29. Ὑπακοὴ

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ὑπακοὴ Ἦχος πλ. α’. Ποία φυλακὴ οὐκ ἔσχε σε δέσμιον...

(Dmitrievskij τ. 1 σσ. 84, 465, χφφ. Paris. gr. 382 πραξαπόστολος ι’ αἰ. φ. 253v, ἁγ. Σάβα 70 μηναῖο Ἰουνίου ι’-ια’ αἰ. φ. 126v, 266 πραξαπόστολος ἀρχὲς ια’ αἰ. φ. 173r, Δρέσδης Α 104 πραξαπόστολος-τυπικὸ Μεγάλης Ἐκκλησίας α’ ἥμισυ ια’ αἰ. ἔκδ. K. Akentiev 2007 σ. 109),

ὄχι πλ. δ’.
 
Top