26. Απόδοση Ευαγγελισμού- Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί

Χαρίσης Ηλιάδης

Αἱρετώτερον ὄνομα καλὸν ἢ πλοῦτος πολύς.
#1
Μήπως υπάρχει κάπου το στιχηρὸ ιδιόμελο, "Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί, καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ· ὁ γὰρ τοῦ Πατρὸς συναΐδιος καὶ συνάναρχος καὶ σύνθρονος Υἱός" το οποίο θα ψαλεί φέτος ως δοξαστικό των αποστίχων του εσπερινού, την Δ' Κυριακή των νηστειών;
 
Top