08. Δοξαστικὸ λιτῆς

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Στὸ δοξαστικὸ τῆς λιτῆς τοῦ Γεννεσίου τῆς Θεοτόκου «Ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς ἡμῶν...» συναντῶ τὸν τύπο: «...τοῦ Ἀδὰμ ἡ ἀνάπλασις, καὶ τῆς Εὔας ἡ ἀνάκλησις...»
στὰ χφφ. Βritish Library Additional 24378 μηναῖα ιγ'-ιδ' αἰ. φ. 20r, Λειμῶνος 10 μηναῖα τοῦ ἔτους 1419 φ. 67r, 94 ἀνθολόγιο τέλη ιε'-α' ἥμισυ ιστ' αἰ. φ. 20v, Εὐξείνου λέσχης ποντίων Νάουσας ιζ' αἰ., Μηναῖον Σεπτεμβρίου ἐκδ. 1592 καὶ σημερινά, καὶ Μουσικὴ Κυψέλη τ. Α' 1857.

Τὸν τύπο: «...τοῦ Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις, καὶ τῆς Εὔας ἡ ἀνάπλασις...» συναντῶ μόνο στὸ Δοξαστάριον τοῦ Ἰακώβου 1836.

Τὸν τύπο: «...τοῦ Ἀδὰμ ἡ ἀνάστασις, καὶ τῆς Εὔας ἡ ἀνάπλασις...» συναντῶ μόνο στὸ Μαθηματάριον Ἰωάννου καὶ Στεφάνου, Πανδέκτη, 1851
 
Last edited:
Top