22-12-2019 Κυριακή Προ της Χριστού Γεννήσεως, Ήχος Β΄, Εωθ. Ε΄ (Εσπερινός & Όρθρος))

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 22-12-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυρ. Προ της Χριστού Γεννήσεως Ηχος Β΄ Εωθ. Ε
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,
 

Attachments

Top