[Ερώτηση] 09. Από Ακολουθία Αγίου Ιακώβου του Αλφαίου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

...προῃρημένος (ἐγώ) ... ἀνευφημῆσαι, σὲ δυσωπῶ καταπέμψαι μοι χάριν...

Τό μηναῖον Ἀ. Δ. (μικροῦ σχήματος) ἀντί «κηρύξαντα» ἔχει «κηρύξασα».

Ἐπίσης αὐτό τό κοντάκιον δέν τό βλέπω στά τοῦ Ῥωμανοῦ. Ἔχει ἄλλο.


 

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#3

...προῃρημένος (ἐγώ) ... ἀνευφημῆσαι, σὲ δυσωπῶ καταπέμψαι μοι χάριν...

Τό μηναῖον Ἀ. Δ. (μικροῦ σχήματος) ἀντί «κηρύξαντα» ἔχει «κηρύξασα».

Ἐπίσης αὐτό τό κοντάκιον δέν τό βλέπω στά τοῦ Ῥωμανοῦ. Ἔχει ἄλλο.


Και το Σλαβονικό Μηναίο έχει άλλο κοντάκιο "Τον ασφαλώς τα της σοφίας δόγματα".
 
Top