10. ε' ἑσπέριο στιχηρὸ τοῦ μεγάλου ἑσπερινοῦ

ioan

Μέλος
Από την σελίδα http://analogion.gr/glt/texts/Feb/10.uni.htm διαβάζουμε το στιχηρό προσόμοιο" Ἔδωκας τοῖς δούλοις σου, τὸν σὸν θεράποντα Κύριε, Χαραλάμπη τὸν ἔνδοξον, ἴασιν ἀλάθητον, νόσων πολυτρόπων, καὶ καθαιρέτην τῆς πλάνης μέγιστον· διὸ σου τὴν φιλάνθρωπον, οἰκονομίαν δοξάζομεν, πολυεύσπλαγχνε Κύριε, καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. "
Ομως στο συγκεκριμένο τροπάριο η γραμμή είναι ελλιπής ,διότι και πρακτικά να το ψάλλει κάποιος δεν βγαίνει με τίποτα και αυτό γιατί λείπει μετά την φράση "νόσων πολυτρόπων" η φράση "και παραμυθίαν,των συμφορών και λυπηρών"..
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Στὸ παλαιὸ μηναῖο Φεβρουαρίου τῶν ἐκδόσεων Φῶς, στὸ ε' ἑσπέριο στιχηρὸ τοῦ μεγάλου ἑσπερινοῦ τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους (10 Φεβρουαρίου) λείπει ἡ φράση μὲ ἔντονα γράμματα:

«Ἔδωκας τοῖς δούλοις σου, τὸν σὸν θεράποντα Κύριε, Χαραλάμπη τὸν ἔνδοξον, ἴασιν ἀλάθητον, νόσων πολυτρόπων, καὶ παραμυθίαν τῶν συμφορῶν καὶ λυπηρῶν, καὶ καθαιρέτην τῆς πλάνης μέγιστον· διὸ σου τὴν φιλάνθρωπον, οἰκονομίαν δοξάζομεν, πολυεύσπλαγχνε Κύριε, καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν» (μηναῖο ἐκδ. 1843).
 
Last edited:


Στὸ παλαιὸ μηναῖο Φεβρουαρίου τῶν ἐκδόσεων Φῶς, στὸ ε' ἑσπέριο στιχηρὸ τοῦ μεγάλου ἑσπερινοῦ τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους (10 Φεβρουαρίου) λείπει ἡ φράση μὲ ἔντονα γράμματα:

«Ἔδωκας τοῖς δούλοις σου, τὸν σὸν θεράποντα Κύριε, Χαραλάμπη τὸν ἔνδοξον, ἴασιν ἀλάθητον, νόσων πολυτρόπων, καὶ παραμυθίαν τῶν συμφορῶν καὶ λυπηρῶν, καὶ καθαιρέτην τῆς πλάνης μέγιστον· διὸ σου τὴν φιλάνθρωπον, οἰκονομίαν δοξάζομεν, πολυεύσπλαγχνε Κύριε, καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν» (μηναῖο ἐκδ. 1843).

και στις εκδόσεις Σαλίβερου !!
 
Top