10-11-2019 Εσπερινός, Όρθρος & Θ. Λειτουργία ΚΑ΄ Κυριακής, Ηχος Δ΄, Εωθ. Ι΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα
της 10-11-2019 Εσπερινός και Όρθρος ΚΑ Κυριακής Ηχος Δ Εωθ Ι.
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

Top