04. β' ἑσπέριο στιχηρό προσόμοιο τῆς β΄ τριάδος

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Στό Μηναῖο Ἀποστολικῆς Διακονίας (μικροῦ καί μεγάλου μεγέθους) ἔχει ἐκπέσει ἡ σημειούμενη μέ ἐρυθρά γράμματα φράση.

στραψεν ὁ βίος σου, τῶν ἀρετῶν λαμπηδόσι, παμμάκαρ Μητρόφανες, καὶ τῆς πλάνης ζόφωσιν διεσκέδασεν· ἀληθῶς ὤφθης γάρ, φωταυγὴς ἥλιος, Ἱεράρχα παμμακάριστε· καὶ νῦν ἐσκήνωσας, ἔνθα φῶς ὑπάρχει ἀνέσπερον, υἱὸς ἡμέρας χάριτι, Πνεύματος Ἁγίου γενόμενος· ὅθεν σου τὴν μνήμην, τὴν θείαν καὶ φωσφόρον καὶ σεπτήν, ἐπιτελοῦντες Μητρόφανες, πόθῳ σε γεραίρομεν.

Πάντως μοῦ κάνει ἐντύπωση πῶς σέ ἔνα προσόμοιο ἀναφέρεται δύο φορές τό ὄνομα. Ἤ δέν πρέπει νά μοῦ κάνει ἐντύπωση;
 
Top