06. Ἀ. Παναγιώτου, ''Δύο ἀνέκδοτοι κανόνες τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου''

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
Ἀ. Παναγιώτου, ''Δύο ἀνέκδοτοι κανόνες τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου'', Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 37 (2005-2006), σ. 135-156.
 
Top