13. Μουσικὰ Ἁγίας Νεομάρτυρος Ἀκυλίνης

πεταστής

Παλαιό Μέλος - Χαράλαμπος
#2
Ἀπολυτίκιον τῆς Μάρτυρος.
Ἧχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

Παρθένος ἀκήρατος, καὶ Ἀθληφόρος σεμνή, ἐδείχθης τοῖς πέρασι, τῇ ἀγαπήσει Χριστοῦ, Ἀκυλίνα θεόνυμφε· σὺ γὰρ καθάπερ ῥόδον, νοητὸν τεθηλυῖα, ἔπνευσαι ἐν ἀθλήσει τῆς ἁγνείας τὴν χάριν, πρεσβεύουσα τῷ Κυρίῳ, σώζεσθαι ἅπαντας.
 
Top