17. ᾿Ιουνία(ς) τέθνηκε μηνί Μαΐῳ, ὅς πρῶτος ἐστίν εἰσιών ᾿Ιουνίου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

᾿Ιουνία(ς) τέθνηκε μηνὶ Μαΐῳ, ὅς πρῶτός ἐστιν εἰσιὼν ᾿Ιουνίου.​


Σήμερα ἔχουμε 17 Μαΐου καί στό συναξάρι διαβάσαμε:

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν

Τῇ ΙΖ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας.

Στίχοι
Εἰς τὸν Ἀνδρόνικον

Ἔθνη διδάξας Ἀνδρόνικος μυρία,
Πρὸς Χριστὸν ἦλθεν, ὃς καλεῖ πρὸς φῶς ἔθνη.


Εἰς τὴν Ἰουνίαν
Ἰουνία τέθνηκε μηνὶ Μαΐῳ,
Ὃς πρῶτός ἐστιν εἰσιὼν Ἰουνίου
.

Ἑβδομάτῃ δεκάτῃ θάν᾿ Ἰουνίη Ἀνδρόνικός τε.


Τά δύο αὐτά μνημονευόμενα σήμερον πρόσωπα ἀναφέρονται ὑπό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἰς τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολήν (ις΄ 7): «ἀσπάσασθε ᾿Ανδρόνικον καί ᾿Ιουνίαν τούς συγγενεῖς μου καί συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις».
Ἀπό αὐτό τό κείμενο συνάγεται ὅτι τό «᾿Ιουνίαν» εἶναι γυναῖκα;
Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος Εὐστρατιάδης στό μνημειῶδες ἔργο του «Ἁγιολόγιον» (σελ. 41) γράφει:
Τόν Ἰουνίαν ἐξέλαβον ὡς θηλυκόν εἰς πάντας τούς ἐκδοθέντας Συναξαριστάς οἱ ἐκδόται, ἐνῷ εἰς πολλούς Κώδικας ἐν τῷ συντόμῳ αὐτῶν Συναξαρίῳ λέγεται: «οὗτος ὁ τοῦ κυρίου μαθητής καί ἀπόστολος (Ἀνδρόνικος) πᾶσαν τήν οἰκουμένην ὡς ὑπόπτερός τις διαδραμών, τήν πλάνην ἐκ βαράθρων ἀνέσπασε, τόν Χριστόν κηρύττων, συνεπόμενον ἔχων καί τόν ὑπερθαύμαστον Ἰουνίαν τῷ κόσμῳ ἤδη νεκρωθέντα καί τῷ Χριστῷ μόνῳ ζῶντα». Ὥστε Ἰουνίας δέον καί νά γράφεται καί νά λέγεται, ὡς τό δίστιχον μαρτυρεῖ:
Ἰουνίας τέθνηκε μηνὶ Μαΐῳ
ὅς πρῶτός ἐστιν εἰσιὼν Ἰουνίου.
Ἔθνη διδάξας Ἀνδρόνικος μυρία
πρὸς Χριστὸν ἦλθεν, ὃς καλεῖ πρὸς φῶς ἔθνη,
Ἑβδομάτῃ δεκάτῃ θέσαν Ἀνδρόνικον κατὰ τύμβον
.​
Ἐκεῖνο πού μπορεῖ νά μᾶς πείσει στόν Εὐστρατιάδη –ἐκτός ἀπό τίς μαρτυρίες τῶν Κωδίκων πού προσάγει– καί χωρίς νά μποροῦμε νά ἀρνηθοῦμε τήν παράδοση ἀπό τούς Συναξαριστές καί τά Μηναῖα, εἶναι ἡ ἑρμηνεία τοῦ στίχου, ὅπως μᾶς παραδίδεται μέχρι σήμερον:
Ὅς πρῶτός ἐστιν εἰσιὼν Ἰουνίου.

Τό «ὅς» εἶναι σαφῶς ἀρσενικό καί ποῦ ἀναφέρεται;
Τό «Ἰουνίου» τί σημαίνει; Εἶναι ὄντως τό ὄνομα τοῦ ἀποστόλου ἤ πρόκειται γιά κάτι ἄλλο, δηλαδή τόν μῆνα Ἰούνιον; Εἶναι δυνατόν καί γιατί; Πῶς τόν ἑρμηνεύετε (τόν στίχο);


Ἐγώ δίδω τήν ἑξῆς ἑρμηνεία:
Τό «ὅς» ἀναφέρεται στόν μῆνα Μάιο καί τό «Ἰουνίου» εἶναι τό ὄνομα τοῦ ἀποστόλου. Ὁ μῆνας Μάιος (δηλαδή) εἶναι ὁ πρῶτος μῆνας τῆς εἰσόδου (ὁ εἰσιών/εἰσοδικός μῆνας) τοῦ (ἀποστόλου) Ἰουνίου εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

Πῶς ἀλλιῶς ἑρμηνεύεται;


 
Last edited:
πάτερ, ωραίο το θέμα. Για το θέμα αν υπάρχει άγιος Ιουνίας δεν ξέρω τίποτα, έχω δει πολλές εικόνες των αγίων όπου φαίνονται ως ζεύγος (άνδρας και γυναίκα). Επ' αυτού λοιπόν δεν έχω γνώμη.
Θα πω τη γνώμη μου μόνο για το νόημα του διστίχου τώρα, ακριβώς όπως το κατάλαβα, χωρίς να το έχω ψάξει.
Το ὅς αναφέρεται στον μήνα Μάϊο και το Ιουνίου στο μήνα. Δηλαδή κάπως έτσι:

Η Ιουνία πέθανε τον μήνα Μάιο,
ο οποίος είναι ο πρώτος μήνας πριν τον Ιούνιο (=πριν μπει ο Ιούνιος).

Έτσι, διαισθητικά κι επιφυλάσσομαι για περαιτέρω, αφού πουν τη γνώμη τους και οι φίλοι.

ΥΓ Να σημειώσω μόνο ότι έχει μελετηθεί το θέμα του πόσο παίζει με τις λέξεις ο Χριστόφορος Μυτιληναίος, αξιοποιώντας διάφορες ηχητικές ομοιότητες για να κάνει συνδέσεις φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους (μερικές φορές μεστές νοήματος, άλλοτε, όπως εδώ, απλώς παιγνιώδεις).
 
Συμφωνῶ μὲ τὴν ἑρμηνεία τοῦ Γιώργου καὶ νὰ προσθέσω ὅτι πιθανῶς πρόκειται γιὰ γυναίκα καθὼς ὁ ἅγ. Ἰωάννης Ὁ Χρυσόστομος, Ἑρμηνεία εἰς τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολήν, PG, τ. 60, στ. 670, γράφει:

Ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν τοὺς συγγενεῖς μου. Δοκεῖ μὲν καὶ τοῦτο ἐγκώμιον εἶναι· τὸ δὲ ἐφεξῆς πολλῷ μεῖζον. Ποῖον δὲ τοῦτο; Καὶ συναιχμαλώτους μου. Τοῦτο γὰρ ὁ μέγιστος στέφανος, ἡ μεγάλη ἀνακήρυξις. Καὶ ποῦ γέγονεν αἰχμάλωτος Παῦλος, ἵνα εἴπῃ, Τοὺς συναιχμαλώτους μου; Αἰχμάλωτος μὲν οὐκ ἐγένετο, αἰχμαλώτων δὲ πολλῷ χαλεπώτερα ἔπασχεν, οὐ πατρίδος ἀλλοτριούμενος μόνον καὶ οἰκίας, ἀλλὰ καὶ λιμῷ παλαίων καὶ θανάτῳ διηνεκεῖ καὶ μυρίοις ἑτέροις. Τοῦ μὲν γὰρ αἰχμαλώτου τοῦτο μόνον ἐστὶ τὸ δεινὸν, ὅτι τῶν οἰκείων ἀλλοτριούμενος, δοῦλος γίνεται πολλάκις ἀντ᾽ ἐλευθέρου· ἐνταῦθα δὲ νιφάδας ἔστιν εἰπεῖν πειρασμῶν, οὓς ὑπέμενεν ὁ μακάριος οὗτος, ἀγόμενος καὶ περιαγόμενος, μαστιγούμενος καὶ δεσμούμενος, λιθαζόμενος, καταποντιζόμενος, μυρίους ἔχων ἐπιβούλους. Καὶ οἱ μὲν αἰχμάλωτοι οὐδένα λοιπὸν ἔχουσι πολέμιον μετὰ τὴν ἀπαγωγὴν, ἀλλὰ καὶ πολλῆς ἀπολαύουσι προνοίας παρὰ τῶν εἰληφότων αὐτούς· οὗτος δὲ ἐν μέσοις περιεστρέφετο τοῖς πολεμίοις διηνεκῶς, καὶ πανταχοῦ δόρατα ἔβλεπε, καὶ ξίφη ἠκονημένα, καὶ παρατάξεις καὶ μάχας. Ἐπεὶ οὖν καὶ τούτους εἰκὸς ἦν πολλῶν αὐτῷ κεκοινωνηκέναι κινδύνων, συναιχμαλώτους αὐτοὺς καλεῖ, ὥσπερ καὶ ἀλλαχοῦ φησιν· Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου. Εἶτα καὶ ἕτερος ἔπαινος· Οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις. Καίτοι καὶ τὸ ἀποστόλους εἶναι μέγα, τὸ δὲ καὶ ἐν τούτοις ἐπισήμους εἶναι, ἐννόησον ἡλίκον ἐγκώμιον· ἐπίσημοι δὲ ἦσαν ἀπὸ τῶν ἔργων, ἀπὸ τῶν κατορθωμάτων. Βαβαὶ, πόση τῆς γυναικὸς ταύτης ἡ φιλοσοφία, ὡς καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ἀξιωθῆναι προσηγορίας.
Αὔριο θὰ ἐπανέλθω μὲ περισσότερες παραπομπὲς γιὰ τὸ θηλυκό γένος τῆς ἁγ. Ἰουνίας, καθὼς μοῦ λείπουν κάποιοι ἀπαραίτητοι τόμοι τῆς PG.

Υ.Γ. Ποῦ τὰ ξετρυπώνετε τέτοια θέματα, π. Μάξιμε, θὰ ᾿θελα νὰ 'ξερα.
 
Υ.Γ. Ποῦ τὰ ξετρυπώνετε τέτοια θέματα, π. Μάξιμε, θὰ ᾿θελα νὰ 'ξερα.

Ἀπό 10 ἐτίας (ἴσως καί περισσότερο) ἔγραψα μιά ἐργασία γιά τούς Ο΄ Ἀποστόλους, ἐπειδή μέ ἀπασχολοῦσε τό ποιοί ἦταν σχετικά μέ τή μνήμη τους καί τήν ὑμνογραφία «καθ᾿ ὅσον, ἄν καί ἡ ῾Αγία μας ᾿Εκκλησία ἐπιτελοῦσα τήν Σύναξη αὐτῶν κατά τήν 4ην τοῦ μηνός ᾿Ιανουαρίου, δέν παραθέτει κατάλογον στό Συναξάριον τῆς ἡμέρας». Ἡ ἐργασία αὐτή δημοσιεύθηκε σέ ἐκκλησιαστικό περιοδικό καί σήμερα ὑπάρχει στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ναοῦ (χωρίς νά φέρει στοιχεῖα ἀρτιότητας).

Ἐγώ δέν συμφωνῶ οὔτε διαφωνῶ μέ κανέναν, παραθέτω ἀπλῶς στοιχεῖα καί προβληματίζομαι. Χωρίς αὐτό νά σημαίνει τίποτε. Ὄντως –ὅπως ἔγραψα καί γράφει κι ὁ Εὐστρατιάδης– εἰς πάντας τούς ἐκδοθέντας Συναξαριστάς καί στήν εἰκονογραφία, φέρεται ὡς γυνή ἀπόστολος. Καί αὐτό σεβόμεθα.

Καταθέτω καί κάποια συμπληρωματικά:
1) Ὁ μακαριστός Τρεμπέλας στό Ὑπόμνημα τῆς Πρός Ρωαμαίους (σελ. 221) γράφει ὅτι «δύναται νά εἶναι καί ἀνήρ». Κατά τόν Ὠριγένην ἀνήρ· κατά τόν Χρυσόστομον γυναῖκα (πρβλ. domesticus).
2) Τό ΤΕ ἀναφέρει μόνον τόν Ἀνδρόνικον (D I, σελ. 455).
3) Καί εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ὑμνολογία τοῦ ἰσχύοντος Μηναίου ἔχει κανόνα τοῦ Ἰωσήφ ἀναφερόμενον μόνον στόν Ἀνδρόνικον (Αἶνον προσοίσω τῷ σοφῷ Ἀνδρονίκῳ. Ποίημα Ἰωσήφ.). Δύο τροπάρια μόνον τῆς ε΄ ᾠδῆς κάνουν ἀναφορά σέ δύο πρόσωπα, ἀλλά δέν συνάγεται τό γένος.
Τοὺς φωταυγεῖς ἀστέρας, καὶ ἱεροὺς Ἀποστόλους τιμήσωμεν, Ἰουνίαν ἐνθέως, καὶ τὸν θεοφόρον Ἀνδρόνικον.
Ὡς ἐπισήμους ὄντως, ἐν Ἀποστόλοις ὑμᾶς ὁ μακάριος, Παῦλος ἀνακηρύττει, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ μακάριοι.
Τό ἴδιο καί στό β΄ τροπάριο (στιχηρό) τοῦ ἑσπερινοῦ.
Παῦλος ὁ θεῖος Ἀπόστολος, θείοις ἐπαίνοις ἡμᾶς, ἐκθειάζων λαμπρότατα, τοῖς πιστοῖς παρίστησι, τὴν ὑμῶν γενναιότητα, πρὸ τούτου λέγων, ἀποδειχθῆναι ἡμᾶς, Θεοῦ τοῦ Λόγου, μαθητὰς πάνσοφοι, καὶ συγγενεῖς αὐτοῦ, Ἰουνία πάνσοφε, ὡς ἀληθῶς, μάκαρ τε Ἀνδρόνικε, Θεοῦ θεράποντες.
Τό μόνο ἐδῶ πού ἐνισχύει τήν ἄποψη (ἐκ τῆς ὑμνολογίας) ὅτι πρόκειται γιά γυναῖκα εἶναι ὅτι τά ἐπίθετα «θεοφόρον» καί «μάκαρ» τίθενται μόνον στό ὄνομα Ἀνδρόνικος. Στό ἕτερο βέβαια τροπάριο τοῦ κανόνος τά ἐπίθετα εἶναι σέ πληθυντικό.

4) Συνεχίζοντας τόν προβληματισμό μου γιά τό στίχο τοῦ Συναξαρίου (περιμένοντας περισσότερα), λέω ὅτι καί τό ἐπιχείρημα τοῦ «παιγνίου» τῶν λέξεων νά ἰσχύει, τί σχέση ἔχει τό ὁμόηχον τοῦ μηνός Ἰουνίου μέ τήν Ἰουνίαν, καθώς καί τά τέσσερα ἀρσενικά στή σειρά: ὅς, πρῶτός, εἰσιὼν, Ἰουνίου;

Αὐτά· καί ὅλα καλά!


 
Last edited:
Epiphanius Scr. Eccl., Index discipulorum [Sp.]
Page 125, line 19


ξδʹ. Ἰουνίας, οὗ καὶ αὐτοῦ ὁ Παῦλος μέμνηται, ἐπί-
σκοπος Ἀπαμείας τῆς Συρίας ἐγένετο.
______________
Αρχαία όνομα γυναικείο
Plutarchus Biogr., Phil., Brutus
Chapter 7, section 1, line 4

Ἐπεὶ δὲ πλειόνων στρατηγιῶν οὐσῶν τὴν μέγιστον ἔχουσαν ἀξίωμα,
καλουμένην δὲ πολιτικήν, ἐπίδοξος ἦν ἢ Βροῦτος ἕξειν ἢ Κάσσιος, οἱ μὲν
αὐτοὺς λέγουσιν, ἐξ αἰτιῶν προτέρων ἡσυχῇ διαφερομένους, ἔτι μᾶλλον
ὑπὲρ τούτου διαστασιάσαι, καίπερ οἰκείους ὄντας (Ἰουνίᾳ γὰρ ἀδελφῇ
Βρούτου συνῴκει Κάσσιος)· οἱ δὲ Καίσαρος ἔργον γενέσθαι τὴν φιλο-
νικίαν ταύτην, ἑκατέρῳ κρύφα δι' ἐλπίδων ἐνδιδόντος ἑαυτόν, ἄχρι οὗ
προαχθέντες οὕτω καὶ παροξυνθέντες εἰς ἀγῶνα κατέστησαν.

______________
 
Epiphanius Scr. Eccl., Index discipulorum [Sp.]
Page 125, line 19


ξδʹ. Ἰουνίας, οὗ καὶ αὐτοῦ ὁ Παῦλος μέμνηται, ἐπί-
σκοπος Ἀπαμείας τῆς Συρίας ἐγένετο
.

Θεοδωράκη τό εἶδες καλά αὐτό;
Μήπως πρέπει νά ἀποσύρεις τό thanks;​
 


Βλ. καὶ ἐδῶ.
Τί σημαίνει αὐτό;
Στήν ἐργασία μου εἶδες τήν βιβλιογραφία; Δέν τό μνημονεύω;

Ἄν δέν ἔγινε ἀντιληπτό· ἐγώ δέν ὑποστηρίζω ὅτι σώνει καί καλά εἶναι ἄνδρας. Παραθέτω στοιχεῖα καί μόνον.

Τό θέμα δέ εἶναι ἡ φιλολογική ἑρμηνεία τοῦ ἡμιστιχίου. Αὐτό μ᾿ ἐνδιαφέρει. «Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω».

ΥΓ. Συγγνώμη πού δέν ἀνέφερα καί τόν Δ. Σκρέκα ἐκεῖ πού προανήγγειλα τό θέμα. Δέν εἶχε ἐμπλακεῖ συμπτωματικά.


 

Συνεχίζοντας τόν προβληματισμό μου γιά τό στίχο τοῦ Συναξαρίου (περιμένοντας περισσότερα), λέω ὅτι καί τό ἐπιχείρημα τοῦ «παιγνίου» τῶν λέξεων νά ἰσχύει, τί σχέση ἔχει τό ὁμόηχον τοῦ μηνός Ἰουνίου μέ τήν Ἰουνίαν, καθώς καί τά τέσσερα ἀρσενικά στή σειρά: ὅς, πρῶτός, εἰσιὼν, Ἰουνίου;
Σίγουρα αξίζει να ερευνηθεί το όλο θέμα, απλώς να προσθέσω ότι τα 4 αρσενικά δεν αντιφάσκουν με το θηλυκό βάσει της ερμηνείας που επιχείρησα πριν:
Η Ιουνία πέθανε τον μήνα Μάιο,
ο οποίος είναι ο πρώτος μήνας πριν τον Ιούνιο (=πριν μπει ο Ιούνιος).

το πρῶτος εἰσιών με μια κάπως ανειμένη χρήση όχι ασυνήθη σε πυκνά έμμετρα κείμενα μπορεί να ισοδυναμεί με κάτι σαν "προηγειται κατά ένα" του Ιουνίου, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα να ισοδυναμεί με μια γενικη απολυτο "εἰσιόντος Ἰουνίου" που έγινε ονομαστική για τις αναγκες του μετρου. Πάντως νιωθω γενικά ότι το Ιουνίου αναφέρεται στον μήνα. Καθαρή διαίσθηση είναι αυτό, ατεκμηρίωτη. Ας μας πει κι ο Δημήτρης ίσως.
 
Υ.Γ. Ποῦ τὰ ξετρυπώνετε τέτοια θέματα, π. Μάξιμε, θὰ ᾿θελα νὰ 'ξερα.
Ἡ προηγούμενη ἀπάντησή μου σ᾿ αὐτό σου τό ἐρώτημα, ἀγαπητέ μου Δομέστικε, δέν ἦταν ἡ ἀκριβής. Διότι πρό τῆς συντάξεως τῆς προαναφερθείσης ἐργασίας μου τό θέμα ξεκίνησε ἀπό τήν ἐνασχόλησή μου μέ τά τυπικά. Ὁ μακαριστός Γ. Μπεκατῶρος, τυπικολόγος καί βαθύς γνώστης πολλῶν ἄλλων, στό κατ᾿ ἔτος ἐκδιδόμενο ὑπ᾿ αὐτοῦ βοήθημα τυπικοῦ «ΤΑΞΙΣ», μέχρι καί τῆς τελευταίας χρονιᾶς ἐκδόσεως (τό 1993) στίς 17 Μαΐου ἔγραφε:
17 . — Ἀποστόλων Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας (ἤ Ἰουνία).​

Σήμερα αὐτό ἐπαναλαμβάνεται σέ ἄλλη ἐτήσια ἔκδοση τοῦ Νεκτάριου Παναγόπουλου μέ τόν τίτλο «ΜΙΚΡΟΝ ΤΥΠΙΚΟΝ», πού κάποιοι τό ὀνομάζουν «τοῦ Μπεκατώρου».

Συνεπῶς τό θέμα ξεκίνησε ἀπό τά «τυπικά» καί συνεχίζεται (καλῶς ἤ κακῶς) νά εὑρίσκεται στά βήματα ὁρισμένων ἱερέων καί ἀναγνωστῶν/ψαλτῶν, ἐνώπιόν των.


 


«Εἰσὶν δὲ καὶ αἱ παρακολουθήσασαι τοῖς ἀποστόλοις ἅγιαι γυναῖκες μετὰ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἀνάληψιν τοῦ κυρίου, περὶ ὧν ἐπιστέλλων Παῦλος ἐμνημόνευσεν, Φοίβη, Τρυφῶσα, Εὐνίκη μήτηρ τοῦ ἀποστόλου Τιμοθέου, Πρίσκα, Περσίς, Πρίσκα, Μαρία, Ἰουλία, Κλαυδία, Ἰουνία, Πρίσκιλλα, Ἀπφία, Τρύφαινα, Λωίς, μάμμη Τιμοθέου τοῦ ἀποστόλου» (Πασχάλιον χρονικὸν μέσα ζ' αἰ. ἔκδ. L. Dindorf, Chronicon paschale, vol. 1 [Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Bonn: Weber, 1832] σ. 421).
 

Πῆγα στό Ναό καί συμβουλεύτηκα τήν Θ.Η.Ε. (τόμος 6, στ. 962) ὅπου διαβάζουμε:

Ἐγεννήθη ἤδη ἀπό τούς πρώτους αἰῶνας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τό πρόβλημα, ἐάν ὑπό τόν τύπον «Ἰουνίαν» πρέπει νά ἐννοήσωμεν ἀνδρικόν ὄνομα (ὁ Ἰουνίας, ἤ κατ᾿ ἄλλην γραφήν Ἰουνιᾶς, ὅπερ ἀποτελεῖ συντετμημένην μορφήν τοῦ συνηθεστέρου ὀνόματος Ἰουνιανός) ἤ γυναικεῖον ὄνομα (ἡ Ἰουνία). Ἀμφότεραι αἱ ἀπόψεις εὗρον ὑποστηρικτάς τόσον μεταξύ τῶν ἀρχαιοτέρων ὅσον καί μεταξύ τῶν νεωτέρων ἐξηγητῶν. Εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν πάντως παράδοσιν ἐπεκράτησεν ἡ ἀντίληψις ὅτι ἡ Ἰουνία ἦτο σύζυγος τοῦ Ἀνδρονίκου. Ἐξ ἄλλου, ὡρισμένα ἀρχαῖα χειρόγραφα καί μεταφράσεις ἐν Ρωμ. ιστ΄ 7 ἔχουν τήν γραφήν «Ἰουλίαν».​
Ι.Δ.Κ.​

Ἔτσι ἔχουν τά πράγματα χωρίς «ἐμμονές».

Πάντως ἐγώ πιστεύω ὅτι ὁ συντάκτης τοῦ διστίχου συγκαταλέγεται στούς ἔχοντας τήν ἄποψιν ὅτι πρόκειται περί ἀνδρός, ἄν καί τροποποιήθηκε τό δίστιχον στήν ἀρχή.


 
Last edited:
Κατὰ τὴν ἄποψή μου, ὅλος ὁ δεύτερος στίχος ἀναφέρεται καὶ προσδιορίζει τὸν μήνα Μάιο κι αὐτὸ γιατί ἔτσι τονίζεται ὁ χρόνος τοῦ μαρτυρίου, στοιχεῖο καίριο γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἡ ἔμφαση στὸ ὄνομα τῆς μάρτυρος ἰκανοποιεῖται ἀπὸ τὴ θέση του στὴν ἀρχὴ τοῦ διστίχου καὶ ἀπὸ τὴν παρήχηση στὸ τέλος μὲ τὸν ὁμώνυμο μήνα. Στὰ ὑπόλοιπα συμφωνῶ μὲ τὸν Γιῶργο.

Γιὰ τὴν ἁγία Ἰουνία ἐπισυνάπτω ἄλλο ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, Πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολῆς ἐξήγησις, PG, 124, στ. 552 D: Ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν, τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου· οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἵ καὶ πρὸ ἐμοῦ γεγόνασιν ἐν Χριστῷ. Οὐ τὸ συγγενεῖς εἶναι Παύλου, τοσοῦτον ἐγκώμιον, ὅσον τὸ συναιχμαλώτους. Καὶ γὰρ χαλεπώτερα ἔπασχον αἱχμαλώτων, ἑλαυνόμενοι, πορθούμενοι. Καὶ τὸ ἀποστόλους δὲ εἶναι, μέγα· καὶ ταῦτα γυναῖκα οὗσαν τὴν Ἰουνίαν· τὸ δὲ ἐπισήμους πολλῷ μᾶλλον.

Υ.Γ. Μὲ προλάβατε μὲ τὴ ΘΗΕ π. Μάξιμε. Νομίζω Ι.Δ.Κ. εἶναι ὁ γνωστὸς Ἰ. Κονιδάρης, καὶ διορθῶστε με ἄν κάνω λάθος.
 
Ευχαριστούμε π. Μάξιμε για τη ΘΗΕ και domesticus για το απόσπασμα του Θεοφυλάκτου, καθώς και τον κ. Θεοδωράκη. Να προσθέσω δύο ακόμα στοιχεία, πάντα στο χώρο των γόνιμων υποθέσεων.
α) Στην περίπτωση που μιλούμε για άντρα πρέπει να τροποιήθηκε και ο καταληκτικός στίχος σε δακτυλικό εξάμετρο που αναφέρεται σε Ιουνία:
Ἑβδομάτῃ δεκάτῃ θάν᾿ Ἰουνίη Ἀνδρόνικός τε.
β) σε αρκετά από τα επιγράμματα του Χριστοφόρου Μητιληναίου γίνεται αναφορά στον μήνα. Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν αξιοποιεί τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο, όταν το όνομα του αγίου ταυτιζεται με ονομα μηνός. Έχω μόνο ένα παράδειγμα εύκαιρο, τον άγιο Ιανουάριο (αν ξερετε κι εσείς κανένα), που γιορτάζει στις 21 Απριλίου. Εκεί λοιπόν, όντως γίνεται λογοπαίγνιο:
Τόν Ἰανουάριον ἄνδρα γεννάδαν
Ἀπρίλιος μήν εἶδεν ἐκτετμημένον.
(Να σημειώσω βέβαια ότι τα περί του επιγράμματος δεν αναφέρονται ως αποδεικτικά στοιχεία για το φύλο του αγίου, για το οποίο πιστότερες ή μόνες αξιόπιστες είναι οι μαρτυρίες των κειμένων).
 
Last edited:
Δύο ἀκόμη ἀποσπάσματα πηγῶν γιὰ τὴν ἁγία Ἰουνία ἀυτὴν τὴν φορὰ ἀπὸ Λατίνους σχολιαστὲς τῆς Πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολῆς.

Ὁ πρῶτος εἶναι ὁ φράγκος μοναχὸς Atto (885-960), ἐπίσκοπος τοῦ Vercelli, στὴν σημερινὴ Β. Ἰταλία.
Expositio Epistolarum Beati Pauli, Epistola ad Romanos, Patrologia Latina 134, στ. 282Α: Salutate Andronicum et Juliam. Virum et uxorem (ἡ σύζυγος) intelligere debemus.

Ὁ δεύτερος εἶναι ὁ γνωστὸς φράγκος σχολαστικὸς θεολόγος Petrus Abaelardus (1079-1142).
Commentariorum Super Sancti Pauli Epistolam Ad Romanos, Patrologia Latina 178, στ. 973C: Laboravit innobis. Salutate Andronicum et Juliam. Ambrosius: «Ad exhortationem illorum.» Haymo: «Laboravit, officium, scilicet praedicationis feminis sui sexus impendendo per domos. Nam in Ecclesia non docebant mulieres.» Cognatos. Ambrosius: «Etiam juxta carnem et sanctum Spiritum.» Concaptivos meos qui sunt nobiles. Haymo: «Isti sunt exsules effecti propriae sedis ob gratiam Dei, sicut et Paulus.» In apostolis qui et ante me fuerunt, id est inter praedicatores. Videtur hoc loco etiam feminam apostolicam dicere, nisi forte istum qui ad Andronicum tantum et supradictos viros violenter referamus.
 
π. Μάξιμος;36720 said:
ἐννοήσωμεν ἀνδρικόν ὄνομα (ὁ Ἰουνίας, ἤ κατ᾿ ἄλλην γραφήν Ἰουνιᾶς,


1. Το TLG (Stuttgart: Württemberg Bible Society, 1968.) τον αναφέρει σαν

ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνιᾶν τοὺς
συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου,

2. The Coptic Synaxarium reading for the twenty-third of Bashans identifies Junia the Apostle as being a man of the tribe of Judah.
http://en.wikipedia.org/wiki/Junia

3. Ο Επιφάνιος τον αναφέρει ως επίσκοπο στη Συρία.

4. Υπάρχει κάποια σχέση με Εβραικό όνομα;
http://jbl.metapress.com/content/1q77gj0251166117/

Αν οι παπυρολόγοι έχουν μεταφράσει σωστά σε Ιουν-ιάν τότε ίσως είναι λογικό να κατήγετο από την Ευρεία περιοχή της Συρίας που έγινε επίσκοπος όπου και σήμερα αρμενικά επίθετα καταλήγουν σε -ιάν.
 
Ὑπενθύμιση τοῦ παρόντος θέματος γιὰ τὴν αὐριανὴ ἑορτὴ τῶν ἁγίων μὲ προσθήκη ἀποσπάσματος ἀπὸ τὸν H.Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, Bruxellis 1902, σ. 690 ποὺ ἀναφέρεται σὲ ἁγία Ἰουνία.
 

Attachments

  • 01.jpg
    209.7 KB · Views: 11
Last edited:


Ἡ Ἰουνία ἀναφέρεται καὶ στὸ συναξάριο τῆς εὑρέσεως τῶν λειψάνων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου στὶς 22 Φεβρουαρίου.
 
Back
Top