06. Οἱ Καταβασίες κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Καταβασίες Σταυροῦ (Σαβαϊτικὲς-Κοσμᾶ)

Ὁ σταυρώσιμος χαρακτήρας ἀποτελεῖ πλαίσιο τῆς ἑορτῆς («ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος...μέλλει πάσχειν» (Μτ. ιζ’ 2, 12), «Πρὸ τοῦ σοῦ σταυροῦ Κύριε...ἵνα θεωρήσαντες τὰ θαυμάσιά σου, μὴ δειλιάσωσι τὰ παθήματά σου· ἅ προσκυνῆσαι ἡμᾶς ἐν εἰρήνῃ καταξίωσον», «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης...ἵνα ὅταν σὲ ἴδωσι σταυρούμενον...κηρύξωσιν, ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα»), ἀναδεικνύοντας τὴν οἰκονομία τῆς ἀγάπης (σταυρὸς) καὶ τὴν διὰ ταπεινώσεως ὕψωσιν (μεταμόρφωση). Κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς δόξης (μεταμόρφωση) ὑμνεῖται ἡ Ὕψωσις (τοῦ σταυροῦ) τῆς ἀτιμίας, τοῦ σωτηρίου πάθους. Ἡ περίοδος τῆς ἑορτῆς, ἐξάλλου, ἐντάσσεται στὶς ἡμέρες προόδου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (συναξάρια 31 Ἰουλίου καὶ 14 Αὐγούστου). Ἡ ἡμέρα τῆς μεταμορφώσεως (6 Αὐγούστου) «δορυφορεῖται» ἀπὸ τὶς μνῆμες τῶν παρασταθέντων σὲ αὐτὴ προφητῶν Ἠλία (20 Ἰουλίου) καὶ Μωυσῆ (4 Σεπτεμβρίου) τῶν Σιναϊτῶν, ἡ δὲ μονὴ τοῦ Σινὰ ἀρχικὰ ἀφιερώθηκε στὴν μεταμόρφωση (ψηφιδωτὸ Ἰουστινιανοῦ ἁψίδας τοῦ ἱεροῦ) ψάλλοντας τὸ ἀπολυτίκιο «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ...πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου», τῆς ἁγίας βάτου.
 
Last edited:
Top