04. Ἐξαποστειλάριο ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
«τοῖς πανσόφοις λόγοις σου»

Ἀνέτρεψας σοφίᾳ σου, τὰς αἱρέσεις παμμάκαρ, ὦ Ἰωάννη πάνσοφε, καὶ ὀρθόδοξον δόγμα, τῇ Ἐκκλησίᾳ δέδωκας, τοῖς πανσόφοις λόγοις σου, τοῦ ὀρθῶς δογματίζειν, καὶ δοξάζειν Τριάδα, Μονάδα τρισυπόστατον, ἐν μιᾷ τῇ οὐσίᾳ.


Anthologion_1738.jpg

Ανθολόγιον Μηναίων, Ρώμη 1738
[Ανθολόγιον του Ph. Vitali (Roma, 1738)]


«τρισυπόστατον μονάδα» τό ἔχει, ἀλλά καλλίτερα «Μονάδα τρισυπόστατον»
 
Top