22/1/2023 Κυριακή ΙΔ΄ ή ΙΕ΄ Λουκά ;

kermeni

Νέο μέλος
κάποιο τυπικό λέει πως σήμερα ηταν η ιδ' Λουκα. πως το εξηγουν;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Πάτερ,
1ον Κατ᾿ ἀρχάς ὀφείλετε νά ἀναφέρετε τή συγκεκριμένη ἔκδοση,
2ον Νά άναφέρετε τί ἀκριβῶς ἐπιγράφει (ἄν καί στήν ἀρχή στό Κυριακοδρόμιον δέν ἀμφιταλαντεύεται) καί
3ον Αὐτή ἡ ἔκδοση σέ ὑποσημείωση ἐξηγεῖ ἐκτενῶς καί ἐμπεριστατωμένως τό θέμα.

Τά ΔΕΕ2023 πάντως σέ σημείωση γράφουν:
Τὰ ἀναγνώσματα τῆς λειτουργίας διὰ τὴν παροῦσαν Κυριακὴν 22αν ᾿Ιανουαρίου, ὡς καὶ διὰ τὴν ἑπομένην 29ην τοῦ μηνός, ἐσημειώθησαν ὡς ὁρίζονται εἰς τὸ Τ.Μ.Ε. καὶ εἰς τὰ κανόνια τὰ διωρθωμένα τῷ 1982 ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Μπεκατώρου καὶ ἐγκεκριμένα παρὰ τῆς ῾Ι. Συνόδου, τὰ ὁποῖα ἔκτοτε ἐκδίδονται εἰς τὸ Εὐαγγελιστάριον ὑπὸ τῆς ᾿Αποστολικῆς Διακονίας. Σημειωτέον ὅτι ἀργότερον ὁ Γ. Μπεκατῶρος ἐπεσήμανεν ὅτι, παρὰ τὰς φιλοτίμους προσπαθείας καὶ διορθώσεις αὐτοῦ, παρέμειναν εἰς τὰ κανόνια ὀλίγα ἀκόμη σφάλματα, ἐν οἷς καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῶν ἐν λόγῳ δύο Κυριακῶν. Πρὸς ἀποφυγὴν ὅμως συγχύσεως καὶ αὐθαιρεσιῶν εἰς τὴν ἐν τῷ ναῷ τάξιν, σημειοῦνται τὰ ἀναγνώσματα ὡς ἔχουν, ἕως ὅτου συνταχθῇ ἐμπεριστατωμένη περὶ τοῦ ζητήματος μελέτη καὶ ἀποφασίσῃ ἡ ᾿Εκκλησία τὴν διόρθωσιν καὶ αὐτῶν τῶν θεμάτων.


Σχετικά θέματα:
Περί των ευαγγελίων μεταξύ Κυριακής μετά τα Φώτα έως Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου

Κανόνιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου 2023
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἀπό τό ἔνα μᾶς πᾶτε στό ἄλλο...
Στή Κύπρο ἔχει διαπιστωθεῖ ἀπό χρόνια πώς ὑπάρχει σύγχυση* στό τυπικό, ἀφοῦ κυκλοφοροῦν 2 ἐτήσια τυπικά, αὐτό τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καί τό τῆς Μονῆς Κύκκου.
Στό βίντεο καί στήν Μητρόπολη Λεμεσοῦ ἀκολουθοῦν τῆς Κύκκου, πού συντάσσεται κυρίως βάσει τοῦ ΣΤ.
Πάντως στήν ἱστοσελίδα τῆς Μονῆς Κύκκου ἄλλα γράφουν... καί ἀκοῦμε...


* Γι᾿αὐτό ἡ Ἐκκλ. τῆς Ἑλλάδος γράφει: Πρὸς ἀποφυγὴν ὅμως συγχύσεως καὶ αὐθαιρεσιῶν εἰς τὴν ἐν τῷ ναῷ τάξιν...
 
Top