28. Ἀκολουθία Ἁγίας Σκέπης (ἐπέτειος ΟΧΙ 1940)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Ὡς γνωστόν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπό τοῦ ἔτους 1952, ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης, ἀγομένη τῇ 1ῃ Ὀκτωβρίου, μετετέθη τήν 28ην, ἵνα συνεορτάζηται μετά τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς.
Πρός τοῦτο συνεγράφη εἰδική ἀκολουθία ὑπό τοῦ ἀειμνήστου ὑμνογράφου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. π. Γερασίμου Μικραγιαννανίτου.

Ἡ ἀκολουθία αὐτή συμπεριελήφθη εἰς τά Μηναῖα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Γνωρίζουμε ὅλοι τήν μεγάλην προσφορά τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου πατρός Leo Schefe, ὑπηρετοῦντος στήν Ἀλάσκα τῶν Η.Π.Α., ὅστις ἔχει ἀναρτήσει στό διαδίκτυον ὅλα τά λειτουργικά μας βιβλία, χρησιμοποιώντας ὅμως τά τῶν ἐκδόσεων «ΦΩΣ», ἅτινα καί δέν ἔχουν συμπεριλάβει τήν ἐν λόγῳ ἀκολουθίαν.

Διά τοῦτο, καί καθ᾿ ὅσον ἐθεώρησα ἀναγκαίαν τήν συμπερίληψιν αὐτῆς τῆς ἀκολουθίας εἰς τήν πολύτιμον ἱστοσελίδα του, τοῦ τήν ἔστειλα πέρσι ταχυδρομικῶς σέ φωτοτυπίες, κι ἐκεῖνος ἀμέσως τήν ἀνήρτησε, μετά τοῦ προλόγου, ὅστις συνοδεύει αὕτην καί ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἢ Ἀκολουθία αὔτη, ποιηθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὅρει ᾀσματογράφου Μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, ἐνεκρίθη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 21ης Ὀκτωβρίου 1952, καθ' ἢν καὶ ἀπεφασίσθη ὁ συνεορτασμὸς τῆς Ἑορτῆς τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου μετὰ τῆς Ἐθνικῆς Ἑορτῆς τῶν Νικητηρίων τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. (Αἱ Συνοδικαὶ Ἐγκύκλιοι, Τόμος Β', Ἀθῆναι 1956, σελ. 649).»

Πρέπει νά σημειώσωμεν, ὅτι ὁ π. Leo Schefe στήν ἱστοσελίδα ἔχει συμπεριλάβει καί τήν παλαιάν ἀκολουθίαν τῆς Ἁγίας Σκέπης εἰς τήν 1ην τοῦ Μηνός Ὀκτωβρίου.

 
Last edited:

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#2
Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτή την εορτή ως θεομητορική, όπως είναι π.χ. η Κοίμηση της Θεοτόκου; Το ερωτώ, διότι εδώ στην Κρήτη, έχουμε παράλληλα την εορτή των Τεσσάρων Μαρτύρων Μανουήλ, Νικολάου, Γεωργίου και Αγγελή, όπου στις ασματικές τους ακολουθίες, αν και νεώτερες και αυτές όπως και η παρούσα της Αγίας Σκέπης, δεν συμπεριλαμβάνουν τίποτε που να αφορά τον συνεορτασμό των δύο. Δηλαδή, στην ακολουθία των 4 Μαρτύρων, ουδε μία αναφορά γίνεται σε κανένα τροπάριο ούτε κανόνα της Αγίας Σκέπης, ούτε καν στο Συναξάριο. Ρώτησα κάποιον Ιερέα επ' αυτού και μου είπε ότι εφόσον δεν έχει το βάρος μίας Θεομητορικής εορτής, δεν κάνει ο υμνογράφος της ακολουθίας των 4 Μαρτύρων καμμία αναφορά στην Αγία Σκέπη. Λόγω του ότι δεν με ικανοποίησε η απάντησή του (όχι ότι έχω άποψη επί του θέματος, προς Θεού) θα ήθελα την δική σας σίγουρα τεκμηριωμένη τοποθέτηση στο θέμα.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτή την εορτή ως θεομητορική, όπως είναι π.χ. η Κοίμηση της Θεοτόκου; Το ερωτώ, διότι εδώ στην Κρήτη, έχουμε παράλληλα την εορτή των Τεσσάρων Μαρτύρων Μανουήλ, Νικολάου, Γεωργίου και Θεοδώρου, όπου στις ασματικές τους ακολουθίες, αν και νεώτερες και αυτές όπως και η παρούσα της Αγίας Σκέπης, δεν συμπεριλαμβάνουν τίποτε που να αφορά τον συνεορτασμό των δύο. Δηλαδή, στην ακολουθία των 4 Μαρτύρων, ουδε μία αναφορά γίνεται σε κανένα τροπάριο ούτε κανόνα της Αγίας Σκέπης, ούτε καν στο Συναξάριο. Ρώτησα κάποιον Ιερέα επ' αυτού και μου είπε ότι εφόσον δεν έχει το βάρος μίας Θεομητορικής εορτής, δεν κάνει ο υμνογράφος της ακολουθίας των 4 Μαρτύρων καμμία αναφορά στην Αγία Σκέπη. Λόγω του ότι δεν με ικανοποίησε η απάντησή του (όχι ότι έχω άποψη επί του θέματος, προς Θεού) θα ήθελα την δική σας σίγουρα τεκμηριωμένη τοποθέτηση στο θέμα.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Ἀγαπητέ μου κ. Χρῆστο,
Χωρίς νά νομίζω ὅτι ἔχω σίγουρη τεκμηριωμένη ἀπάντηση, ἔχω νά σᾶς πῶ τά ἑξῆς.
Ἡ ἑορτή αὐτή δέν συγκαταλέγεται στίς μεγάλες θεομητορικές ἐορτές, ἀλλά στίς λεγόμενες «θεομητορικῶν ἀμφίων», ὅπως τῆς 2ας Ἰουλίου καί 31ης Αὐγούστου.
Καί ἡ ἀκολουθία, ὅπως ἔγραψα, εἶναι νεωτέρα, ἔχει συμπεριληφθεῖ στό Μηναῖο τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, καί διά τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, αὕτη ψάλλεται τήν 28ην Ὀκτωβρίου.
Εἶδα ὅτι καί τό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ αὐτήν προτείνει.

Γνωρίζω τήν μνήμη τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ μαρτυρησάντων ἁγίων νεομαρτύρων Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου. Προφανῶς ἡ ἀκολουθία των θά εἶναι παλαιοτέρα τοῦ 1952. Ἤ ἄν εἶναι νεωτέρα, προφανῶς ὁ ὑμνογράφος δέν ἦτο ὑποχρεωμένος νά λάβει ὑπ᾿ ὄψιν του τήν ἀκολουθίαν τῆς ἁγίας Σκέπης, θεωρήσας αὐτήν τοπικήν, ἤ μᾶλλον τήν «παραγγελίαν» συγγραφῆς πού εἶχε, ὡς τοπικήν.
Τοπική εἶναι ἡ μνήμη τῶν ἁγίων νεομαρτύρων. Τό τί πρέπει νά ἀκολουθηθεῖ εἶναι θέμα τῶν κατά τόπους προεστώτων ἤ μᾶλλον τῶν ἐπισκόπων τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν.
Ἐδῶ στήν Ἀθήνα γνωρίζω ἐνορία πού τιμᾶ τούς ἁγίους νεομάρτυρας, μάλιστα μέ ἀγρυπνία κάθε χρόνο, ἐπειδή ὁ προϊστάμενος τοῦ ναοῦ κατάγεται ἀπό τά Χανιά, ἀλλά εἶχε ὑπηρετήσει ἐπί πολλά χρόνια στό Ρέθυμνο. Χωρίς νά γνωρίζω περισσότερα, θεωρῶ, ὅτι θά συμψάλλεται ἡ ἀκολουθία τῆς ἀγίας Σκέπης μετά τῆς τῶν νεομαρτύρων.

 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#4

Χωρίς νά γνωρίζω περισσότερα, θεωρῶ, ὅτι θά συμψάλλεται ἡ ἀκολουθία τῆς ἀγίας Σκέπης μετά τῆς τῶν νεομαρτύρων.

Το οποίο και κάναμε στην ενορία μου σήμερα. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση Γέροντα, την ευχή σας.

Υ.Γ.1 Διόρθωσα το όνομα Θεόδωρος στο προηγούμενο μήνυμά μου (πως μου ήρθε τώρα αυτό :eek:)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
εδώ στην Κρήτη, έχουμε παράλληλα την εορτή των Τεσσάρων Μαρτύρων Μανουήλ, Νικολάου, Γεωργίου και Αγγελή, όπου στις ασματικές τους ακολουθίες, αν και νεώτερες και αυτές όπως και η παρούσα της Αγίας Σκέπης, δεν συμπεριλαμβάνουν τίποτε που να αφορά τον συνεορτασμό των δύο.
Κύριε Τσακίρογλου,
Αὐτήν τήν Ἀκολουθία ἔχετε;
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/2/4/metadata-247-0000003.tkl
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#7
Σ' αυτήν την φυλλάδα [εδώ] σε σχέση με την Ακολουθία που υπάρχει συμπληρωματικά στο Μηναίο και εδώ απουσιάζει ο β' Κανών της εορτής.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8
Σ' αυτήν την φυλλάδα [εδώ] σε σχέση με την Ακολουθία που υπάρχει συμπληρωματικά στο Μηναίο και εδώ απουσιάζει ο β' Κανών της εορτής.
Ναί, ὅπως γράφει ὁ π. Κων. Παπαγιάννης (ΣΤ σ. 196 ὑποσημ. 325) μετέπειτα συμπλήρωθηκε ἡ ἀκολουθία (ἀπό τόν ἴδιο ὑμνογράφο) μέ β΄ κανόνα, πού καταχωρήθηκε στό Μηναῖο. Δέν ὑπῆρχε στήν α΄ ἔκδοση τοῦ 1952.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#9


Ἐγὼ ψάλλω μόνο τὸ ἀπολυτίκιο καὶ τὴν ἀκολουθία τῆς ἡμέρας κατὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου.
 
Top