω τα νούμερα που χρησιμοποιείτε. Υπάρχουν και μισθοί των 200 ευρώ, πώς να το κάνουμε;;;
Όσον αφορά στο τελευταίο, δεν το γνωρίζω. Μυστήριο χωρίς ιερέα δεν γίνεται, χωρίς ψάλτη γιατί να μην γίνεται; Ένας ιερέας με άμφια και ένας ψάλλων (οποιοσδήποτε ένας, μα ιερέας, μα ψάλτης, μα προσκεκλημένος στο μυστήριο, μα κουμπάρος στο μυστήριο, μα άνδρας, μα γυναίκα, μα παιδί, οποιοσδήποτε), φτάνουν και περισσεύουν. Όχι;
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Αγαπητέ αυτο εξαρτάται απο τα οικονομικά του εκάστοτε Ι.Ν. (βλ. στα χωρια δεν υπαρχει νεοκώρος). Ξερω ενορία που πληρώνει πρωτοψάλτη 800 ευρώ (400 μισθός και 400 μεταφορικά) ενω μεγαλυτερες πόλεις περίπου 300-400 ευρώ. Άρα όπως σου ξαναείπα εξαρτάται από τα οικονομικά του ναού...
Όσο για τα μυστήρια, μυστήριο χωρίς ψάλτη δεν γίνεται. Ακόμη και όταν ο ναός έχει πλείονες του ενός ιερείς...

Γιὰ τὰ ποσὰ δὲν θὰ πῶ κάτι, παρὰ μόνο πὼς στὶς περισσότερες ἑνορίες κυμαίνονται κάτω τῶν 300, γύρω στὰ 200 θὰ ἔλεγα ὁ μέσος ὄρος.

Μυστήριο χωρὶς ψάλτη; Καθημερινὸ φαινόμενο, ὅπου ὑπάρχουν δύο ἱερείς, ἀλλὰ καὶ ἕνας ἀκόμη. Ὁ ἴδιος τὴν ἐκφώνηση, ὁ ἴδιος τὴν ἀπάντηση. Ὁ ψάλτης εἶναι ἕνα ... στόμα παραπάνω, ἔτσι τὸν ἀντιμετωπίζουν.

Πάντως, ἡ ἐγκύκλιος ἀφήνει ἀναπάντητα ἐρωτηματικά, πλὴν τῶν ὄμορφων λόγων καὶ τῆς μνημόνευσης χωρίων. Τὸ ΦΕΚ βέβαια ἄλλα ἀναφέρει καὶ ἀπὸ τὴν ἀσφαλή θέση τοῦ εἰδικοῦ μισθολογίου καὶ τῶν πλείστων προνομίων θέσης, ὁ καθεὶς δύναται νὰ μιλᾶ πολὺ εὔκολα γιὰ διατροφὲς καὶ σκεπάσματα.

Ἡ κατήχηση καὶ ἡ ἐμπέδωση τῆς πίστης γίνεται μὲ πράξεις, ὄχι λόγια. Κοινῶς, ἄν ξέρεις γιὰ κληρικοὺς «χρυσολάτρες» -στὸ περιβάλλον μιᾶς μητρόπολης ΟΛΑ εἶναι γνωστὰ καὶ ΟΛΟΙ γνωρίζουν- προβαίνεις αὐτεπάγγελτα στὶς προβλεπόμενες διαδικασίες ἤ αὐστηρὲς συστάσεις ἤ δυσμενεῖς μεταθέσεις ἤ ἀπολυτήρια, χωρὶς πολλὰ πολλά καὶ τὸ κακὸ σταματᾶ στὴν πηγή του καὶ ἄμεσα.
 
Top