16. Ἀκολουθία Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου

#1
Στο διαδίκτυο βρήκα στα κείμενα του π. Leo S να υπάρχει μόνο δόξα στους αίνους. Στην Μουσική Κυψέλη του Στεφάνου Λαμπαδαρίου βρίσκω ως δόξα το "Ζυγόν λιπών αδικίας" και ως και νυν το "Κροτήσωμεν άμσασιν". Ποιο είναι το σωστό. Τα μηναία της Α.Δ. τι λένε;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ;51076 said:
Στο διαδίκτυο βρήκα στα κείμενα του π. Leo S να υπάρχει μόνο δόξα στους αίνους. Στην Μουσική Κυψέλη του Στεφάνου Λαμπαδαρίου βρίσκω ως δόξα το "Ζυγόν λιπών αδικίας" και ως και νυν το "Κροτήσωμεν άμσασιν". Ποιο είναι το σωστό. Τα μηναία της Α.Δ. τι λένε;

Τό Μηναῖον Νοεμβρίου τῆς Ἀ.Δ. περιέχει ὅτι καί ὁ π. Leo, ὑμνολογικόν ὑλικόν πού προέρχεται ἀπό τό Μηναῖον Νοεμβρίου 1845 τοῦ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ τοῦ Ἰμβρίου (πρβλ. ἐδῶ), ὅπου ἡ ἀκολουθία χαρακτηρίζεται ἡμιεορτάσιμος «ὡς στερουμένη καθισμάτων τῶν στιχολογιῶν τοῦ ὄρθρου, ... ψάλλεται κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ Μηναίου, ἤ τοι ἄνευ εἰσόδου εἰς τὸν ἑσπερινὸν καὶ ἄνευ καταβασιῶν εἰς τὸν ὄρθρον, ἀλλὰ μετὰ τῶν στιχηρῶν τοῦ ἀποστόλου εἰς τοὺς αἴνους καὶ δοξολογίας μεγάλης» (πρβλ. ἐδῶ).

Ἱερά Μητρόπολις Ἄρτης, δημοσιεύει τό Μηναῖον Νοεμβρίου Βενετίας τοῦ 1806 (>ΑΡΧΕΙΟ>Μηνιαίον του Νοεμβρίου), ὅπου ἡ ἀκολουθία δέν προβλέπεται ἑορτάσιμος, ἤτοι ἔχει σταυροθεοτοκία, αἴνους μέ Δόξα. Ἦχος β΄. Βύζαντος. «Ζυγὸν λιπὼν ἀδικίας...», ἀπόστιχα αἴνων (τῆς Ὀκτωήχου) μέ Δόξα. Ἦχος πλ. δ'. «Κροτήσωμεν ἐν ᾄσμασι σήμερον πιστοί...», αὐτό πού σήμερα τίθεται ὡς δοξαστικόν τῶν αἴνων μετά προβλέψεως μεγ. δοξολογίας. Ἡ ἔκδοση πού μνημονεύετε προφανῶς ἔχει ὑπόψιν της τό Μηναῖον τοῦ 1806.

Γιά τίς μνῆμες τῶν εὐαγγελιστῶν καί μάλιστα σέ ἡμέρα Κυριακή σχετικά μέ τήν ὑμνολογία καί τό τυπικό ὑπάρχει θέμα ἐδῶ.

 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Δόξα τῷ Θεῷ, ἡ ἐξαγγελία/ἀνακοίνωση τῆς ἐκδόσεως πλήρους ἑορτασίμου ἀκολουθίας τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου ὑπό τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Θεσσαλονίκης, τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ πολυσεβάστου μας γέροντος αἰδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, παιδιόθεν ὡς ἀναγνώστου, μετέπειτα ὡς ἱεροψάλτου καί ὕστερον ὡς ἐφημέριου ὑπηρετήσαντος καί διακονήσαντος ἐν τῷ ὡς ἄνω Ναῷ, παρουσιάσθηκε ἀναρτηθεῖσα ἐδῶ [pdf], ὑπό τοῦ ἐλλογιμωτάτου καί μουσικολογιωτάτου καθηγητοῦ καί ἱεροψάλτου τοῦ αὐτοῦ Ναοῦ κ. Ἐμμανουήλ Γιαννοπούλου, τῇ ἀδείᾳ καί ἐγκρίσει προφανῶς τοῦ παππούλη, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπιτρέψει ἁπλόχερα τά ἔργα του νά ἀναρτηθοῦν στό Ψαλτολόγιον.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου δημοσιεύεται ὡς συνέχεια τῆς ἀκολουθίας τῶν δώδεκα ἀποστόλων, γι᾿ αὐτό καλόν θά ἦτο ἄν κάποιος ἐπροθυμοποιεῖτο νά τήν ξεχωρίσει μαζί μέ τό μουσικό παράρτημα πού ἀφορᾷ στήν ἀκολουθία τοῦ εὐαγγελιστοῦ.

Τήν συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου τήν ἔλαβε ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀπό τά συγγράμματα τοῦ ἁγίου Συμεών Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος εἶχε συνθέσει συμπληρωματικά τροπάρια καί γιά τόν εὐαγγελιστή Λουκᾶ, ὅπως ἀναφέρω στό θέμα τοῦ τυπικοῦ πού παραπέμπω στό προηγούμενο μήνυμα.

Ὁ π. Κωνσταντῖνος ἐχρησιμοποίησε καί τό ἰδιόμελον δοξαστικόν «Ζυγὸν λιπὼν ἀδικίας...» (στή λιτή), πού κι ἐκεῖνος βρῆκε στήν Μουσική Κυψέλη, ἐνῶ ἐμεῖς τό βρήκαμε καί σέ παλαιό Μηναῖο πρό τῶν τοῦ Βαρθολομαίου (ὅ.π.).

 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Ἡ ἔκδοσις πλήρους ἑορτασίμου ἀκολουθίας τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου ὑπό τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Θεσσαλονίκης, τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ πολυσεβάστου μας γέροντος αἰδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, [...], παρουσιάσθηκε ἀναρτηθεῖσα ἐδῶ [pdf], [...].
Τήν συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου τήν ἔλαβε ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀπό τά συγγράμματα τοῦ ἁγίου Συμεών Θεσσαλονίκης, [...]. Ὁ π. Κωνσταντῖνος ἐχρησιμοποίησε καί τό ἰδιόμελον δοξαστικόν «Ζυγὸν λιπὼν ἀδικίας...» (στή λιτή), πού κι ἐκεῖνος βρῆκε στήν Μουσική Κυψέλη, ἐνῶ ἐμεῖς τό βρήκαμε καί σέ παλαιό Μηναῖο πρό τῶν τοῦ Βαρθολομαίου (ὅ.π.).
Ἀναρτῶ χωριστά τήν ἀκολουθία τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου ἀπό τήν προηγουμένως μνημονευθεῖσα ἔκδοση. Ἐπισυνάπτω καί τά προλογικά. Τά μουσικά ἐδῶ.

 

Attachments

Last edited:
Top