9 Δεκεμβρίου παλαιὰ διάταξη

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἀπὸ τὶς Ἀρχέτυπες διατάξεις:

«Σύλληψις τῆς ἁγίας καὶ θεομήτορος ῎Αννης καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ θείου ναοῦ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ ἱδρυθέντος ἐν Κύπρῳ κατὰ τὸ ὄρος τοῦ Κουτζουβίντι ἐν ἔτει 6599 (= 1091)»

(P 402 φ. 56r-v (D III σ. 121), ἁγ. Σάβα 635 ΤΑΣ ιε’ αἰ. φφ. 86r-87r, ὁμοίως Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ ἐγκλείστου Συγγράμματα τ. 3 σ. 85).


Ἄρα «οὐκ ἐπάναγκες τελέσθαι ταῦτα παρ᾿ ἡμῶν»

(χφ. Σινὰ 1109 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1464 (D ΙΙΙ σ. 230)· ὁμοίως ΚΣ σ. 64, D ΙΙΙ σσ. 392, 699, ΤΕ σσ. 333-334, ΤΜ σ. 68, Σ6 φ. 58r, Σ7 φ. 90v, P 387 φφ. 53v-54r, ΔΝ σ. 139, χφ. ΕΒΕ 552 μηναῖα Δεκεμβρίου-Ἰανουαρίου ιε’ αἰ. φφ. 26r-29v, ΛΚ σ. 341 καὶ ΤΔ σ. 101, ἐπίσης χφφ. Σινὰ 638 μηναῖα ιγ’ αἰῶνος (Θ σ. 350), Paris. Suppl. gr. 709 μηναῖα ιδ’ αἰ. φ. 33r, P 385 φ. 94r, P 386 φφ. 71v-72r, BL 16398 μηναῖο Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1460 φφ. 33v-34r καὶ χφ. Paris. Suppl. gr. 701 μηναῖο Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1549 φφ. 101r-107v, ΜΕΘ σ. 90).
Στὸν ἑσπερινό, μετὰ τὸ κάθισμα τοῦ ψαλτηρίου, Κύριε ἐκέκραξα...Θοῦ Κύριε...δευτερώνονται τὰ προσόμοια τῆς ἁγίας. Δόξα, Καὶ νῦν, τῆς ἁγίας. Εἴσοδος δὲν γίνεται. Ἀπόστιχα τῆς Παρακλητικῆς, τυχὸν σταυρώσιμα. Ἡ σταύρωση δὲν εἶναι τόσο κατώτερη ἀπὸ τὴν ἀνάσταση, ποὺ σπάνια παραλείπεται. Δόξα, Καὶ νῦν, τῆς ἁγίας. Ἀπολυτίκιο τῆς ἁγίας ἅπαξ. Ἐκτενὴς καὶ ἀπόλυση.Στὸν ὄρθρο τὸ ἀπολυτίκιο τῆς ἁγίας. Δόξα, Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. Καθίσματα τῆς Παρακλητικῆς.

Ὁ α’ κανόνας τῆς Παρακλητικῆς[1] εἰς 6, ὁ α’ τῆς ἁγίας εἰς 4 καὶ ὁ β’ τῆς ἁγίας εἰς 4 (ΤΕ σ. 334, ΜΕΘ σ. 90).

Δὲν ψάλλονται καταβασίες. Παραλείπονται τὸ κάθισμα, τὸ ἐξαποστειλάριο καὶ τὸ δοξαστικὸ τῶν ἐγκαινίων. Ψάλλεται ἡ τιμιωτέρα καὶ ἡ θ’ ᾠδή. Στιχολογία αἴνων. Δοξολογία μεγάλη στὸν ἦχο τῆς ἑβδομάδας.


Στὴ λειτουργία τὰ ἀρχαῖα ἀντίφωνα τῆς λειτουργίας (ΤΜΕ σσ. 46-47). Μετὰ τὴν εἴσοδο τὸ ἀπολυτίκιο τῆς ἁγίας. Δόξα, Καὶ νῦν, τὸ κοντάκιό της. Δὲν ψάλλεται Δύναμις. Προκείμενο καὶ Ἀλληλουάριο τῆς ἡμέρας τῆς ἑβδομάδας. Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιο τῆς ἁγίας. Ἐκτενής, κατηχούμενα, συναπτὲς πιστῶν. Ὅλοι μαζὶ λέγουν τὸ Πιστεύω καὶ τὸ Πάτερ ἡμῶν. Δὲν λέγεται μεγαλυνάριο. Κοινωνικὸ ψαλμὸς 33 μὲ ἐφύμνιο Ἀλληλούια καὶ Ποτήριον σωτηρίου... Πληρωθήτω.
[1] Σ5 φ. 53r, Σ6 φ. 58r, R φ. 30r, ΚΣ σ. 64, χφ. Paris. Suppl. gr. 709 μηναῖα ιδ’ αἰ. φ. 33r, P 385 φ. 94r, P 386 φφ. 71v, P 387 φ. 54r, ΔΝ σ. 139.
 
Last edited:
Top