09-08-2020 Εσπερινός & Ορθρος Θ΄ Κυριακής Ματθαίου (μετά την εορτή) Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. Θ΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτω σε pdf & σε mel τα μουσικά κείμενα
της 09-08-2020 Εσπερινός & Ορθρος Κυριακής μετά την εορτή Ηχος πλ. δ Εωθ. Θ
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Αυγούστου 2020 έχουν αναρτηθεί και Εδώ & Καθημερινών
 

Attachments

Top