03. Ἀκολουθία Συνάξεως Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γαλακτοτροφούσης

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Πληροφορία: Η ακολουθία εξεδόθη προ ολίγων ετών από την ομώνυμη μονή που βρίσκεται εντός των ορίων της Ι. Μητροπόλεως Μεγάρων & Σαλαμίνος.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τὴν θείαν σου Εἰκόνα ὡς τῆς δόξης σου σκήνωμα, Γαλακτοτροφοῦσα Παρθένε, προσκυνοῦντες δοξάζομεν· ἐκ ταύτης γὰρ πηγάζεις μυστικῶς, τὸ γάλα τῶν ἀΰλων δωρεῶν, καὶ ἐκτρέφεις τὰς καρδίας καὶ τὰς ψυχάς, τῶν πίστει ἐκβοώντων σοι· δόξα τοῖς μεγαλείοις σου Ἁγνή, δόξα τοῖς θαυμασίοις σου, δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς σου ἀφάτῳ χρηστότητι.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τὴν ἐν πρεσβείαις.
Τὴν μητρικῶς θηλάζουσαν ὥσπερ βρέφος, τὸν ἐξ αὐτῆς ἀνερμηνεύτως γεννηθέντα, τὴν μόνην Θεοτόκον ὑμνήσωμεν, τὴν γαλακτοτροφοῦσαν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν· πολλῶν γὰρ κινδύνων ἡμᾶς ῥύεται.

Μεγαλυνάριον.
Γαλακτοτροφούσης τὴν ἱεράν, καὶ σεπτὴν Εἰκόνα, προσκυνήσωμεν ἀδελφοί· χάριν γὰρ βλυσταίνει, ἀρρήτου συμπαθείας, καὶ θάλπει τὰς καρδίας, καὶ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 
Last edited by a moderator:

papapsaltis

Νέο μέλος
Ξέρει κανείς αν υπάρχει παρακλητικός κανόνας της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης;;;
 
Καλησπέρα μήπως έχει κάποιος χαιρετισμούς στην γαλακτοτροφουσα επείγει για το απόγευμα.
Αν δεν βρείτε, πείτε τους γνωστούς Χαιρετισμούς της Θεοτόκου, που είναι ίσως και το ορθότερο.
 
Top