29. Ἀκολουθία Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου

#1
Μήπως έχει κάποιος την ασματική ακολουθία του εσχάτως ανακηρυχθέντος αγίου της Εκκλησίας μας Οσιομάρτυρος Φιλουμένου του Κυπρίου; Ευχαριστώ.

Σχετικοί αγιολογικοί σύνδεσμοι εδώ, εικόνα στο Πόρτο Λάγος εδὠ και στο Τρίκορφο Φωκίδος εδώ.
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Τιμᾶται ἡ μνήμη αὐτοῦ τήν 29ην Νοεμβρίου (πρβλ. ἐδῶ).

Ἀπό ἴδια πηγή
Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν
Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, ὁ Ἅγιος ἔνδοξος Νέος Ἱερομάρτυς Φιλούμενος ὁ Κύπριος, τοὐπίκλην Χασάπης, τὸ Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Φρέατος Ἰακώβ διαφυλάσσων εὐλαβῶς καὶ πιστῶς ἐν Ἁγίοις Τόποις, καὶ ἑβδομήκοντα ψυχῶν ἐξ Ἑβραίων τὴν Βάπτισιν τελέσας, ἑβδομηκοντάκις διὰ πελέκεως τὴν κεφαλήν πλήττεται ὑπὸ φανατικοῦ Ἑβραίου καὶ μαρτυρικῶς τελειοῦται, ἐν ἔτει χιλιοστῷ ἐννεακοσιοστῷ ἑβδομηκοστῷ και ἐννάτῳ (1979). Τὸ δὲ ἱερὸν αὐτοῦ σκῆνος ἀνακομισθὲν εὑρέθη ἄφθορον καὶ εὐωδιάζον, διατηρούμενον ἄχρι τοῦ νῦν ἀδιαλώβητον ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει.​
Στίχοι​
Ὄντως Φιλούμενος ὑπὸ Χριστοῦ ἐφιλεῖτο
Καὶ πορφυρίδι περιεβλήθη λαμπρᾷ τοῦ μαρτυρίου.
Φιλούμενος ἄρτι στυγνῶς ἀπεκτάνθη
Ὡς Θεὸν φιλῶν παρ᾿ Ἰακὼβ τὸ Φρέαρ.


Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἱερομάρτυρος
Φιλουμένου τοῦ Νέου
(Ποίημα Χαραλάμπους Μπούσια)​
Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης.​
Τῆς Ὀρούντης τὸν γόνον, νήσου Κύπρου τὸ βλάστημα καὶ ἱερομάρτυρα νέον Ἰακὼβ θείου Φρέατος, Φιλούμενον τιμήσωμεν, πιστοί, ὡς πρόμαχον τῆς πίστεως ἡμῶν, καὶ ἀήττητον ὁπλίτην Χριστοῦ τῆς ἀληθείας, πόθῳ κράζοντες· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἀφθαρτίσαντι, δόξα τῷ σὲ ἡμῖν χειραγωγὸν πρὸς πόλον δείξαντι.​


Προφανῶς συνέθεσε τήν ἀκολουθία ὁ κ. Μπούσιας.

 
Last edited:
#4
Κοντάκιο. Ήχος πλ. δ΄. Τη Υπερμάχω.
Τον ανατείλαντα ως άστρον νεαυγέστατον * τη Εκκλησία του Χριστού αρτίως μέλψωμεν, * μαρτυρίου ταις ακτίσι και θαυμασίων * ταις βολαίς νεοφανέντα ιερόαθλον, * ού ηφθάρτισε το σκήνωμα ο Ύψιστος, * πόθω κράζοντες χαίροις, μάκαρ Φιλούμενε.

Μεγαλυνάριο.
Χαίροις, της Ορούντης σεπτός βλαστός, χαίροις, νήσου Κύπρου πολυτίμητος θησαυρός, χαίροις, Εκκλησίας της Μόρφου ωραιότητης, Φιλούμενε, μαρτύρων νέων υπόδειγμα!
(http://www.scribd.com/doc/9195929/-)
 
#7
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ως γνωστόν έχει εκδόσει εδώ και χρόνια τα Κύπρια μηνιαία. Προσφάτως εκδόθηκε νέος τόμος της εργασίας αυτής, με την ονομασία "Επίμετρον". Σ' αυτόν τον τόμο υπάρχει και η ακολουθία του Αγίου νεοϊερομάρτυρος Φιλουμένου του Κυπρίου. Από κει ψάλλαμε σήμερα την ακολουθία του εσπερινού του Αγίου. Είναι ακριβώς η ίδια ακολουθία την οποία εξέδωσε η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στην Ορούντα-Κύπρου (από αυτή την κοινότητα καταγόταν ο Άγιος Φιλούμενος), ποιηθείσα υπό Δρος Χαραλάμπους Μπούσια. Την έκδοση αυτή (2003) χαιρετίζει ο πρώην πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος Α'.
 
Top