09. Ἀπολυτίκιο ἁγίου Χριστοφόρου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Στολαῖς ταῖς ἐξ αἱμάτων σου ὡραϊζόμενος, Κυρίῳ παρίστασαι τῷ βασιλεῖ τοῦ παντός, Χριστοφόρε μακάριε, τούτῳ σὺν ἀσωμάτοις καὶ μαρτύρων χορείαις, ᾅδων τὴν τρισαγίαν καὶ φρικτὴν μελωδίαν, διὸ ταῖς μεσιτείαις ταῖς σαῖς, σῶζε τὴν ποίμνην σου»

(χφ. Reginensis gr. 62 μηναῖα ιβ’ αἰ. φ. 18v, ἀρχικὸ κείμενο).«Στολαῖς ταῖς ἐξ αἱμάτων ὡραϊζόμενος, Κυρίῳ παρίστασαι τῷ βασιλεῖ τῶν δυνάμεων, Χριστοφόρε ἀοίδιμε, ὅθεν σὺν ἀσωμάτων καὶ μαρτύρων ᾅδεις, τῇ τρισαγίῳ καὶ φρικτῇ μελωδίᾳ, διὸ ταῖς ἱκεσίαις σου, σῶζε τὴν ποίμνην σου»

(χφ. Σινὰ 873 ὡρολόγιο ιστ’ αἰ. φφ. 251v-252r, Ὡρολόγιον ἔκδ. Βενετίας 1535, ΤΑΣ ἔκδ. 1545 κεφ. κγ’).
 
Back
Top