09. ἑσπέριο θεοτοκίο

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Τὸ προβληματικὸ θεοτοκίο τῶν ἑσπερίων στιχηρῶν τῆς θ' Ἰουνίου:

«Πεπτωκότων ἀνόρθωσις, τεθνεώτων ἀνάστασις, σὺ ἐδείχθης τέξασα τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τὸν τῷ Πατρὶ συννοούμενον, τὴν θείαν τε γέννησιν, ἀνασχόμενον ἐκ σοῦ, σαρκικῶν ὑποστάσεων, ὃν ἱκέτευε, πειρασμῶν καὶ κινδύνων λυτρωθῆναι, τοὺς ἐν πίστει Παναγία, εἰλικρινῶς σε δοξάζοντας»

εὑρίσκεται ὀρθὸ κατὰ τὴν κη' τοῦ αὐτοῦ μηνός:


«Πεπτωκότων ἀνόρθωσις, τεθνεώτων ἀνάστασις, σὺ ἐδείχθης τέξασα τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τὸν τῷ Πατρὶ συννοούμενον τὴν θείαν τε γέννησιν, ἀνασχόμενον, ἐκ σοῦ, ἐν σαρκὶ καθ' ὑπόστασιν, ὃν ἱκέτευε, πειρασμῶν καὶ κινδύνων λυτρωθῆναι, τοὺς ἐν πίστει Παναγία, εἰλικρινεῖ σε δοξάζοντας».
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής


Τὸ προβληματικὸ θεοτοκίο τῶν ἑσπερίων στιχηρῶν τῆς θ' Ἰουνίου:...

Σωστό είναι κι' αυτό της Θ΄Ιουνίου στο Μηναίο Ιουνίου, εκδόσεως Βενετίας του 1783.
 
Top