1973-10-28 Κυριακή ήχος δεύτερος - Εωθινό Η' (ΑΙΠ)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Εὐχαριστοῦμε!
Ἀξιοπρόσεκτον ὅτι τηρεῖται κατ᾿ ἀναλογίαν ἡ κατά τό ΤΜΕ διάταξις τῶν ἑορτῶν θεομητορικῶν ἀμφίων (2 Ἰουλίου & 31 Αὐγούστου) συμπιπτουσῶν ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ. Πρβλ. Δίπτυχα 2007, σελ. 254, ὑποσ. 233, Δίπτυχα 2012, σελ. 309/310 καί ΣΤ, σελ. 198, § 389, ὑποσημ. 327.

 
Last edited:
Top