06. Ὤφθης, Μιχαὴλ, Νῶε σῷ ναῷ νέος

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Στό δίστιχο τοῦ Συναξαρίου μπορεῖ κάποιος νά ἐννοήσει τόν Νῶε, ὅτι στόν Νῶε φάνηκε ὁ Ἀρχιστράτηγος Μιχαήλ...

Ὤφθης, Μιχαὴλ, Νῶε σῷ ναῷ νέος

Δέν σᾶς κρύβω ὅτι κι ἐγώ παραξενεύτηκα...

Ρωτῶντας καί διαβάζοντας —καί ἀντιπαραβάλλοντας καί τήν ὑμνολογία τῆς ἡμέρας— διαπίστωσα ὅτι (τό «Νῶε») πρόκειται γιά κλητική τοῦ οὐσ. νοῦς στήν αἰολική διάλεκτο = νῶε. Στήν ἀττική ἤ μᾶλλον στή γλῶσσα τῆς ὑμνολογίας βλέπουμε τήν κλιτική μέ ὄμικρον «Μιχαὴλ θεῖε νόε» (στό γ΄ στιχηρό τῶν ἀποστίχων τοῦ ἑσπερινοῦ).
(πρβλ. «Σήμερον συγχαίρουσιν ἡμῖν ἀσώματοι, θεῖοι Νόες» καί 13/7 «Γαβριὴλ Ἄρχων Νόων»)
Οἱ φιλόλογοι ἔχουν τόν λόγο...

Σημειωθήτω ὅτι μόνον στό MHNAION_1591_AUG-DEC βρῆκα διαφορά...

MHNAION_1591_AUG-DEC.jpg
Ἐπίσης, ὡραία παρήχηση...
 

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#2
Δεν θα πρέπει να υποθέσουμε εδώ την κλητική μιας μη χρησιμοποιούμενης διαλέκτου. Η αρχαιογνωσία των υμνογράφων ποτέ δεν είχε τέτοια εκζήτηση, ώστε να δυσχεράνει την κατανόηση. Μάλλον ως επίταση της ιεροπρέπειας λειτουργούσε .

Πιστεύω, πάτερ, ότι το Νῶε είναι ονομαστική. Δηλαδή το νόημα είναι:

Φάνηκες, Μιχαήλ, νέος Νώε για τον ναό σου.

Όπως δηλαδή ο Νώε εισήλθε στην κιβωτό και η κιβωτός διεσώθη μέσα στο κύματα, έτσι και ο Μιχαήλ εισήλθε στον ναό του και τον διέσωσε από τους δύο ορμητικούς ποταμούς. Η αναλογία είναι ανάμεσα σε δύο κτίσματα (κιβωτός-ναός) που σώζονται μέσα στο νερό.

Ασφαλώς, ο παραλληλισμός έχει και ηχητική διάσταση: Νῶε, ναῷ, νεός. Θαυμάσια παρήχηση.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Μάλιστα! Ἔχεις δίκιο! Πρέπει νά δοῦμε καί τό ὑπόλοιπο τοῦ δίστιχου, ὅπου σαφέστατα φαίνεται ὁ παραλληλισμός!!!

Ὤφθης Μιχαὴλ Νῶε σῷ ναῷ νέος,
Χώνῃ ποταμῶν τὸν κατακλυσμὸν λύων.

Ὁπωσδήποτε δέν ἔχει θέση μιά ἄλλη διάλεκτος...
Ἡ ὁμηρική μόνον χρησιμοποιεῖται στόν 3ο στῖχο, πού καί πάλι «Νόων» βλέπουμε...

Ῥοῦν Μιχαὴλ ποταμῶν χώνευσε, Νόων ἀγός, ἕκτῃ.

Εὐχαριστοῦμε πολύ!!!
Γιά μιά ἀκόμη φορά μᾶς ὁδήγησες σέ γαλήνιο καί ἀσφαλές λιμάνι...
 
Top