03. Μεγάλος κανόνας Συμεὼν θεοδόχου καὶ Ἄννης προφήτιδος

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν περίφημο Μεγάλο κατανυκτικὸ Κανόνα 280 τροπαρίων, συνέθεσε ἕναν ἐπίσης μεγάλο κανόνα πανηγυρικὸ γιὰ τοὺς ἁγίους Συμεὼν τὸν θεοδόχο καὶ τὴν προφήτιδα Ἄννα κατὰ τὴν 3η Φεβρουαρίου 180 τροπαρίων σωζόμενο στὸ χφ. Ἱστορικοῦ Μουσείου Μόσχας Synod. gr. 181 (Vlad. 294) μηναῖο Φεβρουαρίου ι’ αἰ. (Ἀθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως Σχεδίασμα περί τῶν λειτουργικῶν Μηναίων ἔκδ. Vizantijskij Vremmennik (Βυζαντινὰ Χρονικὰ) Ι (1894) σ. 384).

Πιθανῶς συντάχθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ η' αἰ. πρὸ τοῦ Μεγάλου κατανυκτικοῦ Κανόνα. Δὲν γνώρισε ὅμως διάδοση ἐπειδὴ α) οἱ ἀντιγραφεῖς μοναχοὶ προτίμησαν νὰ διασώσουν τὸν Μεγάλο κατανυκτικὸ Κανόνα, ὁ ὁποῖος περιελήφθη στὸ μοναχικὸ τυπικό, ἐνῶ ὁ ἄλλος θὰ ἀπαιτοῦσε διευρυμένο ὄρθρο, β) ἦταν ἑξαπλάσιος ἀπὸ τοὺς ἄλλους τουλάχιστον τρεῖς συμβατικοὺς κανόνες γιὰ τὸν ἅγιο Συμεὼν τὸν θεοδόχο (δύο ἀνώνυμους καὶ ἔναν τοῦ Ἰωσήφ), οἱ ὁποῖοι ἀκολούθησαν καὶ προτιμήθηκαν γιὰ λόγους κόπου καὶ κόστους περγαμηνῆς καὶ διαδόθηκαν ἄμεσα καὶ γ) εἶχε Ἱεροσολυμιτικὸ χαρακτήρα καὶ προορισμὸ καὶ ὄχι Κωνσταντινουπολιτικό.


Μήπως ἔχετε ἐντοπίσει κάποια ἄλλη ἀναφορὰ σχετικὰ μὲ τὸν μεγάλο αὐτὸ ἁγιολογικὸ κανόνα;
 
Top