06 Δεκεμβρίου: Ο κοινός της Θεοτόκου και του Αγίου Νικολάου κανόνας

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
[Σημ. συντ. (π.Μ.)]Αντιγραφή και μετακίνηση μηνυμάτων από τό θέμα: 6 Δεκεμβρίου: Περί των κανόνων

Ὁ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ ἁγίου κοινός, ὅπου ἀπό τήν ἀκροστιχίδα φαίνεται ὅτι λείπουν τά τροπάρια τοῦ ἁγίου, ποῦ ὑπάρχει ὁλόκληρος; Καί ἀπό πότε συναντᾶται;
Ποιά ἡ σειρά «ἀρχαιότητος» τῶν ὑπαρχόντων στό Μηναῖο κανόνων;

 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
π. Μάξιμος;130631 said:

Ὁ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ ἁγίου κοινός, ὅπου ἀπό τήν ἀκροστιχίδα φαίνεται ὅτι λείπουν τά τροπάρια τοῦ ἁγίου, ποῦ ὑπάρχει ὁλόκληρος; Καί ἀπό πότε συναντᾶται;


Στὸ μηναῖο ἐκδ. Φῶς ἔχει παραλειφθεῖ ἡ ἀκροστιχίδα.
 
Last edited:
#3
Στο Ms. Lesbiacus Leimonos 94 (Ἀνθολόγιο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου, Χρονολόγηση: τέλη 15ου – πρῶτο μισὸ 16ου αἰ., ff. 121r-138v [pdf σ. 253]) υπάρχει άλλος κανόνας της Θεοτόκου όμοιος προς τον α΄ κανόνα του αγίου (και σήμερα είναι ο α΄ κανόνας του αγίου). Ο δε κατ' αλαφάβητον αγνοείται (αντ' αυτού υπάρχει έτερος πάλι σε α΄).
Στο Add MS 16398 (Jun 1460, f. 21r) υπάρχει ο μικρός παρακλητικός κανόνας αντί του σημερινού (κολοβού) της Θεοτόκου. Οι του αγίου είναι οι ίδιοι με τους σημερινούς.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Στὸ μηναῖο ἐκδ. Φῶς ἔχει παραλειφθεῖ ἡ ἀκροστιχίδα.
Ὑπάρχει στό Μηναῖο Ἀ. Δ., ἀλλά καί στοῦ Βαρθολομαίου (βλ. συνημμένο). Ἡ ἀκροστιχίς ἀφορᾷ στά τροπάρια ἄνευ τῶν εἱρμῶν.
Σὺν Νικολάῳ τῇ Θεοτόκῳ μέλπω, καὶ πόθῳ προσᾴδω·​
Τῆς Ἀ. Δ. τελειώνει σέ ἄνω τελεῖα, πού σημαίνει ὅτι κάτι συνεχίζεται, ὅπως παρακολουθεῖτε στά ἐναπομείναντα τροπάρια τῶν η΄ καί θ΄ ᾠδῶν.
Ὁ π. Κων. Παπαγιάννης στό ΣΤ (ὑποσημ. 398, σελ. 234) ἀφαιρεῖ τό «καί» καί προσθέτει ἕνα «ν» στό «προσᾴδω».
Ἔχουμε:
Σὺ[ν Νικ]ολ[άῳ τῇ] Θε[οτόκ]ῳ μ[έλπω] πό[θῳ πρ]οσ[ᾴδων] ΩΣ [----] ΡΩ [----]​
Τί κρύβεται στά ἐναπομείνατα γράμματα;
Ἄν δέν χρησιμοποιήσουμε τό «ν» στό «προσᾴδω», μήπως κρύβεται ΙΩΣΗΦ; Ἀλλά μένουν καί ἄλλα...

 

Attachments

#6
Αυτό που ήθελα να διευκρινίσω είναι το εξής: Ο κανόνας ολόκληρος έχει βρεθεί από κάποιον μελετητή (αν ναι, από ποιον) και απλώς δεν είναι διαθέσιμος ψηφιακά ή γενικά δεν έχει βρεθεί;
 
Top