1η Αυγούστου - Πρόοδος Τιμίου Σταυρού

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#2
Τρισάγιον λέγεται εφ' όσον δεν τελεσθεί η τάξις της προσκυνήσεως του Σταυρού.
Εφ' όσον τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου κι όπου αλλού τελείται τότε ψάλλεται το "Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν".
Ορθώς!!! Όπως σημειώνουν και τα ΔΙΠΤΥΧΑ 2008 σημ. 174
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#4
[Μεταφορά μηνύματος κ. Χαραλαμπου Σαλίβερου]

Εκ των Διπτύχων 2009

Πρώτη Αυγούστου
Μην. Αύγουστος​
1. Σάββατον. ῾Η πρόοδος τοῦ τιμίου Σταυροῦ, ἤ τοι ἡ ἔξοδος αὐ¬τοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ παλατίου εἰς τὴν Πόλιν· τῶν ἁγίων ἑπτὰ παίδων Μακκαβαίων, Σολομονῆς τῆς μητρὸς αὐτῶν καὶ ᾿Ε¬λεαζάρου τοῦ διδασκάλου αὐτῶν (166 π.Χ.). ᾿Ελέσης ὁσιομάρτυρος τῆς ἐν Κυθήροις (τυπικὸν 1ης Αὐγούστου §§1-3).
᾿Αρχὴ τῆς νηστείας τοῦ δεκαπενταυγούστου​
῾Η ἀκολουθία, ἑορτάσιμος οὖσα, ψάλλεται δίχα Παρακλητικῆς, ὡς ἀκριβῶς ἔχει εἰς τὸ Μηναῖον. Εἰς τὸν ἑσπερινὸν γίνεται εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. Τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων (εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος» δὶς μετὰ τοῦ Δόξα), Δόξα, Καὶ νῦν, τοῦ Σταυροῦ. Εἰς τὸν ὄρθρον μόνον οἱ δύο κανόνες τοῦ Μηναίου· καταβασίαι (μόνον σήμερον) οἱ εἱρμοὶ «Σταυρὸν χαράξας»· «Τὴν τιμιωτέραν», «Μυστικὸς εἶ, Θεοτόκε, παράδεισος». ᾿Εξαποστειλάρια καὶ στιχηρὰ εἰς τοὺς αἴνους, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ· δοξολογία μεγάλη. Εἰς τὴν λειτουργίαν κοντάκιον «῾Ο ὑψωθεὶς ἐν τῷ σταυρῷ»· προκείμενον καὶ ἀλληλουιάριον τῶν μαρτύρων (9 Μαρτίου)·τρισάγιον· ᾿Απόστολος: τῶν ἁγίων, Κυρ. α΄ ἐπιστ., «Οἱ ἅγιοι πάντες» (῾Εβρ. ια΄ 33-ιβ΄ 2)· Εὐ-αγγέλιον: ὁμοίως, Τετ. γ΄ ἑβδ. Ματθ., «᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς» (Μτθ. ι΄ 16-22)· «῎Αξιον ἐστί»· κοινωνικὸν «᾿Εσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε· ἀλληλούια», «Εἴδομεν τὸ φῶς».
Εἴδησις. Σήμερον τὸ ἑσπέρας δὲν ψάλλεται παράκλησις.
 
Last edited:

pransot

Πράντζος Σωτήρης
#6
Στο Μηναίο προβλέπεται "Τον σταυρόν σου..." αντί τρισαγίου, στα τυπικά όμως αυτό δεν αναφέρεται. Γιατί;
Επίσης στο Μηναίο (και στα μουσικά) προβλέπεται περιφορά και προσκύνηση του τιμίου σταυρού, το οποίο επίσης δεν αναφέρεται στα τυπικά. Γίνεται ή όχι;

ΥΓ. Μηναίο έχω α) Εκδ. Φωτός, β) ηλεκτρονικά π. Λέο
Τυπικά εννοώ δίπτυχα εκκλησίας Ελλάδος και ΗΟΠ.
Δυστυχώς τον Βιολάκη τον έχω δανεισμένο σε φίλο εδώ και 12-13 χρόνια και δεν τον έχω ξαναδεί!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Στο Μηναίο προβλέπεται "Τον σταυρόν σου..." αντί τρισαγίου, στα τυπικά όμως αυτό δεν αναφέρεται. Γιατί;
Επίσης στο Μηναίο (και στα μουσικά) προβλέπεται περιφορά και προσκύνηση του τιμίου σταυρού, το οποίο επίσης δεν αναφέρεται στα τυπικά. Γίνεται ή όχι;

ΥΓ. Μηναίο έχω α) Εκδ. Φωτός, β) ηλεκτρονικά π. Λέο
Τυπικά εννοώ δίπτυχα εκκλησίας Ελλάδος και ΗΟΠ.
Ἀντέγραψα μηνύματα ἀπό τό θέμα "Τυπικόν Εορτής Αγίου Αντωνίου [1η Αυγούστου]" καί ἡ ἀπάντηση βρίσκεται τώρα στά προηγούμενα σαφέστερα.
Ἐπισυνάπτω καί φωτο ἀπό τά Δίπτυχα 2008.
Diptyxa_2008_n174.JPG
Τό θέμα μεταφέρθηκε μέ μόνιμη ἀνακατεύθυνση καί στίς ἑορτές τοῦ Σταυροῦ.


Δυστυχώς τον Βιολάκη τον έχω δανεισμένο σε φίλο εδώ και 12-13 χρόνια και δεν τον έχω ξαναδεί!
Κατέβασέ τον ἀπό ἐδῶ γιά νά τόν βλέπεις μόνιμα.

 

pransot

Πράντζος Σωτήρης
#8
Λόγω αγρυπνίας θέλω να συμπληρώσω την ακολουθία. Να πάρω από τις 14 Σεπτεμβρίου;

(Αναγνώσματα, Λιτή, Κάθισμα μετά τον πολυέλεο, Τάξις ευαγγελίου-πεντηκοστάρια)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9

Νά ληφθεῖ ὑπόψη τό ΣΤ σελ. 561 καί 562 μετά τῶν ὑποσημειώσεων.
Νά βρεθεῖ καί πληρέστερη ἀκολουθία τῶν Μακκαβαίων μαρτύρων.

 
Top