06. Εἰσοδικὸ Μεταμορφώσεως

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Εἰσοδικὸν «Θαβὼρ καὶ Ἐρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται»
(Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικὰς ἀπορίας τ. 3 σσ. 68-72). .
Ψαλμός πη΄, 13.
Καί ποῦ καταλήγει ὁ Φουντούλης; Ὅτι τό νεώτερον «Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, Κύριε, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς» ἔχει τό μέλλον ὑπέρ αὐτοῦ!

Μιά ἀναφορά στό Ψ ἐδῶ: Α. Βουδούρης : Οι μουσικοί χοροί της ΜΧΕ κατά τους κάτω χρόνους (Ορθοδοξία, 1935-37)
Το 1921, επί πατριαρχίας Μελετίου Δ΄, έψαλλε ο Πρωτοψάλτης κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως ως Εισοδικόν το «Ότι παρά σοι πηγή ζωής Κύριε, εν τω φωτί σου οψόμεθα φως» και ο Πατριάρχης από του Θρόνου διορθώνοντας τον Πρωτοψάλτη έψαλλε το «Θαβώρ και Ερμών...». Μετά το πέρας του Εισοδικού ο Πρωτοψάλτης υπέδειξε στον Πατριάρχη ότι το Τυπικόν και η Τάξις της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας διατάσσει το «Ότι παρά σοι ζωής...». Ο δε Πατριάρχης επέμεινε ότι στα Ιεροσόλυμα ψάλλεται το «Θαβώρ και Ερμών...». Αμέσως ο Πρωτοψάλτης υπέδειξε ότι καθιερωμένο στην Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία ως Εισοδικόν της Μεταμορφώσεως είναι το «Ότι παρά σοι πηγή ζωής Κύριε...» και αυτό πρέπει να ψάλλεται και μόνο.
πού τήν χρησιμοποιεῖ καί ὁ Φουντούλης στήν μνημονευθεῖσα ἀπάντηση.
Στό Νέο Ἐγκόλπιο πέρασαν τά Ἀντίφωνα τῶν παλαιῶν Μηναίων καί τό παλαιότερο Εἰσοδικόν, ὅπως καί στό Νέο Ἱερατικό τῆς Ἀ. Δ. (τό παλαιό Εἰσοδικόν).
Τά ΔΕΕ μόνον σέ ὑποσημείωση ἀναφέρουν τό παλαιό Εἰσοδικόν, γιατί τηροῦν τό ΤΜΕ.
Περισσότερα περί τοῦ θέματος στήν μνημονευθεῖσα ἀπάντηση 331 τοῦ Φουντούλη καί στή σχετική ἐπεξήγηση στό τέλος τοῦ Νέου Ἱερατικοῦ τῆς Ἀ. Δ..

Κακῶς στό ΣΤ ἀναφέρεται ὄτι τό ΤΑΣ προβλέπει τό «Θαβὼρ καὶ ᾿Ερμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται», γιατί δέν προβλέπει τίποτε (Τυπικά καί μακαρισμούς). Ἄλλο τό Ρωσικό ΤΑΣ, ὅπως βλέπετε ἐδῶ.
 

Shota

Παλαιό Μέλος
Το «Θαβὼρ καὶ Ἐρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται» είναι στίχος των αποστίχων. Όποτε εμένα δε μου φαίνεται περίεργο το εισοδικόν να είναι κάτι άλλο. Και η επιλογή του Ρωσικού ΤΑΣ είναι τουλάχιστον εξίσου ωραία.
 
Top