17. Φεβρουαρίου Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος τοῦ Τήρωνος (+307)

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#1
Ἔχω δεῖ ἡμερολόγιο καὶ παλαιὸ προσευχητάριο ποὺ ἔχει κατάλυση οἴνου καὶ ἐλαίου στὶς 17/2 (τό 2017 τυγχάνει Παρασκευή) τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.

Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος τοῦ Τήρωνος ὅμως εἶναι ἑορταζόμενος εἰς ς' (ἤτοι ἡμιεορταζόμενος) μὲ ἀκολουθία ποὺ ἔχει Σταυροθεοτοκία, Ἀπόστιχα Αἴνων (τῆς Ὀκτωήχου), Δοξαστικὸν Ἀποστίχων Αἴνων, καὶ φυσικὰ μικρὰ Δοξολογία.

Συνεπῶς δὲν γίνεται κατάλυσης οἴνου καὶ ἐλαίου ἐν Τετάρτῃ καὶ Παρασκευῇ.

(Ο μακαριστός π. Κων/νος Παπαγιάννης στό ΣΤ, σ. 360, ἐσφαλμένως καινοτομεῖ ὅταν λέει «δυνατὸν νὰ ψαλῇ δοξολογία μεγάλη»).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3
Ἡ Μεγάλη Δοξολογία συνεπάγεται κατάλυση

(χφφ. Τ. Σταυροῦ 52 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 149r, Paris. gr. 385 ΤΑΣ-ὡρολόγιο-εὐχολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 262v, Πηδάλιον σ. 95, ΤΑΣ κεφ. νζ’, τυπικὸν Ῥήγα σ. 907),

ἐκτὸς τῆς 13/8 καὶ τοῦ Μ. Σαββάτου.
 
Top