10. Ακολουθία Οσίας Αμαλίας

ΑΠΟΛΥΤΊΚΙΟ

Αμαλίαν οσίαν δεύτε τιμήσωμεν ότι δόξα ανθρώπων

καταφρονήσαντα και τον νυμφίο της Χριστό ακολουθήσασα

μοναζουσών καλλονή ανεδείχθης ηρωΐς ασκήσεως και

αγώνων, διό μη παύσεις πρευβεύων ελεηθήναι τας
ψυχάς ημών.
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
ΑΠΟΛΥΤΊΚΙΟ

Αμαλίαν οσίαν δεύτε τιμήσωμεν ότι δόξα ανθρώπων

καταφρονήσαντα και τον νυμφίο της Χριστό ακολουθήσασα

μοναζουσών καλλονή ανεδείχθης ηρωΐς ασκήσεως και

αγώνων, διό μη παύσεις πρευβεύων ελεηθήναι τας
ψυχάς ημών.
Είπαμε ότι εν Χριστώ ουκ ένι άρσεν και θήλυ, αλλά "καταφρονήσαντα" και "πρεσβεύων" είναι μετοχές αρσενικού γένους! Και άλλα θα μπορούσα να γράψω για το συντακτικό του ως άνω ύμνου, αλλά δεν έχω χρόνο...
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Εδώ υπάρχει το απολυτίκιο με κάποιες διορθώσεις (και μερικά προβλήματα):
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄
(Γεωργίας Λουλουδάκη)
Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ἀμαλίαν Ὁσίαν δεῦτε τιμήσωμεν,
ὅτι δόξαν ἀνθρώπων καταφρονήσασα
καὶ τὸν Νυμφίον Χριστὸν ἀκολουθήσασα,
μοναζουσῶν καλλονὴ
ἀνεδείχθη ἡρωΐς,
ἀσκήσεως καὶ ἀγώνων,
αὐτῷ μὴ παύσῃ πρεσβεύειν
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Και εδώ παρόμοιο με διαφορετική κατάληξη και διορθωμένο και ως προς το μέτρο.
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄
Ἀμαλίαν ὁσίαν δεῦτε τιμήσωμεν
ὅτι δόξα ἀνθρώπων καταφρονήσασα
καί τόν Νυμφίον της Χριστόν ἀκολουθήσασα
μοναζουσῶν ἡ καλλονή
ἀνεδείχθης ἡρωΐς
ἀσκήσεως καί ἀγώνων,
χαῖρε τό κλέος Βελγίου
Χριστιανῶν τό ἀγαλλίαμα.
 

EYAGGELOS

Νέο μέλος
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ὁσιότητος ἄγαλμα θεοσμίλευτον,
παιδαγωγίας ἀκρότης
τετράδος τέκνων τῶν σῶν,
συγχαιρόντων τῶν Ἁγίων ὁμηγύρεσι,
σκεῦος σοφίας τοῦ Θεοῦ,
Ἀμαλία, Βρυξελλῶν
μονάστρια θεηγόρε,
ὑπὲρ ἡμῶν ἐκδυσώπει
Χριστὸν τῶν πίστει εὐφημούντων σε.
 
Top