08. Ἐξαποστειλάριο

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Τὸ πρῶτο ἐξαποστειλάριο τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, πρὸς τὸ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε, εἶναι:

«Ἀγάλλονται τὰ πέρατα, τῆς οἰκουμένης σήμερον, ἐν τῇ γεννήσει σου Κόρη, Θεοκυῆτορ Μαρία, ἐν ᾗ καὶ τῶν φυσάντων σε, τὸ λυπηρὸν διέλυσας, τῆς ἀτεκνίας ὄνειδος, καὶ τῆς Προμήτορος Εὔας, τὴν ἐν τῷ τίκτειν κατάραν»

(χφφ. Paris. gr. 928 μηναῖα ιγ’ αἰ. σ. 34, 352 «ἐξαποστειλάριον» ιγ’ αἰ. φ. 6v, British Library Additional 24378 μηναῖα ιγ’-ιδ’ αἰ. φ. 23r),


καὶ ὄχι:

«Ἀγάλλονται τὰ πέρατα, τῆς οἰκουμένης σήμερον, ἐν τῇ γεννήσει σου Κόρη, Θεοκυῆτορ Μαρία, καὶ ἀπειρόγαμε νύμφη· ἐν ᾗ τῶν φυσάντων σε, τὸ λυπηρὸν διέλυσας, τῆς ἀτεκνίας ὄνειδος, καὶ τῆς Προμήτορος Εὔας, τὴν ἐν τῷ τίκτειν κατάραν».
 
Last edited:
Top