17-11-2019 Κυρ. ΚΒ΄ (Θ'Λουκά) (Εσπερινός, Όρθρος & Θ. Λειτουργία)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 17-11-2019 Εσπερινός & Ορθρος ΚΒ΄ Κυριακής Ηχος πλ. α΄ Εωθ. ΙΑ΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,​
 

Attachments

Top