24-11-2019 Κυρ. ΚΓ΄ ( ΙΓ Λουκά) Εσπερινός & Όρθρος

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 24-11-2019 Εσπερινός & Ορθρος ΚΓ΄ Κυριακής Ηχος πλ. β΄ Εωθ. Α΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,​
 

Attachments

Top