04. Ἀκολουθία Ἁγίας Μάρτυρος Ἑρμιόνης

#1
Χριστός ἀνέστη!

Μήπως κάποιος έχει την Ακολουθία, ή τουλάχιστον Ἀπολυτίκιο / Κοντάκιον της Αγίας;

Ευχαριστώ πολύ.

Niko
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#2
Η ακολουθία της Αγ. Ερμιόνης έχει εκδοθεί από το ίδρυμα "Ευαγγελιστής Μάρκος" που βρίσκεται λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη.
 

chriskont

Παλαιό Μέλος
#3
σας δινω και το τηλ του ιδρυματος "Ευαγγελιστής Μάρκος" απ οπου μπορείτε να τη ζητήσετε 2310 461145
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Κατ᾿ ἀρχήν εὐχαριστοῦμε τόν θέσαντα αὐτό τό θέμα πού μᾶς ἔκανε νά ψάξουμε καί νά ἐνημερωθοῦμε γι᾿ αὐτήν τήν σημαντική ἀνάργυρο/ἰατρό ἁγία τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων.
Εὐχαριστοῦμε καί τόν συντονιστή γιά τήν πληροφορία.
Ἀπό τό πρωί ἐπικοινώνησα μέ τήν πρεσβυτέρα τοῦ π. Πλευράκη καί μοῦ τήν στέλνουν. Μετά θά δοῦμε.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Τελικά μοῦ ἔστειλαν τήν ἀκολουθία τῆς ἁγίας Ἑρμιόνης ἀπό τό ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ» στή Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Ἡ ἀκολουθία αὐτή εἶναι ποίημα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Μοναχοῦ καί Ὑμνογράφου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Γερασίμου Μικραγιαννίτου.
Ἐπειδή ἔχει δικαιώματα ἀντιγράφω μόνον τό ἀπολυτίκιον καί τό κοντάκιον.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.​
Παρθένος ἀκήρατος διατελοῦσα, σεμνή,
τῷ Λόγῳ νενύμφευσαι τῷ ἐκ Παρθένου Ἁγνῆς
σαρκί ὁμιλήσαντι·
ὅθεν τήν σοί δοθεῖσαν θεοπάροχον χάριν
ἄθλοις τῆς εὐσεβείας τούς ἐν πλάνῃ φωτίζεις·
διό σε Ἑρμιόνη, Χριστός ἀξίως ἐδόξασε.​


Κοντάκιον
Ἦχος α΄. Χορός ἀγγελικός.​
Βλαστός καρποτελής καί ἀμάραντον ἄνθος,
Φιλίππου τοῦ κλεινοῦ ἐν σεπτοῖς Διακόνοις,
ἐδείχθης θείᾳ χάριτι, Ἑρμιόνη πανθαύμαστε·
καί ἀθλήσασα παρθενικῶς προσηνέχθης
τῷ δοξάσαντι τούς εὐαγεῖς σου ἀγῶνας
Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν.​


Στόν πρόλογο ὁ αἰδεσιμολ. πρωτοπρ. π. Κων. Πλευράκης ἀναφέρει ὅτι τῆς παρούσης ἀκολουθίας ἀνεκδότου οὔσης, ἐπετράπη ἡ ἔκδοσις αὐτῆς στήν σειρά τῶν ἐκδόσεων τοῦ Ἱδρύματος (2001) ὑπό τοῦ ὑποτακτικοῦ καί διαδόχου τοῦ ἀειμνήστου ὑμνογράφου ὁσιολ. Γέροντος Σπυρίδωνος. Ὁ αὐτός Γέρων ἐνέκρινε (sic) —τῇ προτάσει τοῦ π. Πλευράκη— τήν συμπλήρωση δύο προσθηκῶν: α) τήν ἐπιλογή καινοδιαθηκικῶν ἀναγνωσμάτων στόν ἑσπερινό καί β) τόν βίο τῆς ἀγίας ἀπό τόν Συναξαριστή τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Βέβαια οὔτε λόγος γιά Συνοδική ἔγκριση.
Προσωπικῶς ἡ ἀντικατάσταση τῶν παλαιοδιαθηκικῶν ἀναγνωσμάτων τοῦ ἑσπερινοῦ ὑπό καινοδιαθηκικῶν μοῦ φαίνεται ὅτι δέν συνᾴδει μέ τά παραδεδομένα τῆς ὑμνολογίας μας (ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων) καί ἐπιπλέον συνιστᾶ μείωσιν τῆς Π.Δ. πάντοτε ὑπαρχούσης εἰς τάς συνάξεις τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας καί ἀποτελούσης μέρος τῶν ἀναγνωσμάτων τῆς λειτουργίας τοῦ Λόγου, ἀργότερον μεταφερθέντων εἰς τάς ἑσπερινάς συνάξεις.
Τόν βίον τῆς ἁγίας ἀπό τόν Συναξαριστή τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου (4 Σεπτεμβρίου) τόν ἔχουμε στό Ψαλτολόγιον.


Σημ.: Ἐντός τῶν ἡμερῶν ἀναμένω καί τήν ὑπό τοῦ π. Νικοδήμου Ἀεράκη ποιηθεῖσαν ἀκολουθίαν τῆς ἁγίας.


 
Last edited:

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#7
Προσωπικῶς ἡ ἀντικατάσταση τῶν παλαιοδιαθηκικῶν ἀναγνωσμάτων τοῦ ἑσπερινοῦ ὑπό καινοδιαθηκικῶν μοῦ φαίνεται ὅτι δέν συνᾴδει μέ τά παραδεδομένα τῆς ὑμνολογίας μας (ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων) καί ἐπιπλέον συνιστᾶ μείωσιν τῆς Π.Δ. πάντοτε ὑπαρχούσης εἰς τάς συνάξεις τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας καί ἀποτελούσης μέρος τῶν ἀναγνωσμάτων τῆς λειτουργίας τοῦ Λόγου, ἀργότερον μεταφερθέντων εἰς τάς ἑσπερινάς συνάξεις.
+1000000000000000 πάτερ Μάξιμε... Ποιά η αιτιολογία του π. Πλευράκη για αυτή την κίνηση; Ελάχιστες οι (αποστολικές) εξαιρέσεις...
εύξασθε
Δ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9

Σημ.: Ἐντός τῶν ἡμερῶν ἀναμένω καί τήν ὑπό τοῦ π. Νικοδήμου Ἀεράκη ποιηθεῖσαν ἀκολουθίαν τῆς ἁγίας.

Παρέλαβα καί αὐτήν τήν ἀκολουθίαν, ἡ ὁποία ἐπιγράφεται:
ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΕΝΔΟΞΟΝ
ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΡΜΙΟΝΗΝ​
Συντάκτης: ᾿Αρχιμ. Νικόδημος Γ. ᾿Αεράκης
Διεύθυνσις: ῾Ερμιόνη ᾿Αργολίδος, 21051
Τηλέφωνον: 27540-31290 καὶ 210-8250357

Ἀντιγράφω δύο μεγαλυνάρια ἐκ τοῦ παρακλητικοῦ κανόνος:

Δεῦτε εὐφημήσωμεν ἐν ᾠδαῖς, ῾Ερμιόνην πάντες καὶ βοήσωμεν ἐν χαρᾷ·
χαίροις τῶν παρθένων, καὶ τῶν μαρτύρων κλέος, πιστῶν τε προστασία, καὶ περιτείχισμα.

Χαίροις παρθενίας ἡ καλλονή, ῾Ερμιόνη μάρτυς, καὶ ἁγνείας ὑπογραμμός,
χαίροις ἀσθενούντων, διδάσκαλος ἐν ἔργοις, καὶ πρὸς ζωὴν τὴν ἄνω, ἀλείπτης ἔνθεος.


 

Doukellis

Ιωάννης Δουκέλλης
#10
Με αφορμή αυτό το θέμα ψηφιοποίησα σήμερα μια χειρόγραφη ακολουθία της Αγίας Ερμιόνης, την οποία είχα φωτοτυπήσει πέρυσι από μια φυλλάδα που έχει ο κ. Αγγελινάρας. Την ακολουθία αυτή τη χρησιμοποιούμε σε ένα παρεκκλήσιο της Αγίας Ερμιόνης στο οποίο ψάλλουμε κάθε χρόνο.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11
Με αφορμή αυτό το θέμα ψηφιοποίησα σήμερα μια χειρόγραφη ακολουθία της Αγίας Ερμιόνης, την οποία είχα φωτοτυπήσει πέρυσι από μια φυλλάδα που έχει ο κ. Αγγελινάρας. Την ακολουθία αυτή τη χρησιμοποιούμε σε ένα παρεκκλήσιο της Αγίας Ερμιόνης στο οποίο ψάλλουμε κάθε χρόνο.
Μήν ἀνεβάζετε τέτοια ἀδόκιμα συμπιλήματα, κακῶν ἀντιγραφῶν, ἀνορθογραφίας καί παραβάσεων τυπικοῦ. Ὅ,τι ἀναβαίνει νά εἶναι δόκιμο καί ἔγκυρο καί ὡς ἐκ τούτου εὔχρηστο. Ἔτσι θά δικαιώνονται οἱ σκοποί τοῦ φόρουμ καί θά βοηθοῦνται πραγματικά οἱ ἐνδιαφερόμενοι. Ἀλλιῶς «τυφλὸς τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται».

 
Top