14. Δοξαστικὸ

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Τὸ δοξαστικὸ εἶναι ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου Κύρου τοῦ ἀναργύρου 31 Ἰανουαρίου

(χφ. Τιμίου Σταυροῦ 40 τυπικὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως μεταξὺ τῶν ἐτῶν 950-959 (J. Mateos Le Typicon de la Grande Eglise τ. 1 σσ. 216, 218)).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Τὸ δοξαστικὸ εἶναι ἀπολυτίκιο ...
Τά «εἰς τὸν ν΄» τροπάρια (πεντηκοστάρια τοῦ ᾀσματικοῦ ὄρθρου) δέν εἶναι πάντοτε ἀπολυτίκια, ὅπως τά γνωρίζουμε...
Ἄλλωστε αὐτό (τό δοξαστικό τῆς 14ης Φεβρ.) δίδεται ὡς «τροπάριον ... . Ἄλλο» (=ἕτερον ἐναλλακτικόν) τοῦ, ἦχος α΄ (sic)· Τὰ θαύματα τῶν ἁγίων σου μαρτύρων, καί μέ διαφορές στό κείμενο...

Πάντως σημαντικό πού τό βρῆκες καί τό ταυτοποίησες...
 
Top