1ος Ψαλμός, Μακάριος ανήρ, ήχος πλ. α΄ (Ψαλτήριον τερπνόν)

Top