12-07-2020 Εσπερινός & Ορθρος Ε΄ Κυρ. Ματθαίου, Ηχος Δ΄, Εωθ. Ε΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτω σε pdf & σε mel τα μουσικά κείμενα
της 12-07-2020 Εσπερινός & Ορθρος Ε΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Δ΄ Εωθ. ε'
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Ιουλίου 2020 έχουν αναρτηθεί και Εδώ &
Καθημερινών
 

Attachments

Last edited:
Top