24. Μουσικὰ Ὁσίου Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
#1
Ο άγιος Σιλουανός


Σιλουανὸς οὗτος, ὁ τῆς ἐπουρανίου Ἱερουσαλὴμ πολίτης, γονέων ὑπῆρξεν εὐσεβῶν, ἐκ τῆς τῶν Ῥώσων χώρας ὁρμωμένων, ἀπὸ κώμης τελούσης ὑπὸ τὴν Μητρόπολιν Ταμπώβης, Σὸβσκ καλουμένης. Ἐγεννήθη δὲ τῷ 1866 ἔτει, ἐκ νεότητος κληθεὶς εἰς μετάνοιαν ὑπ’Αὐτῆς τῆς Πανυμνήτου Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Τοῦ εἰκοστοῦ ἑβδόμου τοίνυν τῆς ἡλικίας αὐτοῦ χρόνου εἰσεληλυθότος, ἀπετάχθη τοῖς βιωτικοῖς, καὶ πρὸς ἐφόδιον λαβὼν τὰς τοῦ ἐν Ἁγίοις Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης εὐχάς, ἀνεχώρησεν εἰς τὸ κατ’ Ἑλλάδα περιφανέστατον Ὄρος τοῦ Ἄθω, ὑποδὺς τὸν μαναδικὸν ζυγὸν ἐν τῷ Μοναστηρίῳ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος.

Ἐκδεδωκὼς οὖν ἐαυτὸν ὁλοψύχος τῷ Θεῷ, ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ οὐ μόνον τὴν ἄπαυστον ἔλαβεν εὐχὴν παρὰ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου δωρεάν, ἀλλὰ καὶ θεοφανείας ἀῤῥήτου ἠξιώθη ἐν τῷ σεβασμίῳ οἴκῳ τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἠλιού, τῷ ὄντι παρὰ τῷ μύλωνι τῆς εἰρημένης Μονής, ἀλλὰ καὶ πλείστοις, παραχωρήσει Θεοῦ, παραδοθεὶς τῶν νοητῶν ἐχθρῶν πειρασμοῖς, ἐνιαυτοὺς πέντε καὶ δέκα, τοῖς ἴχνεσιν ἐπακολουθῶν τοῦ Χριστοῦ, δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας (Ἑβρ. Ε΄, 7), διδακτὸς Θεοῦ γεννηθεῖς (πρβλ. Ἰωάν. στ΄, 45), ἄνωθεν ἐνηχεῖται νομοδότου φωνῆς· Κράτει τὸν νοῦν σου εἰς τὸν ᾅδην καὶ μὴ ἀπελπίζου. Ἥνπερ, ὡς κανόνα τηρήσας ἀπλανῆ, ἔδραμε τὴν ὁδὸν Ἀντωνίου, Μακαρίου, Σισώη, Ποιμένος καὶ τῶν ἄλλων κλεινῶν καθηγητῶν τῆς ἐρήμου, ὧν καὶ τὰ μέτρα κατέλαβε καὶ χαρίσματα, ἀποστολικὸς καὶ προφητικὸς διδάσκαλος φανεὶς ζῶν καὶ μετὰ θάνατον.

Κατέλιπε γὰρ γραφὰς πλήρεις χάριτος καὶ Πνεύματος Ἁγίου, ἅς ἐξέδοτο ὁ τούτου μαθητὴς καὶ φοιτητὴς Γέρων Σωφρόνιος, ὁ κτίτωρ καὶ ἀρχιμανδίτης τῆς ἐν Βρεττανῶν νήσῳ Μονῆς, τῶν εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων.

Ἧν γὰρ ὁ θαυμάσιος, πρᾷος καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ (Ματθ. ια΄, 29), διάπυρος πρὸς Θεὸν παρακλήσεως, ὐπὲρ σωτηρίας πάντων ἀνθρώπων, καὶ κήρυξ τῆς εἰς ἐχθροὺς ἀγάπης, ἧς οὐδὲν ἀσφαλέστερον τῆς τοῦ θείου Πνεύματος ἀληθοῦς παρουσίας τεκμήριον.
Μεταβέβηκε δὲ ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωὴν ὁ μακάριος οὗτος Ὅσιος Σιλουανός, πλήρης ἡμερῶν, μηνὶ Σεπτεμβρίῳ εἰκοστῇ τετάρτῃ, ἔτους 1938.


πηγή: http://voutsinasilias.blogspot.com/2009/09/24.html


Ἐξαποστειλάριον. Ἦχος γ΄. Ἀπόστολοι ἐκ περάτων.
Ἀπόστολος ἐκ περάτων, τῶν τῆς Ῥωσίας ἐγένου, ἐν τῷ τοῦ Ἄθωνος ὄρει, Σιλουανὲ τοῦ Κυρίου, ἐπεὶ ἀσκήσει καὶ γνώσει, τοὺς Μοναστὰς ὑπερήρας.

To εξαποστειλάριο με το γραφικό χαρακτήρα του Σίμωνος Καρά σε δίχρωμο pdf.
 

Attachments

chriskont

Παλαιό Μέλος
#2
Ανεβάζω τα μουσικά κείμενα Ακολουθίας Αγ. Σιλουανού της οποίας το κείμενο βρίσκεται εδώ. Λείπει από το μουσικό παράρτημα της φυλλάδας το ιδιόμελο του Ν΄.
 

Attachments

Last edited by a moderator:
#3
Τὸ δοξαστικὸ τοῦ μουσικοῦ παραρτήματος ἔχει δύο διαφορὲς ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ κ. Κονταξῆ. Στὴν φράση "πνευματικῆς χαρμονῆς" ἡ λ. πνευματικῆς παραλείπεται, ἐνῶ στὴν φράση "ἀκλινῶς ποιούμεθα" τὸ μουσικὸ κείμενο ἔχει ἀφόβως. Φαντάζομαι ὅτι τὸ σωστὸ εἶναι τὸ κείμενο τοῦ κ. Κονταξῆ, ἀλλὰ, καλοῦ κακοῦ, ἂς ξαναελεγχθεῖ τὸ κείμενο.
 
Last edited by a moderator:
#4
Λείπει από το μουσικό παράρτημα της φυλλάδας το ιδιόμελο του Ν΄.
Πείραμα:D: Σύνθεση(;) με ταυτόχρονη πληκτρολόγηση... Φυσικά επειδή είναι μικρό το ιδιόμελο.
 

Attachments

chriskont

Παλαιό Μέλος
#5
όντως υπάρχει η διαφορά στις δυο φράσεις του δοξαστικού του κειμένου και του δοξαστικού του μουσικού παραρτήματος. παραθέτω και το .pdf αρχείο του κειμένου για του λόγου του αληθές. η μεταφορά σε πολυτονικό γίνεται πρώτα με την αναγνώριση κειμένου σε μονοτονικό με το fine reader, μετα με τον πολυτονιστή της magenta ο πολυτονισμός και πλέον οι διορθώσεις με το χέρι των λέξεων όλου του κειμένου. Η επιτυχία του πολυτονισμού με τον πολυτονιστή είναι σχετικά ανεπαρκής. Ἐνα 60% πάνω κάτω. Το κείμενο το ξαναβλέπω δεύτερη φορά και διορθώνω τυχόν λάθη που πάντα υπάρχουν.
 

Attachments

Last edited:
#6
Ἡ ἀκολουθία (μουσικά) τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὰ δοξαστικὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ, τῆς Λιτῆς, τῶν Ἀποστίχων καὶ τῶν Αἴνων εἰς ἀργὸν στιχηραρικὸν μέλος. Ἴσως χρησιμεύσουν σὲ κάποια ἀγρυπνία στὸ Ἅγιον Ὄρος ἢ ἀλλαχοῦ. Ἐὰν κάποιος παρατηρήσει κάποια λάθη, παρακαλῶ νὰ μοῦ τὰ γνωστοποιήσει.
 

Attachments

Last edited by a moderator:

chriskont

Παλαιό Μέλος
#9
οικονομήσαντός σοι είναι στην ακολουθία. Ὀπως την ανεβασα.
 
Last edited by a moderator:
#10
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακολουθία. Είναι πολύ ωραία. είναι δικής σας συγγραφής;
 
Top