18. Κανόνας

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Α´ ᾠδὴ 3ο τροπάριο

«Μονάδα τρισάριθμον...»

(χφφ. μηναῖα Σινὰ 624 ι’-ια’ αἰ. φ. 63r, ἁγ. Σάβα 71 ια’ αἰ. φ. 49v, Μ. Λαύρας Δ-45 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 138v, Biblioteca Νacional de Espana 4694 α’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. φ. 112r).

Ὄχι «Μονάδα θεότητος...».
 
Top